Plangere contraventionala. Contravenţii. Închisoare contravenţională


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 7851

Sedinta publica de la 10 Octombrie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE GABRIELA STEGAROIU

Grefier LUDOVICA MARIA BURCEA

…………………………………………………………………………

JUDECATA

Prin plângerea înregistrata sub nr. 9035/318/2011 pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, petenta SC .SRL, în contradictoriu cu intimatul ITM, a solicitat instantei anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seria GJ nr.008033 încheiat la data de 16.05.2011 si exonerarea sa de plata amenzii aplicate, iar în subsidiar a solicitat înlocuirea amenzii cu sanctiunea avertisment.

În motivare, petitionarul a aratat ca la data de 13.05.2011, ora 14:00, la sediul social al firmei s-a efectuat un control de catre inspectorii ITM, unde a fost gasita GVC, careia i s-a luat o declaratie scrisa.

A sustinut petenta ca starea de fapt descrisa de agentul constatator în procesul-verbal contestat nu corespunde realitatii întrucât asa cum s-a mentionat în documentele emise de ITM Gorj, la data efectuarii controlului nu s-a cerut si punctul de vedere al administratorului firmei sanctionate care ar fi putut da detalii despre statutul persoanei careia i s-a luat declaratia, iar procesul – verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor a fost comunicat firmei sanctionate prin afisare.

A mai aratat petenta ca, dupa cum se poate observa în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, sanctiunea a fost motivata în drept pe dispozitiile art.276 alin.1 lit.e din Legea 53/2003, însa, conform art.63 din regulamentul intern al S.C. SRL, persoana care urmeaza sa fie încadrata în urmeaza sa fie selectata anterior încheierii CIM în forma scrisa, testarea acestora realizându-se cu 2 zile înainte de încadrarea în munca între orele 12 -16, iar aceasta prevedere este stabilita si la art.29 alin 2 din Codul Muncii si verificarea aptitudinilor profesionale se va face prin asistarea la locul de munca de catre alte persoane care la sfârsitul programului stabilit vor confirma ca persoana selectata corespunde pentru a fi încadrata în munca.

Fata de cele mentionate, petenta apreciaza ca la data la care a fost efectuat controlul au fost încalcate dispozitiile art. 260 din Legea nr.53/2003 în sensul ca nu a fost îndeplinita obligatia de informare cu referire la Regulamentul intern al angajatorului, motiv pentru care se impune anularea procesului-verbal contestat, iar în subsidiar se solicita înlocuirea amenzii contraventionale aplicate cu sanctiunea “avertisment”.

În drept, plângerea a fost întemeiata pe disp. Ordonantei nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, Codul de procedura civila, precum si a celorlalte acte normative în vigoare.

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosarul cauzei procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria GJ nr. 008033, procesul verbal de control nr.021895/16.05.2011, înstiintarea de plata, , anexa 1 la procesul verbal, planul de masuri, certificatul de înregistrare a firmei S.C. S.R.L. la Oficiul Registrului Comertului certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cartea de identitate si Regulamentul intern al S.C. S.R.L.

În cauza, intimatul ITM a formulat întâmpinare, prin care a aratat ca în cuprinsul procesului verbal contestat s-a retinut ca, în urma unui control si ca urmare a declaratiei numitei GCV, potrivit careia nu avea încheiate forme legale de angajare, respectiv nu avea dreptul sa presteze munca, petitionara S.C. S.RX, a fost sanctionata contraventional cu amenda în cuantum de 10.000 lei conform art.276 alin.l lit.e din Legea nr.53/2003 care prevede ca primirea la munca a pâna la 5 persoane fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Ca, la momentul luarii declaratiei, administratorul societatii nu era de fata si mai mult la momentul controlului acea persoana lucra singura în bar si administratorul nu s-a prezentat nici la controlul documentelor, refuzând si primirea contraventiei prin posta, agentul constatator fiind nevoit sa afiseze contraventia.

