Plângere contravenţională Contracte de muncă


R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 9665/2011

Sedinta publica de la 18 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE SIMINA STAICU

Grefier ELENA CIOCAN

Pe rol fiind judecata asupra plângerii contraventionale, formulata de petitionara SC BS SRL R–, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de — împotriva procesului verbal de contraventie seria GJ nr. 008101/31.05.2011.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, au raspuns avocat TSR pentru petenta, precum si martorii petentei FI si FB si traducatorul MB, lipsa fiind reprezentantul intimatului.

Procedura de citare, legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei, de catre grefierul de sedinta, au fost audiati martorii prezenti, depozitiile acestora, fiind consemnate în scris si atasate la dosarul cauzei, martorul FB prin intermediul traducatorului, dupa care constatând cauza în stare de judecata, instanta a acordat cuvântul pe fond.

Avocat TSR, din partea petentei, a pus concluzii de admitere a plângerii contraventionale, anularea procesului verbal de contraventie. A mentionat ca din probele administrate rezulta ca petent anus e face vinovata de savârsirea faptei retinuta în sarcina sa. A mai aratat ca intimatei îi revenea obligatia de a apela la un traducator autorizat întrucât martorul audiat nu cunoaste limba româna scris si vorbit. Acesta se afla în vizita la fratele sau si pe pasaport exista viza de turist.

J U D E C A T A

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, sub nr. 9706/318/2011, petitionara SC BS SRL R— a solicitat instantei, in contradictoriu cu intimatul I.T.M. — ca prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie seria GJ nr. 008101/31.05.2011, întocmit de intimat.

În motivare plângerii , s-a învederat ca, prin procesul verbal de contraventie mai sus mentionat petenta a fost sanctionata în baza art.260 al.1 lit.e Codul Muncii cu amenda in cuantum de 10000 lei , retinându-se în sarcina sa ca la data de 25.05.2011, ora 5,40 la punctul de lucru al firmei a fost gasit la lucru FB – cetatean sârb.

A aratat petenta ca nu se face vinovata de contraventia retinuta în sarcina sa, ca au fost încalcate dispozitiile art.6 par.3 din CEDO întrucât persoana audiata este cetatean sârb si necunoscator al limbii române.

A precizat ca inspectorul de munca i-a dictat declaratia completata pe propria raspundere, nefiind informat într-o limba pe care o întelege asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse împotriva sa, desi intimatul avea obligatia de a asigura în mod real si obiectiv posibilitatea de a apela la serviciile unui traducator autorizat.

Un alt motiv ce duce la anulare, sustine petenta ca este acela al nesocotirii disp.art.19 al 1 din OG nr.2/2001 privind întocmirea procesului verbal în lipsa contravenientului , împrejurare ce trebuie confirmata de cel putin un martor, având in vedere ca la fata locului a fost prezenta FIA.

Pe de alta parte s-a mentionat ca un raport de munca nu se poate derula fara încheierea în prealabil a contractului individual de munca, ori procedura angajarii cetatenilor straini în România necesita parcurgerea a mai multor etape, însa în speta nu se intentiona încheierea unei astfel de conventii cu FB ce nu detine permis de sedere în scop de munca, dovada fiind pasaportul acestuia pe a carei ultima fila a fost aplicata viza din data de17.05.2011 scopul vizitei fiind turist.

S-a învederat ca în cadrul petentei lucreaza doua persoane de sex feminin, ce au contracte individuale de munca legal încheiate.

În dovedire, s-a solicitat administrarea probei testimoniale cu martorii FI si FB.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contraventionale ca neîntemeiata.

S-a învederat ca potrivit procesului verbal de constatare în urma controlului efectuat la punctul de lucru Brutarie -Covrigarie situat in —si ca urmare a declaratiei numitului FB potrivi t careia nu avea încheiate forme legale de angajare, petenta a fost sanctionata cu amenda de 10000 lei pentru savârsirea contraventiei prevazuta de art.260 al 1 lit. e din legea nr.53/2003R si ca întelege sa se foloseasca de proba cu declaratia numitului FB, data în fata inspectorilor de munca la data de 27.05.2011 din care rezulta ca lucreaza la SC BS SRL —, fara forme de angajare.

De asemenea s-a aratat ca procesul verbal de contraventie a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

S-a aratat ca petenta avea obligatia ca mai întâi sa încheie si sa prezinte spre semnare contractul individual de munca numitului FB si apoi sa-i permita acestuia accesul la punctul de lucru si ca in timpul controlului conversatia cu agentul constatator s-a purtat în limba româna.

În dovedire, au fost anexate, în copie xerox, procesul verbal de contraventie contestat, procesul verbal de control, planul de masuri si declaratia extrajudiciara data de FB în fata inspectorului ITM.

