Reconstituire vechime în muncă Vechime în muncă


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 1868/2011

Sedinta publica de la 28 Februarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind judecarea cererii formulate de petentul ….. pentru reconstituire vechime carte de munca.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul si martorul …, lipsa fiind intimata.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, se asculta martorul prezent, se ia un interogatoriu petentului care depune adeverintele nr.124 si 125 din 20.06.1999, din 20.12.2008, cererea petentului 124/20.06.1999, fotografii din anii 1966-1970 si 1977-1983 si nemaifiind alte cereri de formulat si probatorii de administrat, cercetarea judecatoreasca fiind încheiata, instanta a acordat cuvântul pe fond.

Petentul …. a solicitat admiterea actiunii civile astfel cum a fost formulata si reconstituirea vechimii sale în în perioada 1966-1970 si 1976-1983 în calitate de salariat cu contract de munca al fostei Întreprinderi Agricole de Stat ( I.A.S.) Tg-Jiu precizând ca adeverintele le-a gasit acum , aratând instantei ca sufera de diabet si în acea perioada a fost în coma diabetica, uitând de acestea.

INSTANTA

Deliberând, constata:

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Gorj sub nr.8180/95/2010 petentul …. a solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna reconstituirea vechimii sale în munca pentru perioada lucrata ca cioban în cadrul IAS Tg-Jiu, întrucât în prezent aceasta institutie nu mai exista, iar arhivele acesteia nu sunt preluate de nici o alta institutie, contestând procesul verbal nr.2/16.06.2010 prin care intimata i-a respins cererea sa.

În motivare, petentul a aratat ca a lucrat, în calitate de cioban, în cadrul fostului IAS Tg-Jiu, însa aceasta perioada nu este înscrisa în cartea sa de munca, arhiva acestei institutii nemaiexistând în prezent, ca s-au audiat martori, unul fiind inginer sef, ca desi avea dovezi, comisia i-a încalcat dreptul la pensie.

În dovedire a depus procesul verbal contestat, în copie cartea de identitate, cartea de munca, adresa nr.4/2010, adresa 2514/2010, sc 693/2010, adresa 16090/2009, procese verbale de dare si luare în primire din 12.05.1982 si 14.05.1983.

Prin sentinta 3893/27.10.2010 instanta a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Tg-Jiu motivat de disp.artt.16 li 17 din Decretul 92/1976.

La judecare s-a format dosarul 23147/318/2010 al Judecatoriei Tg-Jiu.

Intimata depune întâmpinare prin care solicita respingerea cererii întrucât Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a confirmat ca nu este în posesia arhivei fostului IAS Tg-Jiu nefacându-se dovada distrugerii arhivei, ca petentul are posibilitatea sa se adreseze fostului angajator sau actualului detinator , ca este necesar a se verifica documentele din care sa rezulte salariu, norma de munca fiind greu de crezut ca s-a omis a se trece în carnetul de munca ambele perioade de timp, solicitând judecata în lipsa.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv, fotografii din anii solicitati ca vechime în munca, întreaga documentatie ce a stat la baza întocmirii procesului verbal contestat, adresa ORC de pe lânga Tribunalul Gorj, adresa 576/20.01.2011 a ….SPRL , cartile de munca si cartile de identitate ale martorilor … si …., declaratia martorului …. data în dosarul 15151/318/2009, adresa 299/2011 a Coreli IPURL pentru SC …. SA Cornesti, cartea de munca a numitului …., adeverintele nr.124 si 125 din 20.06.1999, din 20.12.2008, cererea petentului 124/20.06.1999, fotografii din anii 1966-1970 si 1977-1983 proba cu martori fiind ascultati martorii …, ….. si …..

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Reclamantul a solicitat reconstituirea vechimii în munca precizând ca între el si IAS Tg-Jiu, pendinte de Trustul Judetean IAS Gorj devenita SC … SA au existat raporturi de munca în perioada 13.05.1966-21.04.1970 si 05.01.1977-14.05.1983, reclamantul având calitatea de îngrijitor ovine (cioban) la fermele … si …..

Initial, aceasta cerere a fost admisa de Judecatoria Tg-Jiu prin sentinta civila 693/2010. Ulterior, Tribunalul Gorj a considerat ca cererea trebuia solutionata în prealabil de catre intimata, astfel încât a scos dosarul de pe rol si l-a înaintat la intimata spre competenta solutionare. Comisia întocmeste procesul verbal nr.2/16.06.2010 prin care îi respinge cererea petentului retinând ca acesta nu a depus înscrisuri din care sa rezulte distrugerea arhivei sau a documentelor doveditoare .

Acesta se adreseaza din nou instantei, în speta la Tribunalul Gorj-sectia conflicte de munca si asigurari sociale care, prin sentinta 3893/2010 declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Tg-Jiu.