A mai aratat de asemenea ca întelege sa se foloseasca de proba cu declaratia numitei GCV data în fata inspectorului de munca, la data de 13.05.2011, declaratie din care rezulta ca aceasta persoana lucreaza la SC ..RX, fara forme de angajare din data de 12.05.2011.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului , retine urmatoarea stare de fapt:

Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria GJ nr.008033 încheiat la data de 16.05.2011, petenta a fost sanctionata cu amenda în cuantum de 10.000 lei, în baza art. 276 alin.1 lit.e din Legea nr.53/2003, retinându-se în sarcina acesteia ca la data de 13.05.2011, cu ocazia controlului inopinat efectuat la barul societatii petente a fost gasita la lucru numita GCV, care presta munca în beneficiul acesteia, fara a avea semnat contract individual de munca.

Procedând potrivit art.34 alineatul 1 din OG nr.2/2001 la verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal de constatarea contraventiei contestat, instanta constata ca acesta a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cauze de nulitate absoluta ce ar fi putut fi invocate si din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca, desi OG nr.2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a procesului verbal de contraventie, din economia textului art. 34 rezulta ca acesta face dovada deplina a situatiei de fapt si a încadrarii în drept pâna la proba contrara, proba ce nu a fost facuta în cauza.

Din declaratiile judiciara si extrajudiciare date de martora GVC rezulta ca într-adevar în data controlului, precum si în ziua anterioara, aceasta s-a aflat la punctul de lucru al petentei, singura, neasistata de alte persoane, desfasurând activitatea de la ora 8:00 pâna la ora 24:00 când preda inventarul, iar pentru cele doua zile a primit suma de 60 lei.

Declaratia martorei IMD, angajata societatii petente nu are relevanta deoarece aceasta nu a fost prezenta în bar pe perioada celor doua zile în care martora GVC a prestat munca în beneficiul societatii.

Totodata nu este relevanta nici sustinerea martorei GVC în sensul ca a lucrat doua zile de proba, fara alta colega, întrucât persoana care urmeaza sa fie încadrata în munca urmeaza sa fie selectata anterior încheierii CIM în forma scrisa, testarea realizându-se cu 2 zile înainte de încadrarea în munca între orele 12 -16, prin asistarea la locul de munca de catre alte persoane, ori, în speta, aceasta persoana a lucrat de la ora 8:00 pâna la ora 24:00, fara a fi asistata.

Fata de cele expuse, instanta retine ca intimata a facut dovada acuzatiei retinute în sarcina petentei prin procesul verbal de contraventie în sensul ca aceasta a primit la munca pe numita GCV fara întocmirea contractului individual de munca si, în consecinta, urmeaza a respinge plângerea ca fiind neîntemeiata, fiind mentinut procesul verbal de contraventie si implicit sanctiunea aplicata în baza acestuia.

În ceea ce priveste solicitarea petentei privind înlocuirea amenzii contraventionale aplicate cu sanctiunea avertisment, se retine de catre instanta ca potrivit art.5 al. 5 din OG. 2/2001, sanctiunea aplicata prin procesul verbal de contraventie trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei, iar în speta dedusa judecatii, fapta contraventionala retinuta în sarcina petentului are un grad de pericol social ridicat întrucât acesta exploateaza forta de munca fara a le întocmi acestora contracte individuale de munca si a le recunoaste drepturile ce decurg din contractul respectiv, iar prin aplicarea unei sanctiuni mai usoare în sarcina societatii petente, aceasta ar fi încurajata sa practice munca la negru.

în sensul ca aceasta a primit la munca pe numita GCV fara forme legale, respectiv fara întocmirea contractului individual de munca.

Având în vedere cele aratate instanta urmeaza sa respinga plângerea formulata de petent împotriva procesului verbal de contraventie seria GJ nr.008033 încheiat la data de 16.05.2011 de catre intimatul ITM.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :