Plângere contravenţionalăContravenţii. Închisoare contravenţională


În subsidiar, a solicitat înlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertisment.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca a fost amendata cu suma de 10.000 lei, în baza art.260 alin 1 lit e din Legea nr.53/2003, pe motiv ca ar fi încalcat prevederile art. 16 alin 1 din acelasi act normativ, pentru ca a fost gasita, prestând activitate, numita R. N. fara sa se fi întocmit contract individual de în forma scrisa, anterior datei începerii activitatii.

Petenta a sustinut ca, la data efectuarii controlului (07 iulie 2011, ora 12,20), la punctul de lucru din comuna P. S., nu a fost prezent niciun reprezentant al societatii, motiv pentru care a primit invitatie sa se prezinte cu actele societatii la sediul ITM, în ziua urmatoare.

La data de 8 iulie 2011, s-a prezentat, la sediul ITM, directorul societatii S. D.

Agentul constatator nu a vrut sa se uite pe actele respective, nu a acceptat explicatiile reprezentantului societatii si, desi acesta din urma a avut obiectiuni de facut, agentul constatator nu a fost de acord sa consemneze în procesul verbal.

Pentru ca reprezentantul societatii a refuzat sa semneze procesul verbal, s-a trecut mentiunea „contravenientul nu este de fata”.

Petenta a apreciat ca procesul verbal contestat este lovit de nulitate absoluta pentru ca nu i s-a dat posibilitatea reprezentantului sau sa formuleze obiectiuni, încalcându-i-se astfel dreptul la aparare, fapt ce atrage nulitatea absoluta a procesului verbal, conform art.16 alin 7 din OG nr.2/2001.

Totodata petenta a sustinut ca au fost încalcate si prevederile art.19 din OG nr.2/2001, potrivit carora, în cazul în care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator trebuie sa faca mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. În lipsa unui martor , agentul constatator trebuia sa precizeze motivele care au condus la încheierea procesului verbal în acest mod.

În cauza petenta a sustinut ca ceilalti inspectori de munca aflati la sediul ITM, neavând calitatea de agenti constatatori puteau fi trecuti ca martori în procesul verbal.

Pe de alta parte, chiar daca s-ar admite ca acestia au calitatea de agenti constatatori, sediul ITM este un loc public si este greu de crezut ca nu mai existau acolo si alte persoane din afara institutiei sau chiar din cadrul acesteia, care sa fie trecuti ca martori.

Un alt motiv de nulitate absoluta a procesului verbal, prevazut de art.16 alin 1 din OG nr.2/2001, îl constituie lipsa datelor personale ( seria nr. de buletin si organul emitent) al contravenientului , de pe fila a doua a procesului verbal contestat.

În subsidiar, a solicitat înlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment.

A motivat ca , persoana care a fost gasita fara sa i se fi încheiat contract individual de munca a început sa vina la magazin începând cu data de 28.05.2011, câteva ore pe zi, cu scopul de a învata. În cazul în care aceasta învata procedura vânzarii, urma sa fie angajata.

Chiar se începusera formalitatile pentru angajare; fisa medicala fiind întocmita din data 04.07.2011, iar contractul individual de munca fiind semnat la 01.07.2011 (dar neînregistrat în REVISAL). Ulterior controlului s-a finalizat si procedura de angajare prin înregistrarea contractului.

În ceea ce priveste contractul de munca prezentat de R. N. începând cu data de 15.02.2011, petenta a aratat ca acesta nu a fost semnat de parti, nu a fost înregistrat si nici nu a produs efecte juridice pentru ca s-a renuntat la angajarea acesteia, neavând experienta.

Cât priveste contractul de munca de care a facut vorbire agentului constatator numita Rosu Nina, petenta sustinut ca acesta era cel ce urma sa fie respectat dupa finalizarea formalitatilor de angajare.

A solicitat sa se tina cont si de circumstantele sale personale, în sensul ca nu are antecedente de acest gen, ca afacerea nu este dezvoltata si ca plata sumei de 10.000 lei, imensa dupa aprecierile sale, va duce la falimentarea sa.

În drept si-a întemeiat plângerea pe prevederile Legii nr.53/2003 si OG nr.2/2001.

A anexat plângerii: proces-verbal de control nr.7510/08.07.2011, proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria TR nr.0007068/8 iulie 2011 încheiat de ITM Teleorman, anexa de constatare, înstiintare de plata, înstiintare, cerere, contract individual de munca, aviz medical, dispozitie de repartizare (în copie) si împuternicire avocationala.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca , prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria TR nr.0007068 din 8 iulie 2011 încheiat de ITM Teleorman, petenta a fost sanctionata , în baza art.260 alin1 lit e din Legea nr.53/2003, cu amenda în suma de 10.000 lei; în baza art.5 alin 2 lit a, cu avertisment, pentru savârsirea faptei prevazute de art.260 alin 1 lit i din Legea nr.53/2003 si în baza art 5 alin 2 lit a cu avertisment, pentru savârsirea faptei prev de art.260 alin 1 lit j din acelasi act normativ.

