Punere sub interdicţie. Persoană căreia i s-a numit un curator, care nu s-a prezentat la administrarea probelor în primă instanţă. Asigurarea asistenţei juridice prin avocat. Legalitatea sentinţei astfel pronunţate Asistenţă juridică


Prin sentinţa civilă nr. 12394/13.10.2009, a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis cererea formulată de reclamanta Asociaţia de din Cluj-Napoca Cluj-Napoca str. S. nr.2, jud.Cluj în contradictoriu cu pârâta G.D., având ca obiect punere sub interdicţie.

S-a dispus punerea sub interdicţie a pârâtei G.D.

S-a dispus, ca după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, aceasta să fie publicată în extras într-un ziar de largă răspândire.

S-a dispus, ca după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, aceasta să fie publicată în extras într-un ziar de largă răspândire.

S-a dispus comunicarea către Autoritatea Tutelară din mun. Cluj-Napoca a prezentei hotărâri judecătoreşti.

S-a dispus comunicarea către Autoritatea Tutelară din mun. Cluj-Napoca a prezentei hotărâri judecătoreşti.

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut că, aşa cum rezultă din actele de stare civilă, pârâta G.D., născută la data de 07.08.1960 şi este fiica lui D.I. şi V.

Evoluţia psihică a pârâtei s-a deteriorat, din anul 1999, pârâta manifestând primele semne de schizofrenie paranoidă, dovadă fiind actele medicale depuse în copie la dosar.

Situaţia specială în care se găseşte pârâta a mai rezultat şi din ancheta socială efectuată în cauză şi din declaraţiile martorilor din care s-a reţinut că pârâta este cunoscută ca o persoană suferindă, crizele fiind legate în mare măsură de nerespectarea tratamentului medicamentos. Ca şi manifestări, pârâta are atitudini revendicative, logoree, ton ridicat, iritabilitate. Cu toate acestea pârâta reuşeşte să se gospodărească singură.

Apoi, raportul de expertiză medico-legală psihiatrică efectuat în cauză, a relevat faptul că pârâta suferă de schizofrenie paranoidă în tratament şi în cadrul stării sale psihice aceasta nu are discernământul faptelor sale.

Audiată în cauză, pârâta a arătat că nu este bolnavă şi nu urmează nici un tratament medicamentos. Cu privire la relaţiile cu vecinii, pârâta a arătat că, de la balconul de la bucătărie se încearcă să se intre în apartamentul său, iar un vecin pe nume P.L. intenţionează să îi strice instalaţia electrică. Totodată a arătat pârâta că, în bloc este prostituţie, politică şi au fost montate nişte simulatoare. Cu privire la cablurile electrice care se află sub fereastra apartamentului său, doreşte să fie scoase deoarece de la acestea are arsuri pe corp.

Faţă de cele expuse anterior, având în vedere afecţiunea de care suferă şi lipsa de discernământ a pârâtei, instanţa şi-a format convingerea că pârâta nu se poate administra singură fiind în interesul acesteia punerea sa sub interdicţie.

În concluzie, în temeiul art.30-35 din Decretul nr.32/1954 instanţa a admis cererea şi a dispus punerea sub interdicţie a pârâtei G.D.

Prin decizia civilă nr. 134/A/2.03.2010 a Tribunalului Cluj s-a admis apelul declarat de pârâta G.D. prin curator S.A., împotriva sentinţei civile nr. 12394 din 13.10.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost desfiinţată şi trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele:

Verificând dosarul instanţei de fond s-a constatat că, la cererea instanţei a fost numită în cauză în calitate de curator pentru a reprezenta interesele apelantei pârâte G.D., numita C.M.I.. Aceasta a fost numită prin Dispoziţia nr.3735/06.06.2008 a Primarului municipiului Cluj-Napoca, însă curatorul numit a depus la dosarul cauzei o cerere, prin care a arătat că este în imposibilitate de a-i reprezenta interesele pârâtei deoarece este în concediu de îngrijire al copilului. Din adeverinţa depusă a rezultat faptul că, curatorul C.M.I. a fost în concediu de sarcină şi lăuzie încă din data de 15.08.2008, motiv pentru care tribunalul a constatat că practic, întreaga cercetare efectuată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în raport de prevederile art. 30-32 din Decretul 32/1954, s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art. 146 C. familiei, respectiv fără ca, curatorul pârâtei să-i fi reprezentat interesele acesteia în mod real.

Curatorul a fost înlocuit abia la data de 01.06.2009, când prin Dispoziţia nr. 3122/01.06.2009 a Primarului municipiului Cluj-Napoca, s-a numit în calitate de curator al pârâtei numita S.A., care a fost citată practic pentru ultimul termen de judecată, la data de 09.10.2009, când instanţa a şi rămas în pronunţare asupra cauzei de faţă.

Din considerentele exprimate mai sus, tribunalul a apreciat că întreaga probaţiune administrată în faţa instanţei de fond s-a făcut fără să existe o reprezentare legală a apelantei pârâte, aşa cum prevede art. 146 Codul familiei, care arată că până la rezolvarea cererii de punere sub interdicţie de către instanţă, autoritatea tutelară trebuie să numească un curator pentru reprezentarea intereselor celui a cărui interdicţie a fost cerută.

În aceste condiţii, tribunalul a apreciat că trebuie refăcută cercetarea care se impune potrivit art. 30, 32 din Decretul 32/1954, respectiv trebuie readministrate toate probele care au fost efectuate în faţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, cât şi în faţa instanţei de judecată.

