Plangere contraventionala Revizuire


TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA ADMINISTRATIV SI FISCAL

Decizia nr. 88/2012

Şedinţa publică de la 31 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Judecător

Judecător

Grefier

Pe rol judecarea cererii de revizuire formulată de revizuienta S.C. C. SRL, împotriva deciziei civile nr. …/2011 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns … pentru intimatul .., lipsind revizuienta petentă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă,după care nemaifiind cereri de formulat şi probe noi de administrat, s-a constatat cercetarea judecătorească încheiată şi s-a trecut la soluţionarea cereri de revizuire acordându-se cuvântul.

Consilier juridic … a solicitat respingerea cererii.

TRIBUNALUL

Asupra cererii de revizuire:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj la data de 17 noiembrie 2011 sub nr. revizuienta petentă S.C. C S.R.L. a solicitat revizuirea Deciziei nr. …/2011 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr..

Revizuienta, prin motivele depuse la termenul de judecată din data de 17.01.2012 a indicat ca motiv de drept al cererii dispoziţiile art. 322 pct.2 C. pr.civ. solicitând reaprecierea probelor şi anularea hotărârii, cu consecinţa respingerii recursului declarat de intimata ……

Examinând cererea de revizuire prin prisma criticii formulate, a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a legislaţiei incidente în cauză, tribunalul constată următoarele:

reglementează în Titlul V – Capitolul II, revizuirea hotărârilor (art. 322 – 328), cale extraordinară de atac, iar în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut.

Tribunalul reţine că hotărârea a cărei revizuire face obiectul prezentei judecăţi a fost pronunţată de Tribunalul Gorj ca instanţă de recurs prin care s-a evocat fondul, fiind îndeplinită condiţia prevăzută de art. 322 alin.(1) C.pr.civ.

Fără a stabili o altă stare de fapt decât cea reţinută în faza de judecată anterioară şi procesul verbal de constatarea contravenţiei, această instanţă a reapreciat asupra individualizării sancţiunii aplicabile în cauză raportat la împrejurările de fapt ce fuseseră stabilite, dând o altă dezlegare raportului juridic dedus judecăţii decât cea care fusese aleasă de către instanţa de fond.

Cu privire la cazul de revizuire reglementat de art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă, se constată că revizuenta s-a limitat, în cuprinsul cererii, la indicarea tezelor I şi a III –a fără a lămuri concret prin ce anume cele două ipoteze conţinute de text şi-ar găsi aplicabilitatea în cauză.

Deşi revizuenta a invocat ipoteza prevăzută de pct. 2 din art. 322 Cod procedură civilă respectiv „instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut … ori s-a dat mai mult decât s-a cerut”, în esenţă, susţinerile din cererea de revizuire vizează succint modul în care instanţa de judecată a interpretat materialul probator administrat în cauză.

Motivul de revizuire reglementat de art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă constituie practic o aplicare a principiului disponibilităţii, dar, în acelaşi timp reprezintă şi o aplicare a principiului consacrat de art. 129 alin. final Cod procedură civilă, conform căruia, în toate cazurile judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii. În aplicarea riguroasă a art. 129 alin. final Cod procedură civilă, instanţa are obligaţia de a judeca toate pretenţiile deduse judecăţii cu respectarea cadrului procesual fixat de părţi.

Prin decizia nr. …/ 2011 pronunţată de Tribunalul Gorj s-a admis recursul formulat de intimata … împotriva sentinţei nr. …./ 2011 de Judecătoria … în contradictoriu cu petenta S.C. C. S.R.L., s-a modificat în tot sentinţa şi pe fond s-a respins plângerea.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut în esenţă că amenda aplicată de agentul constatator în cuantumul minim prevăzut de lege respectă principiul proporţionalităţii prevăzut de art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, cu atât mai mult cu cât s-a confirmat că pentru agentul economic folosirea salariaţilor fără a le încheia contracte individuale de muncă este o practică, fiind evident că în acest fel se încurajează fenomenul muncii la negru, lipsind organele abilitate de posibilitatea de a controla angajatorii în privinţa respectării obligaţiilor impuse de Codul muncii şi a celor fiscale, dar existând posibilitatea ca şi angajaţii să fie privaţi în aceeaşi măsură de drepturile conferite de legislaţia muncii.

Având în vedere soluţia instanţei de recurs nu se poate susţine că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă.

Considerentele pe care s-a întemeiat hotărârea sunt numai argumentele care au determinat convingerea instanţei asupra adevărului şi justeţii soluţiei pronunţate.

Analizând hotărârea din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 3041 C.pr.civ. şi în raport de motivele de recurs, care au fost susţinute oral de intimata recurentă, instanţa de recurs reţinut asupra netemeiniciei hotărârii în ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii aplicate.

Aceasta în condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor art. 34 din Ordonanţă nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor specifică „ alin. (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul suspendă executarea hotărârii.”

Pentru a se putea stabili în concret ce anume s-a solicitat prin recursul promovat, instanţa de revizuire reţine că recurenta a cerut, prin recursul pe care l-a formulat şi motivat oral să se admită recursul, să se modifice în tot sentinţa recurată şi pe fond să se respingă plângerea formulată de petenta- revizuentă.

