Răspunderea patrimonială a salariaţilor. Imposibilitatea recuperării prejudiciului, decurgând din încetarea contractului individual de muncă anterior despăgubirii angajatorului de către angajatul vinovat. Recuperarea prejudiciului în condiţiile Codului de


– Cod procedură civilă: art. 372

– Codul muncii: art. 270 alin. 1, art. 274 alin. 1 şi 2, art. 275

Potrivit art. 270 alin. 1 Codul muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu lor.

Din coroborarea prevederilor art. 274 alin. 1 şi 2 Codul muncii, art. 275 Codul muncii şi art. 372 C. pr. civ., rezultă faptul că în cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză nu s-a încadrat în muncă (ori ca funcţionar public) la un alt angajator, acoperirea daunei se face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă, însă pentru o atare posibilitate este absolut necesară existenţa unui titlu executoriu, fie el hotărâre judecătorească ori un alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(Decizia nr. 2473/R din 13 noiembrie 2009)

Prin sentinţa civilă nr. 1589/22.06.2009, pronunţată în dosar nr. 845/84/2009 al Tribunalului Sălaj, s-a admis acţiunea reclamantei SC S I. SRL, în contradictoriu cu pârâtul M.M., acesta fiind obligat la plata sumei de 4.312,5 lei, reprezentând prejudiciu cauzat societăţii reclamante.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâtul M.M., solicitând, în principal, admiterea recursului, desfiinţarea hotărârii atacate şi, pe fond, respingerea acţiunii, iar, în subsidiar, desfiinţarea hotărârii primei instanţe, trimiterea cauzei spre rejudecare şi numirea expertului în cauză.

Recursul este nefondat.

Prin actul olograf, intitulat „declaraţie”, datat 31.05.2008, recurentul a recunoscut faptul că în calitatea sa de angajat al SC S.l. SRL, la punctul de lucru din Alba-lulia, de la parterul magazinului universal Unirea, unde este singurul angajat şi gestionar al punctului de lucru – având ca obiect de activitate prestări servicii copiat chei -, a cheltuit pe parcursul ultimului an, pe diferite nevoi personale, suma de 4.312,5 RON, reprezentând marfă vândută şi încasată, sumă care a fost constatată ca o lipsă în gestiune cu ocazia inventarului efectuat de reprezentantul societăţii.

Prin aceeaşi declaraţie recurentul s-a angajat ca până la data de 10.07.2008, să restituie integral această sumă lipsă, în patru rate, astfel: 1.100 lei până la data de 10.06.2008; 1.100 lei până la data de 20.06.2008; 1.100 lei până la data de 30.06.2008; 1.012,50 lei până la data de 10.07.2008.

Din procesul verbal întocmit cu ocazia efectuării inventarului din data de

31.05.2008, rezultă faptul că din punctul de lucru din Alba-lulia al SC S.l. SRL lipseşte

marfă în valoare de 4.312,5 RON, gestionarul M.M. recunoscând că are lipsă în gestiune.

Rezultă aşadar că prejudiciul este cert, fiind recunoscut de către recurent atât prin procesul verbal de inventariere, cât şi prin declaraţia olografă prin care s-a angajat să restituie acest prejudiciu.

Potrivit art. 270 alin. 1 C. muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

Din carnetul de muncă al recurentului, rezultă faptul că acesta a lucrat la societatea intimată în perioada 01.08.2007 – 06.06.2008, când contractul său de muncă a încetat în baza art. 79 alin. 7 C. muncii.

Potrivit art. 274 alin. 1 C. muncii, în cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit, alin. 2 al aceluiaşi art. prevăzând faptul că, în situaţia în care persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui alt contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.

în conformitate cu prevederile art. 275 C. muncii, în cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum trei ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

Din textele legale mai sus citate rezultă faptul că dacă angajatorul căruia i-a fost cauzat prejudiciul nu poate să-şi recupereze prejudiciul prin reţineri lunare din salariul celui vinovat de cauzarea prejudiciului, se poate adresa executorului judecătoresc, în condiţiile Codului de procedură civilă.

Prin urmare, ca să poată recurge la executarea silită în condiţiile Codului de procedură civilă, angajatorul trebuie să dispună de un titlu executoriu, în acest sens dispunând prevederile art. 372 C. pr. civ., conform cărora, executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Având în vedere că recurentul a recunoscut că el este vinovat de cauzarea prejudiciului în sumă de 4.312,5 RON, şi că s-a angajat să restituie integral suma lipsă, la datele arătate în cuprinsul declaraţiei olografe, Curtea constată că creanţa angajatorului este certă, lichidă şi exigibilă, în condiţiile pretinse de art. 379 alin. 1 C. pr. civ.

Chiar dacă recurentul a recunoscut prejudiciul şi s-a obligat la repararea acestuia, prin restituirea în rate după scadenţarul pe care şi l-a asumat prin declaraţia olografă, această împrejurare nu este suficientă din punct de vedere legal pentru ca angajatorul să poată trece la executarea silită, pentru o atare finalitate fiind necesar să existe un titlu executoriu, în sensul pretins de art. 372 C. pr. civ., în cazul de faţă, o hotărâre judecătorească.

Aşa fiind, pentru considerentele anterior expuse, în temeiul art. 304 pct. 9 C. pr. civ., Curtea urmează să respingă ca nefondat prezentul recurs. (Judecător Carmen-Maria Conţ)