Aceste probe au fost administrate din nou în faţa instanţei de fond deoarece lipsa reprezentării legale a apelantei pârâte de către curator echivalează cu necercetarea fondului cauzei, motiv pentru care devin aplicabile dispoziţiile art. 297 alin. 1 C. proc. civ., în sensul că s-a impus desfiinţarea cu trimitere a cauzei spre rejudecare în favoarea aceleiaşi instanţe.

Prin urmare, în temeiul art. 297 alin. 1 C. proc. civ., a admis apelul declarat de pârâta G.D. prin curator S.A., împotriva sentinţei civile nr. 12394 din 13.10.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost desfiinţată şi a fost trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Tribunalul a formulat următoarele indicaţii primei instanţe; în rejudecare, prima instanţă să dispună trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru refacerea cercetărilor anterior menţionate, cu citarea legală a curatorului S.A., şi să procedeze şi la refacerea probelor administrate în faţa instanţei, cu citarea legală a aceluiaşi curator.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, Asociaţia de Proprietari, solicitând în temeiul art. 312 alin. 4 Cod proc.civ., desfiinţarea deciziei şi trimiterea cauzei în vederea soluţionării apelului pe fond la Tribunalul Cluj.

În motivarea recursului reclamanta a invocat următoarele:

Dispoziţiile art. 297 alin. 1 Cod proc.civ., reclamă desfiinţarea unei hotărâri şi trimiterea spre rejudecare a cauzei primei instanţe în cazul în care judecata s-a făcut în lipsa părţii, care nu a fost legal citată.

Or, aşa cum rezultă din actele din dosarul primei instanţe, reiese că la toate termenele procesului curatorul numit în cauză a fost legal citat.

Totodată pârâta a beneficiat de asistenţă juridică prin avocat, interesele acesteia fiind apărate.

Reluarea întregii proceduri ar duce la o tergiversare nejustificată a soluţionării cauzei.

Decizia recurată fiind dată cu greşita aplicare a art. 297 Cod proc.civ., nu este legală.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta reprezentată prin curator şi prin avocat a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că acesta este fondat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente:

Argumentul ce a stat la baza desfiinţării hotărârii primei instanţe a fost acela că în raport de prevederile art. 30-32 din Decretul nr. 32/1954, întreaga cercetare efectuată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în vederea soluţionării cererii de punere sub interdicţie a pârâtei, s-a făcut fără ca pârâta să fie reprezentată prin curator.

Această reţinere nu este corectă, întrucât din actele dosarului de fond reiese că cererea Asociaţiei de Proprietari de punere sub interdicţie a pârâtei G.D. a fost înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca la data de 8.05.2008.

La data de 6.06.2008 Primarul mun. Cluj-Napoca a numit curator în cauză pentru reprezentarea intereselor pârâtei în prezentul dosar pe numita C.M.I., prin Dispoziţia nr. 3735.

Curatorul a fost citat pentru data de 28.04.2009, din 29.07.2008, din 14.10.2008, 9.12.2008, 24.02.2009, 10.03.2009.

La data de 9.03.2009 curatorul a înregistrat o cerere prin care solicită înlocuirea sa, deoarece în perioada următoare este în imposibilitate de a se prezenta în instanţă, fiind în concediu de îngrijire a copilului.

Prin Dispoziţia nr. 3122/01.06.2009 a Primarului mun. Cluj-Napoca, Dispoziţia nr. 3735/6.06.2008 a fost modificată în sensul numirii în calitate de curator pentru a reprezenta interesele pârâtei G.D. în dosar, a doamnei S.A., aceasta fiind citată pentru termenul din 13.10.2009.

Reiese din cele arătate că pe parcursul întregii proceduri derulate în faţa instanţei şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, curatorul numit în cauză a fost legal citat.

Împrejurarea că nu s-a prezentat şi nu a reprezentat efectiv interesele pârâtei nu justifică desfiinţarea hotărârii, întrucât cerinţa art. 297 alin. 1 – care condiţionează desfiinţarea de împrejurarea ca judecata să se facă în lipsa părţii care nu a fost legal citată – nu este îndeplinită. Pe de o parte, curatorul numit pentru reprezentarea intereselor persoanei cu privire la care se solicită punerea sub interdicţie nu este parte în proces, iar, pe de altă parte, curatorul a fost legal citat pe tot parcursul derulării judecăţii în faţa primei instanţe.

Pentru aceste considerente, curtea constată că instanţa de apel a interpretat eronat prev. art. 297 alin. 1 Cod proc.civ. şi a dispus desfiinţarea hotărârii primei instanţe, în condiţiile în care se impunea să procedeze la judecarea apelului pe fond.

Neprocedând astfel, sunt incidente deopotrivă disp. art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., şi art. 312 alin. 3, 5 Cod proc.civ., constând în aplicarea greşită a art. 297 alin. 1 Cod proc.civ., respectiv în soluţionarea procesului fără a intra în cercetarea fondului, impunându-se în baza art. 312 alin. 3 teza a II-a Cod proc.civ., casarea în întregime a hotărârii, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecarea apelului pe fond la Tribunalul Cluj.

Cu ocazia rejudecării instanţa va analiza pe fond apelul declarat de pârâta împotriva sentinţei civile nr. 12394/13.10.2009 a Judecătoriei Cluj-Napoca, prin prisma motivelor invocate în declaraţia de apel şi în precizarea şi completarea acestor motive.