Rectificare de carte funciară, în sensul triplării suprafeţei înscrise în cartea funciară. Necesitatea soluţionării cauzei în contradictoriu cu proprietarii parcelelor învecinate Cadastru. Intabulare


Prin sentinţa civilă nr. 2893/12.04.2000 Judecătoria Cluj Napoca a admis acţiunea civilă formulată de reclamanţii B.M.A. şi soţia B.O.M. împotriva pârâţilor B.A. S.A., D.G. şi R.I. reprezentat prin curator litis A.C., având ca obiect radiere ipotecă.

A dispus radierea dreptului de ipotecă înscris în C.F. 309 Someşeni, nr.topo.145/1, 146/1, înscris în baza încheierii nr.2230/1946 şi a încheierii de CF nr.480/1947 şi radierea dreptului de uzufruct viager înscris în CF 309 Someşeni, în favoarea lui D.G. în baza încheierii de C.F. 1508/1927 şi a pârâtului R.I. în baza încheierii de C.F.7714/1936.

A dispus rectificarea suprafeţei de C.F.309 Someşeni conform expertizei întocmite în cauză de expert tehnic inginer Dota Ioan la 1700 m.p.

La data de 13.05.2009 s-a înregistrat la dosar apelul declarat de T.I., T.F.D. şi T.M. împotriva acestei sentinţe.

În şedinţa publică din 04.02.2010 tribunalul a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a apelanţilor, precum şi excepţia lipsei de interes.

În aceeaşi şedinţă publică tribunalul din oficiu a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului R.I., excepţie pe care a admis-o.

Prin decizia civilă nr. 91/A/11.02.2010 a Tribunalului Cluj s-a admis în parte apelul declarat de T.I., T.F.D., T.M. împotriva sentinţei civile nr.2893 din 12.04.2000 pronunţată în dosar nr.10626/1999 al Judecătoriei Cluj Napoca, care a fost schimbată în parte în sensul că s-a respins capătul de cerere având ca obiect radierea din C.F. 309 Someşeni a dreptului de uzufruct viager al pârâtului R.I., înscris în baza încheierii CF nr.7714/1936.

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut următoarele:

Conform extrasului CF 309 Someşeni, intimaţii reclamanţi sunt tabulari ai imobilului cu nr.topo.145/1, 146/1, grădină în intravilan şi curte, în suprafaţă de 170 stj.p.. Sub C6 este înscris dreptul de uzufruct viager al pârâtului R.I., asupra cotei părţi de ¼ din acest imobil.

Întrucât în apel s-a făcut dovada decesului pârâtului R.I., la data de 19.11.1970, tribunalul a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a acestui pârât, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 C. proc. civ. care prevăd că orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată.

Pe de altă parte, tribunalul a considerat că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art.297 alin.1 C.proc.civ. şi nu se impune desfiinţarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Astfel, nu se pune problema nelegalei citări a pârâtului R.I. şi nici a introducerii în cauză a moştenitorilor acestuia, întrucât acest pârât era decedat la data introducerii acţiunii şi nu a decedat pe parcursul judecării cauzei, pentru a se aplica prevederile art. 243 pct. 1 C. proc. civ.

Soluţia legală în cazul chemării în judecată a unei persoane decedate este admiterea excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, excepţie absolută, care poate fi invocată pe tot parcursul procesului, deci şi direct în apel, şi, pe cale de consecinţă respingerea cererii formulate în contradictoriu cu acea persoană.

În ceea ce priveşte petitul având ca obiect rectificarea suprafeţei terenului înscris în CF 309 Someşeni, tribunalul a reţinut că potrivit art.36 pct.4 din Legea nr.7/1996, în vigoare la data pronunţării sentinţei atacate, „orice persoana interesată poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciară, dacă printr-o hotărîre judecătorească definitiva şi irevocabilă s-a constatat ca … înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanta cu situaţia reală actuala a imobilului”.

Conform art.39 alin.1 din aceeaşi lege, „hotărîrea prin care s-a admis rectificarea unei înscrieri nu va fi opozabilă persoanelor impotriva cărora acţiunea nu a fost admisă”.

