Reexaminare Taxa de Timbru Taxă de timbru


SECTIA CIVILA

Dosar nr. 7179/2011

ÎNCHEIERE

Camera de consiliu din 15.04.2011

Preşedinte ULC

Grefier MF

Pe rol fiind cererea de reexaminare a taxei de timbru formulată de petenta SC PSA.

La apelul nominal făcut în cauză, în şedinţa camerei de consiliu, nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită, prin necitarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 11.04.2011 petenta SC PSA, reprezentată de SCA Zamfirescu, Racoţi, Predoiu, a solicitat, în temeiul art. 18 alin.2 din Legea 146/1997, reexaminarea taxei de timbru de 204 lei stabilită prin rezoluţia instanţei în dosarul nr. 6244/271/2011, având ca obiect contestaţie la executare.

În motivare, petenta arată că obiectul dosarului nr. 6244/271/2011 priveşte anularea procedurii de silită a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate împotriva sa într-un litigiu de muncă, astfel că beneficiază de scutirea de taxă de timbru prevăzută de art. 15 lit.a din Legea 146/1997, coroborat cu art.23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 146/1997.

Analizând actele dosarului, instanţa constată următoarele:

Cererea petentei SC PSA de reexaminare a taxei de timbru este scutită de la plata taxei de timbru şi formulată în termenul legal de 3 zile de la data comunicării citaţiei în care se menţionează suma datorată, termen prevăzut de art. 18 alin.2 din Legea 146/1997.

În dosarul nr. 6244/271/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, petenta contestă modul de executare a sentinţei civile nr. 1196/LM/2010 pronunţate de Tribunalul Bihor într-un litigiu de muncă, în care aceasta, în calitate de angajator, a căzut în pretenţii, fiind obligată la plata unor drepturi salariale izvorând din contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

Textele din Legea 146/1997 aplicabile în prezenta speţă şi analizate de instanţă sunt:

-art. 2 alin.2: În cazul contestaţiei la executare silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi 194 lei, indiferent de valoarea contestată;

-art. 15 lit. a: Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la încheierea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturi decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii.

Faţă de cele de mai sus, instanţa constată că art. 2 alin.2 reprezintă norma generală în baza căreia taxa de timbru pentru contestaţiile la executare se stabileşte la valoarea debitului, nu mai mult de 194 lei, iar art. 15 lit. a teza ultimă reprezintă norma specială, aplicabilă contestaţiilor la executarea hotărârilor pronunţate în litigii de muncă.

În art. 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 146/1997 se explică faptul că aceste scutiri de la taxa de timbru sunt de două categorii: scutiri care privesc acţiunile sau cererile având un anume obiect şi care se aplică tuturor părţilor din proces, însă numai în ceea ce priveşte obiectul scutit şi scutiri care privesc anumite persoane şi de care beneficiază numai persoanele respective.

Văzând că scutirea de taxă de timbru de la art. 15 lit. a teza ultimă s-a acordat de legiuitor după criteriul obiectiv, iar contestaţia din dosarul nr. 6244/271/2011 priveşte doar actele de punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti date într-un litigiu de muncă, instanţa apreciază că toate părţile din proces beneficiază de derogare de la plata taxei de timbru.

Art. 15 lit. a din Legea 146/1997 priveşte acţiunile şi cererile referitoare la executarea hotărârilor pronunţate în litigii de muncă, fără a prevedea o excepţie, astfel că instanţa apreciază că scutirea priveşte ambele capete de cerere pentru care s-a stabilit obligaţia de plată în dosarul nr. 6244/271/2011: contestaţia la executare şi suspendarea executării silite.

Pentru cele de mai sus, instanţa va admite cererea de reexaminare aşa cum a fost formulată

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru formulată de petenta SC PSA, cu sediul în ……..

Constată că cererea petentei, aşa cum a fost formulată în dosarul nr. 6244/271/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, este scutită de taxa de timbru judiciar.

Irevocabilă.

Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.04.2011.

Preşedinte, Grefier,