Răspundere patrimonială Raporturi de muncă


Prin cererea formulată prin reprezentantul său convenţional, adresată Judecătoriei Bacău şi înregistrată sub nr.3593/180/2008 din 12.03.2008, SC M. SA Bacău a chemat în judecată pe pârâtul B.C., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie somat pârâtul să plătească suma de 7.046,49 lei, în valoare actualizată la rata inflaţiei din ziua plăţii efective.

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că pârâtul a fost angajatul societăţii pentru un an, în decursul activităţii sale observându-se o mare cantitate de motorină consumată în plus faţă de kilometri parcurşi, pârâtul recunoscând faptul că sustrăgea motorină şi semnând si factura nr.6344156/01.07.2007, însuşindu-şi astfel paguba.

Motivând în drept acţiunea, reclamanta a invocat dispoziţiile art.1 si următoarele din O.G. 5/2001 iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri(fila 5-7).

Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în valoare de 39 lei (fila2) si cu timbru judiciar în valoarea de 0,30 lei.

Pronunţând sentinţa civilă nr.6396/06.08.2008 Judecătoria Bacău a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Oneşti, pe rolul căreia a fost înregistrată sub nr. 3905/270/2008/27.08.2008, instanţă care prin sentinţa civilă nr.2947/30.10.2008 a declinat la rândul său competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

Cauza a fost înregistrată pe rolul secţiei comerciale şi de administrativ a Tribunalului Bacău sub nr.6835 din 19.11.2008, prin încheierea din 03.12.2008 dispunându-se scoaterea de pe rol şi trimiterea dosarului spre competentă soluţionare secţiei civile a aceleiaşi instanţe.

Înregistrând cauza sub nr.7566 din 30.12.2008, secţia civilă a administrat proba cu înscrisuri (fila 17-20), proba cu expertiza contabilă (fila 38-48) şi proba cu interogatoriul pârâtului, probe încuviinţate prin încheierea din 30.10.2009 (fila 23) din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

Domnul B.C., pârât în prezenta cauză, a fost angajatul SC M. SA Bacău, calitate în care a sustras motorină de la camionul pe care îl conducea, prejudiciind astfel societatea cu suma de 7.046,49 lei, după cum rezultă din factura fiscală seria XXXXXXXXXX (f.7 din dosar nr.3593/180/2008), factură semnată de către pârât, din concluziile raportului de expertiză contabilă efectuat de d-na D.F.A. (filele 38-48 dosar 7566/110/2008), dându-se eficienţă, faţă de refuzul pârâtului de a se prezenta la interogatoriu, si dispoziţiilor art.225 Cod procedură civilă potrivit cărora dacă partea fără motive temeinice refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfăţişează, instanţa poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau ca un început de dovadă în folosul părţii potrivnice.

În consecinţă, în temeiul art.270 Codul muncii, instanţa va admite acţiunea şi va obliga pârâtul la plata către societatea reclamantă a sumei de 7.046,49 lei reprezentând contravaloare motorină.