In speţă, reclamanţii au solicitat rectificarea suprafeţei terenului cu nr.topo.145/1, 146/1, înscris în CF 309 Someşeni, care se află în proprietatea lor tabulară, iar prima instanţă a admis cererea şi a dispus rectificarea suprafeţei de la 612 mp ( 170 stj.p.) la 1700 mp, ţinând cont de concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară.

Apelanţii au susţinut că şi acest petit a fost soluţionat în contradictoriu cu antecesorul lor, întrucât acesta a fost proprietar tabular al parcelei înscrisă în CF 7 Someşeni, nr. top. 148/1, învecinată cu a reclamanţilor, iar rectificarea suprafeţei parcelei reclamanţilor s-a făcut printre altele şi prin încorporarea în întregime a parcelei cu nr. top. 148/1, în parcela reclamanţilor înscrisă în CF 309 Someşeni.

Tribunalul a considerat nefondate aceste susţineri, întrucât, aşa cum rezultă din cuprinsul raportului de expertiză, expertul a măsurat doar imobilul cu nr.topo. 145/1, 146/1, fără nici o referire la imobilul înscris în CF 7 Someşeni, cu nr.topo. 148, antecesorul apelanţilor neavând calitate procesuală pasivă pentru acest petit.

În cazul în care concluziile raportului de expertiză sunt greşite, în sensul includerii în terenul intimaţilor-reclamanţi şi a parcelei cu nr.topo.148, apelanţii au la dispoziţie acţiunea în revendicare, sentinţa atacată nefiindu-le opozabilă.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs moştenitorii pârâtului R.I. – T.I., T.F.D. şi T.M., solicitând în principal admiterea recursului, casarea în parte a deciziei, admiterea în întregime a apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 2893/2000 a Judecătoriei Cluj-Napoca, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare primei instanţe.

În subsidiar, au solicitat admiterea recursului, în sensul modificării în parte a deciziei, cu consecinţa respingerii şi a capătului de cerere având ca obiect rectificarea suprafeţei înscrise în CF Someşeni nr. 309.

În motivarea recursului s-au invocat următoarele:

Recurenţii sunt moştenitorii pârâtului R.I., decedat la data de 19.11.1970, citat în proces prin curator litis.

R.I. este coproprietar tabular asupra imobilului evidenţiat în CF nr. 7 Someşeni, nr. top 148/1, terenul fiind cooperativizat.

Cererea recurenţilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra acestui teren deşi a fost validată, Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr.18/1991 nu a putut proceda la punerea lor în posesie, întrucât reclamanţii din prezentul litigiu au invocat faptul că au cumpărat terenul de la fostul proprietar D.A., iar prin hotărârea primei instanţe s-a stabilit că suprafaţa reală este cea de 1700 mp în loc de 612 mp.

În cursul anului 1997 în dosar nr. 7918 / 1997 al Judecătoriei Cluj-Napoca, terenul înscris în Cf 7 Someşeni, nr. top 148/1 în suprafaţă de 368 mp, a fost atribuită antecesorilor recurenţilor, numiţii R.I. şi R.M..

În cadrul acestui partaj judiciar, s-a întocmit un raport de expertiză care a identificat parcela cu nr. top 148/1 ca fiind localizată în vecinătatea parcelelor cu nr. top 145/1 şi 146/1, proprietatea reclamanţilor.

În cadrul prezentului litigiu majorarea suprafeţei s-a făcut prin încorporarea în parcelele aparţinând reclamanţilor şi a parcelei cu nr. top 148/1, deşi aceasta aparţine antecesorului recurenţilor R.I., iar reclamanţii nu deţin nici un titlu asupra acestei parcele.

În condiţiile în care o rectificare a suprafeţei unei parcele nu se poate realiza decât în contradictoriu cu toţi proprietarii parcelelor învecinate, pentru ca drepturile acestora să nu fie vătămate, nu se poate afirma în mod legal că R.I. nu are calitate procesuală pentru petitul de rectificare a suprafeţei de CF, aceasta fiind o procedură contencioasă.

