Recurs. Simplele afirmaţii ale persoanei vătămate nu sunt suficiente pentru a considera îndeplinite disp. art. 14 din Legea nr. 554/2004. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Decizia civ. nr. 1436/12.04.2011 Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi sub nr. 10189/121/2010 reclamantul S.F.P. din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primăriei mun. Galaţi, în numele şi pentru R.A., membră de sindicat, a chemat în judecată pe Primarul Municipiului Galaţi, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună suspendarea executării dispoziţiei nr. 7679/6.09.2010, până la pronunţarea unei hotărâri asupra fondului cauzei.

În motivarea de fapt a cererii a arătat că dispoziţia este vădit nelegală, fiind emisă cu încălcarea Legea contenciosului administrativ disp. art. 691 lit. a şi b din Codul muncii şi a art. 281 şi următoarele din Legea sindicatelor nr. 54/2003.

Astfel, la momentul luării deciziei de eliberare din funcţie a numitei R.A., sindicatul nu a fost consultat. Dispoziţia încalcă Legea contenciosului administrativ şi Legea nr. 329/2009, R.A. fiind prejudiciată grav prin nerespectarea contractului său individual de muncă. Astfel, aceasta rămâne fără loc de muncă şi riscă să nu mai poată fi angajată din cauza vârstei, deoarece mai are mai puţin de 5 ani până la împlinirea vârstei de pensionare. Prin lipsirea sa de locul de muncă i se creează un prejudiciu material viitor şi previzibil, iar pentru prevenirea unei asemenea pagube iminente se impune suspendarea dispoziţiei.

A mai arătat ca a fost îndeplinită şi procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea Contenciosului Administrativ.

În drept a invocat art. 14 din Legea contenciosului administrativ.

În dovedirea acţiunii a depus dispoziţia nr. 7679/6.09.2010 şi plângerea prealabilă din data de 27.09.2010.

Prin sentinţa nr. 3355/01.11.2010 Tribunalul Galaţi a respins cererea de suspendare ca nefondată.

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a reţinut că reclamantul nu a făcut dovada existenţei condiţiilor de suspendare, respectiv a cazului bine justificat şi a prejudiciului, condiţii pe care doar le-a enumerat.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul SFP din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primăriei Mun. Galaţi criticile sale vizând greşita respingere a acţiunii sale.

În dezvoltarea motivelor de recurs, aceasta a susţinut că există temeiuri justificate pentru suspendarea executării, reiterând motivele de nelegalitate ale acesteia pe care le-a arătat şi în cererea iniţială.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, Curtea a constatat că sunt nefondate criticile formulate, astfel încât nu se impune reformarea hotărârii recurate.

Printr-o corectă şi integrală apreciere a materialului probator administrat în cauză, Tribunalul a pronunţat o soluţie legală şi temeinică a cărei reformare nu se impune. Stabilind adevăratele raporturi juridice dintre părţi, instanţa a dat o corectă dezlegare pricinii.

Criticile formulate nu sunt fondate pentru următoarele considerente:

Aşa cum corect a reţinut Tribunalul, simplele afirmaţii ale persoanei vătămate, în lipsa altor mijloace de probă pertinente şi utile, nu sunt suficiente pentru a face îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004. Împrejurarea că a fost invocată nelegalitatea deciziei administrative, nu face ea însăşi dovada cazului bine justificat, şi cu atât mai puţin a pagubei.

Pentru toate aceste considerente, Curtea a respins în temeiul art. 312 alin. 1 din Cod procedură civilă recursul ca nefondat.