Recalculare cuantum pensie prin luarea în considerare a activităţii desfăşurate în grupă de muncă Pensii


În susţinerea contestaţiei, contestatorul arată că prin raportare la actele depuse la dosarul de este îndreptăţit la un cuantum mai mare al pensiei deoarece a lucrat în condiţii deosebite de muncă alături de muncitorii din Turnătorie şi Forje-Tratamente termice, activitate ce se încadrează în grupa I de muncă conform Anexei 1 la Ordinul nr.50/1990 al M.M.O.S. şi M.S., perioadă ce nu a fost luată în calcul la calcularea cuantumului pensiei ca fiind prestată în grupă de muncă. Contestatorul solicită instanţei de judecată să oblige intimata să ia în calcul şi această perioadă ca fiind lucrată în grupa I de muncă.

Prin întâmpinarea formulată şi precizată, intimata solicită respingerea contestaţiei ca fiind neîntemeiată. În apărare, intimata arată că a calculat cuantumul pensiei anticipate cu respectarea prevederilor art.50-52, art.76-81, art.160-167 din Legea nr.19/2000.Se susţine în continuare că la poz.90 din carnetul de muncă al contestatorului se menţionează faptul că activitatea desfăşurată în perioada 01.06.1987-15.12.1991 a fost încadrată în grupa I de muncă, 80% conform pct.25, anexa 1 din Ordinul nr.50/1990, perioadă care este menţionată şi în adeverinţa eliberată de S.C. „A. C. „ S.A., iar activitatea desfăşurată de contestator în această perioadă nu se încadrează în grupa I de muncă deoarece potrivit pct.25 din anexa 1 la Ordinul nr.50/1990 nu se prevede această activitate ca fiind încadrabilă în grupa I de muncă. Deasemenea, la poz.91 din carnetul de muncă se menţionează faptul că activitatea desfăşurată în perioada 01.01.1992-01.10.1995 se încadrează în grupa I de muncă în proporţie de 85% potrivit pct.107 şi pct.31 anexa 1 din Ordinul nr.50/1990.. Intimata consideră că nu pot fi indicate două temeiuri de drept deoarece acestea se referă la locuri de muncă şi activităţi diferite. Intimata susţine că nu poate fi reţinută nici aprecierea contestatorului referitoare la pct.3 din preambulul Ordinului nr.50/1990 deoarece acesta nu a desfăşurat activitate în locurile de muncă indicate de ordin care se încadrează în grupa I de muncă.

Din probatoriul administrat în cauză, instanţa de judecată reţine următoarele:

Prin decizia nr.172321 din data de 13.01.2009 s-a stabilit dreptul contestatorului la pensia anticipată parţială, cuantumul pensiei fiind de 1249 lei corespunzător unui stagiu de cotizare realizat de 38 ani, 7 luni şi 18 zile. În stagiul de cotizare realizat nu a fost cuprinsă grupa I de muncă. Deasemenea, cuantumul pensiei a fost stabilit cu diminuarea acesteia de 0,20% datorită celor 12 luni de pensionare cu anticipaţie.

Din cuprinsul carnetului de muncă, instanţa de judecată reţine că la poziţia nr.90 din carnetul de muncă, contestatorul a desfăşurat activitate în sector turnătorie, activitate ce se încadrează în grupa I de muncă, activitatea fiind desfăşurată în proporţie de 80% iar la poziţia 91 se menţionează că activitatea desfăşurată de contestator a fost în atelier Forjă-tratament la cuptoare în proporţie de 85%, activitate ce se încadrează în grupa I de muncă.

