Recalcularea pensiei în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005. Data de la care se recalculează Pensii


Prin sentinţa civilă nr. 3055 din 02.11.2009 a Tribunalului Cluj, s-a admis acţiunea formulată de către reclamantul P.T. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj, şi, în consecinţă, a fost obligată pârâta la recalcularea pensiei pentru limită de vârstă în favoarea reclamantului cu luarea în calcul a sporurilor menţionate în adeverinţa nr.1351/23.06.2008 emisă de SC A. SA Cluj precum şi sporul de vechime cuprins în carnetul de muncă la poziţiile 33-46.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin Decizia nr.136170/20.11.2008 reclamantului i s-a acordat pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, stabilindu-i-se un cuantum al pensiei de 1503 lei, punctajul anual determinat fiind stabilit la 2,58518 puncte în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000.

Reclamantul a depus la dosarul cauzei Adeverinţa nr.1351/23.06.2008, eliberată de către S.C. A. S.A. din care rezultă că acesta a beneficiat de venituri suplimentare reprezentând acord global, indemnizaţii de conducere si alte sporuri, precum si copia carnetului de muncă în care la poziţiile 33-46 este specificat sporul de vechime neluat în calcul.

Conform reglementărilor în materie, calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţi prevăzuţi la art.5 alin. l, pct. I, II şi V din Legea nr. 19/2000 republicată, şi de către angajatorii acestora, se face lunar de către aceştia din urmă.

Baza lunară de calcul a contribuţiei individuală de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o constituie după caz, salariile brute individuale realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. l pct. I, au veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguraţii prev. la art. 5 alin. I pct. II şi V.

Se iau aşadar în calcul sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub formă de procent din salariul de bază sau sumele fixe indiferent dacă au caracter permanent sau nu.

Salariile sunt înscrise în carnetul de muncă, iar în situaţia în care acest lucru nu s-a întâmplat ele pot fi dovedite cu adeverinţe. Dacă nu se pot dovedi cu înscrisuri la stabilirea drepturilor se va lua în calcul salariul minim pe economie. La fel pot fi dovedite şi sporurile cu caracter permanent ca şi majorările de salarii.

Sunt luate în considerare indemnizaţiile care potrivit legislaţiei anterioare datei de l.04.2001 au făcut parte din baza de calcul al pensiilor si care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual, potrivit art. 4 pct.2 si 3 din OUG 4/2005. Prevederi asemănătoare sunt cuprinse si in Ordinul nr. 680/01.08.2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, punctul 7, care modifică punctul 19 de la sectiunea I „Dispoziţii generale”.

Faţă de cele ce preced, având în vedere faptul că reclamantul a dovedit pretenţiile sale, prin adeverinţa anterior menţionată, instanţa în temeiul art. 87 coroborat cu prev. art. 155 şi urm. din Legea nr. 19/2000 a admis acţiunea acestuia şi a obligat-o pe pârâtă să recalculeze pensia pentru limită de vârstă în favoarea reclamantului cu luarea în calcul a Adeverinţei nr. 1351/ 23.06.2008 emisă de S.C. A. S.A. şi a sporului de vechime menţionat în carnetul de muncă la poziţiile 33-46.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate, cu respingerea acţiunii.

În motivarea recursului pârâta a arătat că instanţa de fond a omis să precizeze data de la care trebuie acordate drepturile.

Art.78. alin.4 din Legea nr.19/2000 are incidenţă pentru sumele care au devenit contributive de la 01.08.2007 prin Ordinul nr.680/2007 care stabileşte ca bază contributivă la poate fi venitul brut – fără a ne limita la sporurile permanente. Înaintea acestei date aveau inclusiv pentru perioadele realizate după 01.04.2001 restricţii – de exemplu pentru premii (prime) nu se datora contribuţia conform art.26 din lege. Acest act normativ nu priveşte veniturile din anii respectivi realizate înainte de 01.08.2007.

Potrivit art.164 al Legii nr.19/2000 – legea după principiile căreia s-a făcut recalcularea pensiilor – La determinarea punctajului anual, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă. Aşadar, legea impune luarea în calcul a salariilor brute din carnet, iar salariile brute nu sunt şi veniturile brute.

La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin.1 se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent, care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

În cazul de faţă s-au realizat ore suplimentare – şi nu în regim prelungit de lucru – cu caracter de spor pentru o activitate desfăşurată sistematic peste program – aşa cum reiese şi din adresa nr.4182/2010 a CNPAS aceste ore nu au caracter permanent, neputând face parte din fosta bază de calcul şi în consecinţă a fi luate în calcul.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea de Apel constată următoarele:

Referitor la recursul Casei Judeţene de Pensii Cluj se reţine că, deşi nu a menţionat expres, pârâta a formulat critici împotriva hotărârii primei instanţe care pot fi încadrate, conform art. 306 alin. (3) Cod procedură civilă, în dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Art. 2 alin. (1) din OUG 4/2005 prevede că „Recalcularea prevăzută la art. 1 (a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001) se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta”.

Veniturile obţinute suplimentar la retribuţia tarifară de încadrare au avut caracter permanent în perioada arătată fiind cumulate cu salariul individual brut şi incluse alături de celelalte sporuri în baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, achitându-se lunar atât cotele C.A.S. cât şi contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară. Introducerea acestor sporuri în baza de calcul a contribuţiei pentru asigurări sociale se încadrează în dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 19/2000.