S-a solicitat de catre intimat conexarea prezentei cauze la dosarul nr.9439/318/2011 însa în urma verificarilor efectuate în programul ECRIS, instanta constatând ca acel dosar este suspendat de la data de 04.07.2011 , s-a dispus respingerea cererii.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta constata ca prin procesul verbal de contraventie contestat de petenta, respectiv seria GJ nr.008101/31.05.2011 s-a dispus sanctionarea contravenientei SC BS SRL R—-, cu 10000 lei amenda contraventionala pentru savârsirea faptei prevazuta de art.260 al.1 lit.e din L.53/2003 constând în aceea ca în data de mai sus, cu ocazia controlului inopinat efectuat la punctul de lucru al petentei din orasul —-, respectiv Brutarie-Covriogarie, a fost depistat la lucru FB , fara a avea semnat contract individual de munca, fiind încalcate astfel, de catre angajator , prevederile art.16 al.1 din Legea nr.53/2003.

Procesul verbal de contraventie a fost contestat în termen legal de catre petenta sustinând ca sanctiunea este nelegala si netemeinica.

În dovedirea plângerii , la solicitarea petentei a fost încuviintata proba testimoniala.

Verificând, potrivit disp.art. 34 al 1 din OG 2/2001, legalitatea si temeinicia procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta retine, sub aspectul legalitatii , ca acesta cuprinde toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute, fiind astfel legal întocmit.

Nu poate fi retinuta sustinerea petentei privind încalcarea de catre intimat la încheierea procesului verbal de contraventie a prevederilor art.19 al 1 din OG nr.2/2001 întrucât analizând continutul actului sanctionator, instanta constata ca acesta a fost întocmit în prezenta reprezentantului contravenientei ce a semnat si aplicat stampila, ” cu obiectiuni la instanta” , împrejurare în care nu exista obligativitatea încheierii procesului verbal în prezenta unui martor asistent.

În ceea ce priveste faptul alegat de catre petenta în sensul ca agentul constatator nu a adus la cunostinta persoanei gasite la lucru a dreptului de a formula obiectiuni, în virtutea disp.art.16 al 7 din OG nr.2/2001 si a prevederilor art.6 par.3 din CEDO, instanta are în vedere ca aceste drepturi privesc persoana în sarcina careia se retine vinovatia savârsirii unei fapte de natura contraventionala, în speta angajatorul si nu persoana pe baza declaratiei careia se constata savârsirea pretinsei contraventii ( posibilul angajat ).

Referitor la temeinicia procesului verbal de contraventie este de mentionat ca acesta se bucura de prezumtia relativa de adevar pâna la proba contrarie.

Astfel, intimata a depus la dosar (fila 22) fisa de identificare ce cuprinde declaratia data în fata inspectorului de munca la data de 27.05.2011 de numitul FB , însa din depozitia acestuia ascultat in instanta in calitate de martor prin intermediul unui traducator autorizat, rezulta ca la data la care s-a efectuat controlul, se afla la punctul de lucru al petentei, în fata calculatorului, navigând pe internet. Era dimineata între orele 5-6 când înauntru au intrat cca 10 persoane si una dintre acestea l-a luat si l-a pus sa scrie o declaratie pe care apoi i-a cerut sa o semneze. A mentionat ca declaratia a fost scrisa litera cu litera dupa cuvintele scrise în prealabil pe o coala de unul dintre jandarmi.

Declaratia acestuia se coroboreaza cu declaratia martorei FIA potrivit careia acesta nu a desfasurat nici un fel de activitate în folosul societatii petente ci motivul pentru care se afla la punctul respectiv a fost acela de a o însoti în jurul orelor 3 dimineata la brutarie unde singura s-a ocupat de producerea produselor de panificatie. A precizat ca acesta nu purta echipament de lucru specific unui brutar , ca se afla în fata calculatorului din incinta localului si ca organele de control l-au determinat pe FB sa completeze o declaratie, scriindu-i cuvintele pe hârtie ambalaj. A subliniat ca acesta are probleme de sanatate , ca nu cunoaste limba româna si ca s-au facut presiuni pentru a scrie fisa de identificare si ca se afla în vizita pentru prima oara în România.

În raport de cele aratate , instanta nu va putea da relevanta probatorie declaratiei luata de inspectorii de munca în momentul efectuarii controlului la punctul de lucru al petentei.

Este de precizat si faptul ca regimul probelor in procesul civil este reglementat de codul de procedura civila si între mijloacele de proba nu sunt prevazute declaratiile de martor date în fata altor institutii sau autoritati, în afara declaratiilor date în fata instantei.

Pe de alta parte, chiar daca martorii audiati nemijlocit la termenul de judecata din data de 18.11.2011 sunt fratele si respectiv sotia administratorului societatii petente, relatarile acestora nu au fost lipsite de credibilitate ci au format convingerea instantei asupra starii de fapt contrare celei mentionate în procesul verbal de contraventie.

Prin urmare instanta retine ca fapta nu exista in materialitatea sa si raportat la cele aratate în precedent priveste ca întemeiata plângerea cauzei de fata pe care o va admite, urmând a dispune anularea procesului verbal de contraventie pentru netemeinicia acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite plângerea contraventionala formulata de petenta SC BS SRL R—, cu sediul în —-, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca —, cu sediul în —-.

Dispune anularea procesului verbal de contraventie seria GJ nr.008101/31.05.2011 întocmit de catre intimat.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica din 18 Noiembrie 2011, la Judecatoria Tg.-Jiu.

PRESEDINTE GREFIER

Red.SS

Tehn.EC. 21 Decembrie 2011

Ex.4

1