Din conţinutul adeverinţei depuse la dosarul cauzei eliberată de S.C. „ C. ”. S.A. se adevereşte că, contestatorul în baza contractului de muncă nr.7097/1992 şi nr.7199/1993 încheiat cu S.C. „I.” S. A. Bucureşti pe perioada 01.01.1992-01.10.1995 în calitate de şef proiect a desfăşurat activitate de asistenţă tehnică pentru execuţia, montajul, probele şi punerea în funcţiune a utilajelor. Deasemenea, se arată că activitatea desfăşurată de contestator a fost de 85% în aceleaşi condiţii cu muncitorii atelierului de forjă/tratament, activitatea desfăşurată în aceste condiţii încadrându-se în grupa I de muncă potrivit apct.31 din anexa 1 din Ordinul nr.50/1990.

La dosarul cauzei s-a depus adeverinţa eliberată de S.C. „ A.C.” S.A. din cuprinsul căreia rezultă că, contestatorul angajat al „I.” S. A. Bucureşti a desfăşurat în perioada 01.06.1987-15.12.1991 activitate de asistenţă tehnică pentru punerea în funcţiune, omologarea şi îmbunătăţirea performanţelor tehnice a cuptorului electric cu vatră mobilă şi a cuptoarelor cu inducţie din cadrul sectorului turnătorie, activitate ce se încadrează în grupa I de muncă prevăzută la pct.25, Anexa 1 din Ordinul nr.50/1990 al MMOS şi MS în procent de 80%, respectiv perioada lucrată în această activitate este de 4 ani, 6 luni şi 14 zile.

„I.” S. A. Bucureşti a eliberat adeverinţa depusă la dosar din conţinutul căreia instanţa de judecată reţine că acest institut confirmă că perioadele lucrate de contestator la cele două societăţi S.C. „A. C.” S.A. şi S.C. „C.” S.A. se încadrează în grupa I de muncă potrivit prevederilor Ordinului nr.50/1990.

Din probatoriul administrat în cauză, instanţa de judecată a constatat următoarele:

Ordinul nr.50/1990, ordin comun al M.M.O.S., M.S. şi C.N.P.M. a fost emis pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, menţionându-se în anexa I locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale ce se încadrează în grupa I de muncă iar în anexa II locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale ce se încadrează în grupa II de muncă.

Ordinul nr.50/1990 precizează la pct.3 care se referă la grupa I şi II că de aceste grupe beneficiază fără limitarea numărului, personalul care este în activitate şi anume muncitori, ingineri, maiştri, subingineri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv în locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr.1 şi 2. Deasemenea, de aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul muncitor din construcţii-montaj sau din alte activităţi care realizează lucrări de extinderi, modernizări sau reparaţii ale capacităţilor de producţie şi care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu personalul beneficiarului încadrat în grupele I şi II de muncă.

Prin aceste prevederi legale s-a urmărit în alin.1 al pct.3 să se menţioneze în mod particular categoriile profesionale ce pot să beneficieze de încadrarea în grupe de muncă datorită muncii şi activităţii depuse în condiţiile specifice acestor grupe de muncă. Din enumerarea acestor categorii este lesne de înţeles că legiuitorul (în accepţiunea largă), a dorit încadrarea în grupele de muncă nu numai a personalului direct muncitor ci şi a altor categorii profesionale absolut indispensabile desfăşurării activităţii în aceste grupe de muncă. Activităţile menţionate în anexele 1 şi 2 din Ordinul nr.50/1990 sunt complexe şi întotdeauna au necesitat categorii profesionale diversificate ca pregătire profesională, pornind de la muncitori direct productivi până la personal indirect productiv şi alte categorii de personal, care efectiv şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă specifice celor două grupe de muncă. Printre activităţile care, deşi nu sunt direct productive dar sunt absolut necesare pentru buna desfăşurarea a activităţii în aceste grupe de muncă este şi cea care vizează asistenţa tehnică pentru execuţia, montajul, probele şi punerea în funcţiune a utilajelor, punerea în funcţiune, omologarea şi îmbunătăţirea performanţelor tehnice a cuptorului electric cu vatră mobilă şi a cuptoarelor cu inducţie din cadrul sectorului turnătorie.