Refuzul casei teritoriale de pensii de a valorifica activitatea desfăşurată în străinătate. Stabilirea stagiului de cotizare şi în raport de munca depusă în alte ţări în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România e


-art.8 Legea nr.19/2000

-art.48 alin.4 Legea nr.3/1977

-art.3 Decr.nr.233/1974

-art.312,304 pct.9 c.pr.civ

Timpul lucrat în străinătate se ia în considerare la stabilirea pensiei, dacă s-a contribuit la asigurările sociale de stat, ori dacă există reglementări în această privinţă în convenţiile încheiate de România în statele respective. Chiar şi în ipoteza neplăţii CAS, nu se poate nega vechimea în muncă pentru activitatea desfăşurată în străinătate, deoarece nevirarea în fapt a acestor taxe nu atrage culpa pensionarului, fiind o chestiune diplomatică între cele două state.

( Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 1847 din 25 noiembrie 2010 )

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova , contestatorul A. I. a chemat în judecată pe intimata Casa de pensii, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea deciziei nr. 128623/30.11.2009 emisă de intimată şi să se emită o nouă decizie de pensionare care să reţină ca vechime în muncă şi perioada în care a desfăşurat activitate în Maroc, respectiv 10.10.1976- 01.09.1980.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că prin decizia nr. 128623/30.11.2009 nu i-a fost reţinută ca vechime în muncă perioada menţionată în care a lucrat ca şi cadru didactic în Maroc ,după cum rezultă din cartea de muncă, poziţiile 10 şi 11.

Tribunalul Prahova a respins contestaţia formulată de contestatorul A. I. ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că , într-adevăr contestatorul a desfăşurat activitate în Regatul Maroc în perioada 10.10.1976-01.09.1980 dar că în cazul contestatorului sumele achitate acestuia pentru perioada desfăşurată în Regatul Maroc au fost cu titlu de impozit pe salariu, distinct faţă de contribuţia la asigurările sociale de stat.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a formulat recurs contestatorul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Curtea a reţinut că prin Decizia nr.128623/30.11.2009 emisă de Casa de Pensii a fost recalculată pensia reclamantului, fiind contestată această decizie pe considerentul că nu a fost reţinută ca vechime în muncă şi perioada 10.10.1976-01.09.1980, când contestatorul a fost detaşat ca profesor în Regatul Maroc.

Potrivit art.8 din Legea nr.19/2000 constituie stagiu de cotizare perioadele în care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale în sistemul public din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.

Instanţa de fond a reţinut că în conformitate cu disp.art.48 al. 4 din Legea nr. 3/1977, timpul lucrat în străinătate se ia în considerare la stabilirea pensiei, dacă s-a contribuit la asigurările sociale de stat, ori dacă există reglementări în această privinţă în convenţiile încheiate de România în statele respective, dar că în cazul contestatorului acţiunea este neîntemeiată pentru că sumele achitate acestuia pentru perioada desfăşurată în Regatul Maroc au fost cu titlu de impozit pe salariu, distinct faţă de contribuţia la asigurările sociale de stat.

Însă, din înscrisurile depuse de reclamant, respectiv chitanţele nr.0028282/21.07.1980 şi nr.0034664/30.06.1980 rezultă că pe perioada detaşării în Maroc i s-au plătit contribuţiile către stat.

Chiar şi în ipoteza neplăţii CAS, reclamantului nu se poate nega vechimea în muncă pentru activitatea desfăşurată în străinătate, deoarece nevirarea în fapt a acestor taxe nu atrage culpa contestatorului, fiind o chestiune diplomatică între cele două state semnatare ale Protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei şi Învăţământului din R.S.R. şi Ministerul Educaţiei Naţionale din Regatul Maroc.

Un alt normativ ce recunoaşte vechimea în muncă pentru perioada lucrată în străinătate este şi Decr.nr.233/1974, art.3 dispunând expres că partea din venitul net supusă obligaţiei de transfer lunar în ţară se determina după scăderea din venitul brut a impozitelor, taxelor, reţinerilor pentru fondul de pensii, asigurări sociale şi medicale,etc.

Faţă de cele expuse, în baza art.312 c.pr.civ. rap.la art.304 pct.9 c.pr.civ. Curtea a admis recursul, a modificat în tot sentinţa recurată şi pe fond a admis contestaţia şi a dispus anularea Deciziei nr. 128623/2009.Totodată a obligat intimata să emită contestatorului o nouă decizie de în care să se reţină ca vechime în muncă şi perioada în care a prestat activitate în Regatul Maroc.