Întrucât în prima instanţă procedura de citare a pârâtului R.I. nu a fost legal îndeplinită, se impunea desfiinţarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare, în vederea alcătuirii cadrului procesual legal.

Solicitarea recurenţilor de efectuare a unei expertize pentru a se lămuri dacă prin rectificarea suprafeţei de CF s-a ajuns ca parcela reclamanţilor să includă şi parcela cu nr. top 148/1 aparţinând antecesorului recurenţilor, a fost respinsă, instanţa de apel sugerând promovarea unei acţiuni în revendicare.

Întrucât în faţa primei instanţe pârâtul R.I. a fost indicat ca fiind cu domiciliul necunoscut, se impunea citarea acestuia potrivit art. 87 pct. 8, raportat la art. 95 Cod proc.civ.

Prin întâmpinarea formulată, reclamanţii B.M.A. şi B.O.M. au solicitat respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate, curtea constată că acesta este fondat în parte, urmând a fi admis în următoarele limite şi pentru următoarele considerente:

În ce priveşte solicitarea principală de casare a deciziei şi desfiinţare a sentinţei, cu trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe în vederea stabilirii cadrului procesual legal, în condiţiile în care acţiunea a fost promovată în anul 1999, în contradictoriu cu pârâtul R.I. decedat în anul 1970, iar procedura de citare cu acesta nu a fost legal îndeplinită, curtea constată că aceasta nu se impune, întrucât aşa cum corect a reţinut tribunalul, pârâtul R.I. fiind decedat deja la data promovării acţiunii, acesta este lipsit de capacitate procesuală de folosinţă.

Curtea constată că recursul se impune a fi admis în parte, în modalitatea solicitată în subsidiar, în sensul modificării deciziei pronunţate în apel în parte, admiterii în parte a apelului promovat împotriva hotărârii primei instanţe şi schimbării acesteia în parte, în sensul respingerii cererii de rectificare a suprafeţei din CF 309 Someşeni, nr. top 145/1, 146/1.

După cum rezultă din schiţa anexă a raportului de expertiză ce a stat la baza soluţionării litigiului prin sentinţa civilă nr. 2893/12.04.2000, evidenţiind planul topografic şi planul de situaţie al imobilului cu nr. top 145/1, 146/1, reiese că acest imobil este învecinat cu imobilul cu nr. top 147, 148, 145/2, 146/2.

Potrivit extrasului Cf nr. 7, nr. top 148, proprietari tabulari asupra imobilului cu nr. top 148/1 (rezultat în urma dezmembrării imobilului cu nr. top 148 în 3 parcele în baza sentinţei civile nr. 4596/1998 a Judecătoriei Cluj-Napoca, potrivit evidenţei de sub B 25, sunt D.I., R.I., R.M. şi B.I.

Întrucât procedura rectificării intabulării în Cf este una contencioasă, se impune chemarea în judecată a tuturor proprietarilor tabulari.

În situaţia în care rectificarea vizează suprafaţa unui imobil, în sensul majorării ei ca în prezentul litigiu, se impune împrocesuarea proprietarilor tabulari învecinaţi parcelei a cărei suprafaţă se solicită a fi rectificată în scopul prevenirii de noi litigii.

Întrucât cu privire la imobilul cu nr. top iniţial 148 s-a derulat anterior promovării prezentului litigiu un proces de partaj, hotărârea prin care s-a finalizat fiind intabulată în Cf nr. 7 Someşeni, iar imobilul cu nr. top 145/1, 146/1, este situat în imediata vecinătate, rectificarea suprafeţei se impunea a fi dezbătură în contradictoriu cu toţi proprietarii tabulari.

Împrejurarea învecinării celor două parcele – cu nr. top 148/1 şi 145/1, 146/1, reiese cu evidenţă şi din planul de situaţie şi de CF anexă la raportul de expertiză ce a stat la baza partajului judiciar din dosar nr. 7918/1997 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Pentru aceste considerente, în baza art. 312 alin. 1, raportat la art. 304 pct. 9 Cod proc.civ., recursul va fi admis în parte.