Ceea ce este cert este faptul ca în prezent, unitatea la care petentul pretinde ca si-a desfasurat activitatea, nu mai exista. Astfel, din adresa ORC de pe lânga Tribunalul Gorj care se coroboreaza cu adresa 576/20.01.2011 emisa de … SPRL Tg-Jiu, se retine ca fostul IAS Tg-Jiu s-a transformat în SC AGRO SA, firma ce este în procedura falimentului, însa societatea de lichidare precizeaza ca nu detine arhiva. Si lichidatorul judiciar al SC … Sa Tg-Jiu, ….IPURL face precizarea ca firma nu a predat toata arhiva iar prin sentinta 1068 din 25.06.2008, firma a fost închisa.

Singurele documente certe ce s-au gasit au fost adeverintele nr.124 si 125 din 20.06.1999, din 20.12.2008 si cererea petentului 124/20.06.1999. Petentul, de fapt, formuleaza o cerere fostului angajator prin care solicita eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte perioada lucrata, mentionând ca a fost un copil necajit, de la casa de copii.

La acea data, se elibereaza cele doua adeverinte semnate si stampilate de SC … sa prin director, director tehnic si sef serviciu atributii de salarizare personal, din care rezulta ca între parti au existat raporturi de munca în perioada 13.05.1966-21.04.1970 si 05.01.1977-14.05.1983, reclamantul având calitatea de îngrijitor ovine (cioban) la fermele … si …, ca i s-a retinut si virat contributia de asigurari sociale, indicând salariile avute de petent pe perioadele de timp respective. Instanta retine ca cele doua înscrisuri emana de la fostul angajator asa cum solicitase intimata petentului , ca acestea sunt valabile si produc efecte juridice , nefiind pâna în prezent contestate. De altfel, aceste înscrisuri sunt confirmate si de martorii ascultati nemijlocit de instanta … si … din ale caror carti de munca rezulta perioada lucrata si de acestia la acelasi angajator.

Nu sunt de neglijat nici declaratiile …, …, …. si …, date în dosarul 15151/318/2009 al Judecatoriei Tg-Jiu, din declaratiile carora rezulta cu certitudine ca în perioada anilor 1966-1970 si 1976-1983 petentul a lucrat ca cioban în cadrul IAS Tg-Jiu, fiecare dintre martorii ascultati lucrând în diferite perioade în cadrul acestei institutii si cunoscându-l pe petent la locul de munca, martorul …, fiind inginer sef în acea perioada.

De altfel, toti martorii audiati au atestat faptul ca arhivele unitatii nu mai exista în prezent, înca din anul 1990 institutia fiind desfiintata, iar documentele au fost pierdute, fara a putea sa se obtina datele necesare reconstituirii vechimii în munca din evidentele tinute de IAS Tg-Jiu pâna în anul 1990. Toate aceste concluzii se coroboreaza cu declaratia martorului …. , ca lichidator al SC Agro SA dar si cu înscrisurile emise de cei doi lichidatori amintiti mai sus.

Raportat la probele administrate în cauza respectiv depozitiile tuturor martorilor, declaratii judiciare si extrajudiciare, coroborate cu proba cu acte depusa în fata pârâtei în cadrul procedurii prealabile , instanta retine ca reclamantul a facut dovada ca între parti au existat relatii de munca, petentul primind salariu iar retinerile din salariu s-au realizat conform legislatiei în vigoare.

Art.14 din Decretul 92/1976 precizeaza ca se va putea reconstitui, în conditiile acestui decret, activitatea care s-a depus pe baza unui contract de munca, functia meseria sau specialitatea.

De asemenea, pentru reconstituirea vechimii în munca în aceste conditii este permisa proba testimoniala, pentru fiecare perioada reconstituita trebuind sa fie indicate cel putin doua persoane care sa probeze ca au lucrat în aceeasi perioada si unitate cu solicitantul (art.16 din Decretul 92/1976).

Instanta apreciaza ca în speta de fata s-a demonstrat, în conditiile art.16 din Decretul 92/1976, ca arhivele fostei IAS Tg-Jiu sunt distruse si nu mai pot fi reconstituite si deci devine admisibila proba cu martori administrata de catre petent.

În consecinta, instanta urmeaza sa admita actiunea formulata, sa se anuleze procesul verbal nr.2/16.06.2010 si sa se constate ca între reclamant si IAS Tg-Jiu, pendinte de Trustul Judetean IAS Gorj devenita SC …. SA au existat raporturi de munca în perioada 13.05.1966-21.04.1970 si 05.01.1977-14.05.1983, reclamantul având calitatea de îngrijitor ovine (cioban) la fermele … si … si se va dispune reconstituirea vechimii în munca pentru aceasta perioada. Se va lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de petentul …., domiciliat în …. în contradictoriu cu intimata Comisia de reconstituire a Vechimii în munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj.

Anuleaza procesul verbal nr.2/16.06.2010.

Constata ca între reclamant si IAS Tg-Jiu, pendinte de Trustul Judetean IAS Gorj devenita SC …. SA au existat raporturi de munca în perioada 13.05.1966-21.04.1970 si 05.01.1977-14.05.1983, reclamantul având calitatea de îngrijitor ovine (cioban) la fermele …. si … si se va dispune reconstituirea vechimii în munca pentru aceasta perioada.

Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 28.02.2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

RedL.C. 02 Martie 2011/nr.ex.4