În conformitate cu art. 164 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor se utilizează salariile brute sau nete în baza înregistrărilor din carnetele de muncă iar la alin. 2 se stipulează că se au în vedere şi sporurile înregistrate în carnetele de muncă. Aceasta nu înseamnă că sporurile neînregistrate în carnetele de muncă şi care au intrat în bazele de calcul a contribuţiei de asigurări sociale nu ar putea fi luate în considerare atâta vreme cât se face dovada existenţei acestora prin adeverinţe, întrucât ar atrage încălcarea unuia din principiile ce guvernează sistemul public de asigurări sociale.

În baza art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000 drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite iar veniturile la care a făcut referire au fost avute în vedere la calcularea şi aplicarea contribuţiilor.

Nu se poate admite că baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale să fie constituită şi din aceste sume iar la stabilirea pensiei cu prestaţie de asigurări sociale să nu se ia în considerare deoarece ne-am afla în situaţia în care această prestaţie nu ar fi proporţională cu preţul plătit, creându-se o inechitate.

În concretizarea acestui principiu art. 78 alin. 4 din Legea nr. 19/2000 prevede că punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) şi (2), se calculează la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale.

În aplicarea acestui text legal art. I pct. 7 din Ordinul nr. 680 din 1 august 2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 prevede că punctul 19 de la secţiunea I “Dispoziţii generale (capitolul I din lege)” a capitolului A “Contribuţia de asigurări sociale” va avea următorul cuprins: “19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se înţelege venitul brut în bani, achitat din fondul de salarii, reprezentând: a) salariile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv indemnizaţiile de conducere, salariile de merit, indexări, compensări şi alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază b) sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu, plătite pentru: condiţii deosebite de muncă (condiţii grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfăşurată în mediul rural, în zone izolate; activitate desfăşurată de nevăzători; prestată în schimbul de noapte; îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază; sporul de fidelitate şi altele asemănătoare; l) alte sume acordate potrivit legii.”

Mai mult, Curtea Constituţională prin Decizia nr. 736/2006 a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor menţiunii de la punctul VI din Anexa Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, statuând că verificarea împrejurărilor dacă, potrivit legislaţiei anterioare, s-au încasat sau nu contribuţii la asigurările sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual şi dacă aceste venituri au făcut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor constituie probleme de fapt şi de aplicare a legii în cazuri concrete individuale, a căror soluţionare intră în competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti. Prin această interpretare, Curtea Constituţională confirmă faptul că dispoziţiile punctului VI din Anexa Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, nu exclud de plano posibilitatea valorificării veniturilor enumerate în mod exhaustiv în acest act normativ şi că aplicabilitatea la cazul concret a acestor prevederi legale se stabileşte de instanţă, în funcţie de includerea sau nu a acestor venituri în baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale.

De asemenea, în condiţiile în care art. 2 alin. (1) din OUG 4/2005 prevede în mod expres că recalcularea pensiilor se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, nu se poate reţine că s-ar aplica retroactiv dispoziţiile acestei legi (inclusiv sub aspectul modificării prin Legea 250/2007).

În plus, chiar la pct.V din Anexa la OUG 4/2005 se prevede în mod expres că sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal este un spor cu caracter permanent, care intră în baza de calcul a pensiei recalculate, atât pentru perioadele anterioare cât şi pentru cele ulterioare intrării în vigoare a Legii 49/1992.

Contrar celor invocate în recurs, Curtea reţine că din adeverinţa depusă de intimat reiese că în perioadele 23.07.1962-31.01.1963 şi 21.08.1966-31.12.1995 acesta a obţinut în intervalul martie-octombrie a fiecărui an spor pentru orele lucrate suplimentar, astfel încât în mod evident acestea nu au avut un caracter sporadic.

Din menţiunile arătate în adeverinţa depusă la dosar rezultă că reclamantul a realizat venituri suplimentare la retribuţia tarifară de încadrare constând în venituri suplimentare constând în spor de 25 % pentru lucrul sistematic peste programul normal de lucru, spor care a fost inclus în baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale şi pensia suplimentară conform Decretului nr. 389/1972 şi Legii 65/1965. Drept urmare, veniturile menţionate în adeverinţă sunt venituri care se adaugă la retribuţia de încadrare, astfel că susţinerile recurentei în sensul că din adeverinţă rezultă că în anumite perioade intimatul nu a realizat nici un urmează să fie înlăturate.

Referitor la omisiunea instanţei de fond de a preciza data de la care să se acorde drepturile de pensie recalculate intimatului, Curtea reţine că în conformitate cu dispoziţiile art.7 alin. (3) din OUG 4/2005 „Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată la cerere, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate pana la data de 1 aprilie 2001”. De asemenea, alin.(5) al aceluiaşi articol prevede că „Cererile prevăzute la alin. (3) se soluţionează în termenul prevăzut la art. 86 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile modificate acordându-se prin derogare de la prevederile art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de la data plăţii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescripţie, calculat începând cu luna înregistrării cererii”.

Reţinând că reclamantul a depus la Casa Judeţeană de Pensii Adeverinţa nr. 1351/23.06.2008 emisă de SC A. S.A. în data de 25 iunie 2008 şi că drepturile recalculate i s-au acordat iniţial începând cu data de 01.09.2005, Curtea reţine că prima instanţă a aplicat greşit dispoziţiile legale menţionate anterior (în cauză fiind incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă), pârâta trebuind să fie obligată să plătească drepturile de pensie cu luarea în considerare a sporurilor din adeverinţă începând de la data plăţii drepturilor recalculate, respectiv 01.09.2005.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor legale menţionate anterior şi a art. 312 alin. (1) Cod procedură civilă se va admite în parte recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj împotriva sentinţei civile nr. 3055 din 02.11.2009 a Tribunalului Cluj, pe care o va modifica, în sensul că se va obliga pârâta la recalcularea pensiei reclamantului începând cu data de 01.09.2005.

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei recurate.