S-a retinut ca la data efectuarii controlului (07.07.2011, ora 12,20), la magazinul ce apartine petentei, situat în comuna P. S., judetul Teleorman, a fost identificata prestând activitate în folosul societatii, numita R. N., fara sa se fi întocmit contract individual de munca în forma scrisa, anterior datei începerii activitatii.

De asemenea, numita R. N. a declarat ca lucreaza 9 ore pe zi luni pâna vineri iar sâmbata lucreaza 9 ore pe zi , fiind încalcate prevederile art.114 din Legea nr.53/2003, referitoare la durata maxima legala a timpului de munca, ce nu poate depasi 48 de ore/saptamânal, inclusiv orele suplimentare, precum si prevederile art.137 alin 1 din Legea nr.53/2003, referitoare la acordarea repausului saptamânal în doua zile consecutive, de regula sâmbata si duminica.

Împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor petenta a formulat plângere în termenul prevazut de art.31 din OG nr.2/2001.

Intimatul a formulat întâmpinare (filele 21-25), prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondata si mentinerea ca legal si temeinic, a procesului verbal contestat.

În motivarea cererii , intimatul a solicitat sa se respinga apararea petentei, potrivit careia procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este nul pe motiv ca nu i-au fost consemnate obiectiunile formulate.

A sustinut ca nu a fost consemnate obiectiunile petentei deoarece aceasta nu a fost reprezentata legal la încheierea procesului verbal.

Cât priveste încheierea procesului verbal în lipsa martorilor, intimatul a aratat ca aceasta s-a petrecut la sediul ITM Teleorman, în prezenta doar a altor inspectori de munca, ce nu pot avea calitatea de martori.

Pe fondul cauzei, intimatul a aratat ca, la data de 7 iulie 2011, la orele 12,20, a fost efectuata o verificare la punctul de lucru apartinând petentei- magazin mixt situat în comuna P. S., judetul Teleorman – ocazie cu care a fost identificata ca desfasura activitate de gestionar în folosul petentei si fara contract individual de munca, numita R. N.

Aceasta din urma a completat si o fisa de identificare, în care a aratat ca lucra pentru petenta din data de 28.05.2011, ca gestionar,9 ore pe zi, fara sa fi semnat contract individual de munca.

De altfel, petenta a recunoscut în plângere ca nu a încheiat contract individual de munca anterior începerii activitatii pentru R. N. A invocat însa faptul ca R. N. a lucrat temporar în folosul sau, pentru „ a învata de la directorul societati”.

A apreciat ca aceasta motivare nu poate fi primita deoarece singura forma de încadrare în munca a unei persoane este contractul individual de munca, ce trebuie încheiat cu respectarea dispozitiilor Legii nr.53/2003.

Cât priveste individualizarea sanctiunii, intimatul a sustinut ca a avut în vedere dispozitiile art.21 alin 2 din OG nr.2/2001, agentul constatator aplicând minimul amenzii prevazute de art.276 alin 1 lit e din Legea nr.53/2003 iar fapta savârsita nu poate fi apreciata ea având un grad de pericol social redus, fiind vorba de primirea la munca a unei persoane fara forme legale de angajare.

Mai mult, petenta a mai fost sanctionata si pentru savârsirea altor contraventii, respectiv încalcarea dispozitiilor art.114 din Legea nr.53/2003, referitoare la durata maxima legala a timpului de lucru, si încalcarea dispozitiilor art.132 alin 1 din acelasi act normativ, referitoare la acordarea repausului saptamânal în doua zile consecutive de regula sâmbata si duminica.

În drept si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.115-118 cod proc civila, Legii nr.53/2003 si Legii nr.319/2006.

A anexat cererii (în copii certificate): proces- verbal de control, confirmare de primire, proces –verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, seria TR nr.0007068/8 iulie 2011 încheiat de ITM Teleorman, anexa de constatare , înstiintare de plata si fisa de identificare.

În dovedirea plângerii, petenta a solicitat audierea martorei R. N.

În ceea ce priveste legalitatea procesului verbal, instanta apreciaza ca agentul constatator a respectat dispozitiile legale la întocmirea acestuia.