Tribunalul constată că prin decizia ce face obiectul cererii de revizuire de faţă s-a soluţionat recursul declarat de intimata … împotriva Sentinţei civile nr. …./2011 pronunţată de Judecătoria …în dosarul nr…., sentinţă prin care a fost admisă în parte plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. C. S.R.L. în contradictoriu cu intimata … şi s-a dispus modificarea procesului–verbal de contravenţie seria GJ nr.007418 încheiat la data de 07.01.2011 în sensul înlocuirii sancţiunii amenzii de 6000 lei cu sancţiunea avertismentului.

Astfel, prin decizia nr. …/2011 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. …, a fost admis recursul declarat de către intimata …. împotriva sentinţei civile nr…./2011 pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr…. în contradictoriu cu petenta S.C. C. S.R.L.

A fost modificată sentinţa şi respinsă plângerea contravenţională formulată de petentă.

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de recurs a reţinut că, prin sentinţa civilă nr…./2011 pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr. … a fost admisă în parte plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. C. S.R.L. în contradictoriu cu intimata I.T.M. Gorj şi s-a dispus modificarea procesului–verbal de contravenţie seria GJ nr.007418 încheiat la data de 07.01.2011 în sensul înlocuirii sancţiunii amenzii de 6000 lei cu sancţiunea avertismentului.

Prin procesul verbal contestat s-a dispus sancţionarea intimatei petiţionare pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, reţinându-se că la controlul efectuat la 5 ianuarie 2011, ora 11,30 la spălătoria situată în incinta ACR din municipiul … au fost găsite prestând activitate în beneficiul firmei două persoane, fără a avea contracte individuale de muncă.

În urma administrării probelor, respectiv a audierii acestor doi martori, s-a reţinut că starea de fapt este cea consemnată în procesul verbal iar argumentele petentei în sensul că cei doi salariaţi se aflau în perioada de probă nu pot fi reţinute întrucât această perioadă este inclusă în durata contractului individual de muncă, aşa cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond în raport de art. 17 alin. 2, 31 alin. 5 şi 32 din Legea nr. 53/2003.

Pe parcursul soluţionării cauzei petenta a depus contractele individuale de muncă încheiate celor doi salariaţi, în care se consemnează ca dată de începere a activităţii data de 2 ianuarie 2011, fără menţiunea numărului sub care s-au înregistrat la angajator şi fără dovada completării registrului general de evidenţă al salariaţilor.

Cu prilejul soluţionării recursului recurenta a dovedit că intimata nu este la prima abatere, aspect confirmat de procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmit la 18 martie 2010 în care s-a reţinut că la controlul efectuat în 17 martie 2010 a fost surprins la muncă numitul GR, fără a avea contract individual de muncă. Afirmaţia recurentei este dovedită cu înscrisul depus de petentă care confirmă încheierea contractului individual de muncă acestui salariat cu data de 1.04.2010, deci doar ca urmare a controlului efectuat la 17 martie 2010.

În speţă nu s-a probat comunicarea încheierii contractelor individuale de muncă la … în condiţiile art. 3 alin. 2 pct.1 şi 4 alin. 5 din H.G. 161/2006, ele fiind apreciate ca încheiate pro causa şi în raport de faptul că la dosarul de fond se află depuse dovezile de încetare a contractelor individuale de muncă în aceeaşi zi cu cea a efectuării controlului – 5 ianuarie 2011.

Faţă de cele expuse, instanţa de recurs a apreciat că amenda aplicată de agenţii constatatori în cuantumul minim prevăzut de lege respectă principiul proporţionalităţii prevăzut de art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, cu atât mai mult cu cât s-a confirmat că pentru agentul economic folosirea salariaţilor fără as e încheia contracte individuale de muncă este o practică, fiind evident că în acest fel se încurajează fenomenul muncii la negru, lipsind organele abilitate de posibilitatea de a controla angajatorii în privinţa respectării obligaţiilor impuse de Codul muncii şi a celor fiscale, existând posibilitatea ca angajaţii să fie privaţi în aceeaşi măsură de drepturile conferite de legislaţia muncii.

Aşadar, considerentele pe care s-a întemeiat hotărârea supusă revizuirii sunt argumentele care au determinat convingerea instanţei de recurs asupra adevărului şi justeţii soluţiei pronunţate.

Faţă de cele precizate tribunalul reţine că în speţă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă, dat fiind faptul că din analiza actelor şi lucrărilor dosarului a rezultat o corectă rezolvare a cererilor formulate de părţi, în limita cadrului procesual cu care a fost învestită instanţa.

Pentru considerentele expuse cererea de revizuire se priveşte ca neîntemeiată şi urmează a fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca neîntemeiată cererea de revizuire a deciziei nr. …./2011 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. …, formulată de revizuienta S.C. C S.R.L.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 31.01.2012, la Tribunalul Gorj.

Preşedinte, Judecător, Judecător,

Grefier,