Răspunderea disciplinară Contracte de muncă


Art. 267 codul muncii

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

Curtea de Apel Ploieşti – Secţia de conflicte

de muncă şi asigurări sociale – decizia nr. 1815 din 11 noiembrie 2010.

Prin contestaţia înregistrată sub nr. 1600/105/2009, contestatorul I.N.I a chemat în judecată pe intimata SC Hidro Prahova SA, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună anularea deciziei nr. 146/25.03.2009 emisă de intimată, înlăturarea sancţiunii reducerii salariului de bază, pe o durata de 3 luni şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că în mod nelegal a fost emisă decizia sus-menţionată, atât timp cât nu s-a procedat la cercetarea sa prealabilă, disciplinară, nu a săvârşit nicio abatere disciplinară, în condiţiile în care a respectat dispoziţiile notei interne nr. 146/25.03.2009, iar sancţiunea aplicată a fost tardivă in condiţiile in care deşi contractul său de muncă a fost modificat la 05.01.2009, a fost sancţionat la 25.03.2009, deci după expirarea termenului de 30 de zile prevăzut de lege.

După examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin sentinţa nr. 110 din 02 februarie 2010 Tribunalul Prahova a respins contestaţia ca neîntemeiată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs contestatorul Iosifescu Nicolae Ion, susţinând că soluţia primei instanţe este rezultatul interpretării şi aplicării eronate a dispoziţiilor legale, ceea ce atrage nulitatea acesteia, având în vedere dispoziţiile art. 267 alin.1 şi 2 din Codul muncii.

Arată că, recurentului nu i s-a adus la cunoştinţă declanşarea cercetării disciplinare prealabile, astfel încât nu i s-a recunoscut nici dreptul reglementat de alin.4 al art. 267 din Codul muncii. Precizează că, deşi este adevărat faptul că prin Nota internă toţi coordonatorii de sucursale au fost convocaţi la o şedinţă la sediul societăţii la data de 24.03.2009, însă, aceasta nu poate fi considerată o convocare în vederea realizării cercetării prealabile, nota adresându-se doar coordonatorilor de sucursale, iar recurentul nu mai deţinea această funcţie din 7.01.2009, considerând, astfel, că nu au fost îndeplinite cerinţele reglementate de dispoziţiile art. 267.

În continuare, arată că prima instanţă a apreciat că recurentul a fost sancţionat întrucât nu a respectat dispoziţiile Notei interne, atât în perioada cât a funcţionat ca şef de sucursală, cât şi ulterior în calitate de inginer şef, însă menţionează că nu se poate lua măsura sancţionării împotriva sa pentru neregulile din perioada cât a avut funcţia de şef de sucursală după ce nu mai deţine acea funcţie.

Totodată, menţionează că motivele cuprinse în decizie sunt nereale, iar sancţiunea aplicată este nelegală, faţă de împrejurarea că, din motivarea actului supus controlului judiciar, rezultă că, în perioada cât a fost şef al Sucursalei Sinaia, nu a respectat dispoziţiile conţinute în Nota internă nr. 378/2008, situaţie care nu este conformă cu realitatea, întrucât până la data de 5.01.2009 a luat toate măsurile necesare pentru a aduce la îndeplinire dispoziţiile notei, iar eventualele nereguli nu pot să-i fie imputate.

Prin decizia civilă 1815 din 11 noiembrie 2010, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul, a modificat în tot sentinţa în sensul că a admis contestaţia şi a anulat decizia nr. 146/2009, cu consecinţa înlăturării sancţiunii aplicate, reţinând că contestatorul este salariatul intimatei îndeplinind, începând cu 05.01.2009, funcţia de inginer şef sistem de exploatare zonal Valea Prahovei, funcţie in baza căreia avea obligaţia, printre altele, să întocmească condici de prezenţă privind activitatea salariaţilor, raportarea prezenţei acestora din cadrul echipei de intervenţie, in baza unui model actualizat, in caz de nevoie, pe parcursul zilei, întocmirea unor procese verbale pentru restul salariaţilor in care se vor consemna obligatoriu orele de predare-preluare a schimbului, comunicarea foilor zilnice de prezenţă pe adresă de e-mail.

Totodată, potrivit actelor sus-menţionate, contestatorul a refuzat punerea în aplicare a notelor interne, note pe care le-a contestat, motiv pentru care intimata a procedat la declanşarea procedurii de cercetare prealabilă în vederea sancţionării contestatorului, ocazie cu care acesta a fost convocat de către intimată şi a dat o declaraţie în cadrul căreia a recunoscut că nu a respectat dispoziţiile notei interne nr. 378/2008.

Prin decizia nr. 146/25.03.2009 emisă de către intimată s-a procedat la sancţionarea disciplinară a contestatorului cu reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni, cu 10 %, motivându-se că nu a respectat dispoziţiile notei interne nr. 378/1.10.2008, nu a verificat activitatea sucursalelor din subordine creând prejudicii societăţii prin lipsa documentelor de prezenţă la locul de muncă necesare completării unui dosar de cercetare la ITM, în urma unui accident suferit de un salariat la Sucursala din Buşteni.

În speţă, Curtea a constatat că nu există o decizie de numire a Comisiei de disciplină şi contestatorul nu a fost convocat în scris în faţa Comisiei pentru a da notă explicativă.

La fila 33 dosar fond există numai o convocare care face trimitere la un email din data de 17 martie şi fax din 18 martie 2009, acestea din urmă nefiind la dosar, prin care recurentul este convocat la o şedinţă operativă în data de 24.03.2009, această notă internă nefiind adresată numai contestatorului, ci tuturor coordonatorilor de sucursale. Această convocare nu cuprinde elementele obligatorii prevăzute de art. 267 C.muncii, respectiv ora, precizarea obiectului cercetării disciplinare (se foloseşte expresia „modul de aplicare al Notei Interne 378/01.10.2008”, exprimare care nu face trimitere la abaterile imputate şi articolele încălcate).