Instanta va înlatura aparerea petentei, potrivit careia agentul constatator a încalcat prevederile art.16 alin 7 din OG nr.2/2001, respectiv ca acesta a refuzat sa consemneze obiectiunile pe care le avea petenta.

Astfel din continutul procesului verbal contestat reiese ca acesta a fost întocmit fara a fi de fata contravenienta (prin reprezentantul sau legal), caz în care agentul constatator a aplicat dispozitiile art.19 alin.3 din OG nr.2/2001, a încheiat procesul verbal în lipsa petentei si în lipsa si a unui martor, si mentionând si motivele care au condus la încheierea procesului verbal în acest mod.

De asemenea, în mod corect a apreciat intimatul ca ceilalti inspectori de munca, ce se aflau la sediul ITM (locul încheierii procesului verbal contestat) nu puteau avea calitatea de martori, fiind, la rândul lor agenti constatatori, conform prevederilor art.19 alin 2 din OG nr.2/2001.

Instanta apreciaza ca agentul constatator a respectat si dispozitiile art.16 alin 6 din OG nr.2/2001, în procesul verbal de contraventie la rubrica ce vizeaza identificarea petentei, ca persoana juridica, au fot mentionate si datele de identificare a persoanei care o reprezinta, respectiv ale numitei I. M.

În ceea ce priveste temeinicia procesului verbal, instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art.260 alin 1 din Codul Muncii, constituie contraventii si se sanctioneaza astfel:

– lit e) primirea la munca a pâna la 5 persoane fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art.16 alin1, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoana identificata;

– lit i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei;

– lit j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamânal, cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei.

Din materialul probator administrat în cauza, respectiv procesul verbal de control nr.7510/08.07.2011, anexa de constatare în domeniul relatiilor de munca si fisa de identificare, instanta retine ca, la controlul efectuat de reprezentantii intimatului la magazinul mixt din comuna P. S., ce apartine petentei, a fost identificata, prestând activitatea de gestionar în folosul petentei, numita R. N., fara sa se fi încheiat, în prealabil un contract individual de munca ,în forma scrisa, semnat si înregistrat conform dispozitiilor legale.

S- a retinut ca a fost prezentat , la data controlului, un contract individual de munca în forma scrisa, ce nu era semnat nici de angajator si nici de angajator , din care rezulta ca Rosu Nina a început activitatea la societate din data de 15.02.2011.

În fisa de identificare întocmita la data controlului, s-au consemnat sustinerile pe propria raspundere ale numitei R. N., potrivit carora nu a semnat un contract de munca cu petenta, ca lucreaza ca gestionar, cu norma întreaga, 9 ore/zi, inclusiv sâmbata, precum si drepturile salariale pe care le primea de la petenta.

Instanta va înlatura apararea petentei, potrivit careia R. N. a început sa vina la magazin câteva ore pe zi, cu scopul de a învata de la directorul societatii, urmând ca, ulterior aceasta sa fie angajata, deoarece, potrivit dispozitiilor legale, nicio persoana nu poate fi primita la munca, fara sa fie încheiat un contract individual de munca întocmit în forma scrisa si anterior începerii activitatii.

Instanta va înlatura depozitia martorei R. N., angajata în prezent la petenta, si nu va tine seama nici de înscrisurile depuse la dosar de petenta (cererea de angajare a numitei R. N. începând cu data de 01.07.2011 si contractul individual de munca încheiat la 01.07.2011 si semnat de parti), apreciind ca acestea au fost date, respectiv întocmite pro-causa si ca sunt contrazise de apararile petentei din plângerea formulata .

Instanta apreciaza ca petenta se face vinovata de faptele contraventionale retinute în sarcina sa.

În ceea ce priveste sanctiunea aplicata, respectiv minimul amenzii prevazut de lege (10.000 lei), instanta apreciaza ca agentul constatator a facut o individualizare corecta a acesteia, în conditiile art.21 alin 3 din OG nr.2/2001, tinând seama si de pericolul social al faptelor savârsite.

Astfel, încheierea contractului individual de munca se face în interesul angajatului, pentru ca acesta sa poata beneficia de protectie sociala, dar, în acelasi timp, prin neîncheierea contractului individual de munca, statul este împiedicat în exercitarea prerogativelor sale fiscale.

Pe de alta parte , instanta retine ca , la controlul efectuat, au fost constatate si alte fapte contraventionale, respectiv nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara precum si cele privind acordarea repausului saptamânal.

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca nu se impune înlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment si, în baza dispozitiilor art.34 din OG nr.2/2001, va respinge plângerea ca nefondata si va mentine, ca legal si temeinic, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria TR nr.0007068 din 8 iulie 2011 încheiat de ITM Teleorman.