Respingere cerere acordare spor dispozitiv, incepând cu luna ianuarie 2010. Conditionarea acordarii acestui spor de existenta fondurilor necesare. Salarizare


Respingere cerere acordare spor dispozitiv, incepând cu luna ianuarie 2010. Conditionarea acordarii acestui spor de existenta fondurilor necesare.

Prin sentinta civila nr.806/ 01 Februarie 2011 pronuntata de Tribunalul Dolj s-a respins actiunea ca neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea înregistrata pe rolul intantei reclamantul SINDICATUL ADMINISTRATIEI PUBLICE FORTA LEGII CRAIOVA PENTRU G.D., LV a chemat în judecata pe pârâtul PRIMARUL COMUNEI .., pentru ca prin hotarâre judecatoreasca sa fie obligat sa aplice unitar începând cu 1.01.2010, prevederile art. 30 alin. 5 Lg. nr. 330/2009 prin emiterea unor dispozitii în care sa includa în salariul de baza sporul de dispozitiv care a fost acordat pâna la 31.12.2009 la valori egale cu sumele calculate pentru decembrie 2009 si sa le acorde începând cu ianuarie 2010.

În motivare se arata ca sporul de dispozitiv le-a fost acordat pâna în decembrie inclusiv, iar pârâta în temeiul art. 30 alin. 3 si 5 Lg. nr. 330/2009 trebuia sa efectueze reâncadrarea personalului prin includerea sporului de dispozitiv în salariul de baza.

Potrivit OUG nr. 1/2010, în situatia în care drepturile salariale determinate conform legii cadru sunt mai mici decât cele stabilite pentru luna decembrie 2009, se acorda o suma cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta. Prin urmare se poate constata ca prin reâncadrare s-a diminuat salariul reclamantilor.

La 14.12.2010, reclamantii si-au precizat actiunea în sensul ca solicita obligarea pârâtului sa emita dispozitii de reâncadrare în care în salariul de baza sa fie inclus sporul de dispozitiv, sa acorde sumele reprezentând sporul de dispozitiv în cuantumul acordat în luna decembrie 2009 începând cu ianuarie 2010 sau ca o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu.

Partile au solicitat ca probe înscrisurile.

Instanta a încuviintat si administrat probatoriul solicitat.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta a constatat urmatoarele:

Reclamantii sunt angajati cu contract de la pârât.

La data de 08.09.2010, pârâtul a emis decizii de reîncadrare în baza Lg. nr. 330/2009

Asa dupa cum se poate constata atât din actiunea initiala, cât si din completarea depusa la 14.12.2010, reclamantii nu au contestat în instanta deciziile de reâncadrare emise de angajator la 08.09.2010.

Reclamantii si-au întemeiat cererile pe dispozitiile art. 30 (5) Lg. nr. 330/2009 potrivit cu care:

“(1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarâri ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de încadrare, prevazute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de baza, în soldele functiilor de baza, respectiv în indemnizatiile lunare de încadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de executie, cât si pentru functiile de conducere.

(5) În anul 2010, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:

a) noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;

b) sporurile prevazute în anexele la prezenta lege ramase în afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.”

In ceea ce priveste aplicarea disp. art. 12 si art. 30 din lege se constata ca “în anul 2010, salariile, soldele si indemnizatiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fara a fi utilizati coeficientii de ierarhizare prevazuti în anexele la prezenta lege”.

Calculul salariului începând cu ianuarie 2010 se face potrivit disp. art. 30 din lege, adica noul salariu va fi cel corespunzator functiei din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile ce se introduc în acesta potrivit anexelor legii, iar sporurile din anexe ramase in afara salariului de baza se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pe luna decembrie 2009.

Prin urmare, dupa cum se poate constata atât din cererea principala, cât si din completarea actiunii, reclamantii solicita emiterea unei decizii prin care sa le fie recunoscut sporul de dispozitiv sau acordarea sporului ca o masura compensatorie. Or, asa cum reiese din dispozitiile citate ale art. 30 alin 5 pe care si-au întemeiat cererea acordarea sporului de dispozitiv nu mai este posibila pe anul 1010. Salariul pe anul 2010, ca an tranzitoriu, se stabileste în functie de salariul de baza aferent lunii decembrie 2009.

De asemenea, dispozitiile legale invocate de reclamanti (art. 30 alin. 5 din lege) nu pot fi aplicate decât cu respectarea celorlalte conditii impuse de art. 30, conditii ce trebuie întrunite cumulativ.

Astfel, art. 30 alin. 1 “începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarâri ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de încadrare, prevazute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de baza, în soldele functiilor de baza, respectiv în indemnizatiile lunare de încadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de executie, cât si pentru functiile de conducere”.

Prin urmare, pentru a putea fi introduse în salariul de baza, sporul trebuia sa fie acordat, în decembrie 2009, prin legi si hotarâri ale guvernului, conditie ce nu este îndeplinita în cauza, sporul de dispozitiv fiind acordat reclamantilor în decembrie 2009, în baza contractului colectiv de munca.

Potrivit art. 6 (1) OUG nr. 1/2010 “În cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotarâri ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, în masura în care persoana îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii. Aceasta suma se include în salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de încadrare, dupa caz, dar nu este luata în calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc în functie de acestea”.

Prin urmare, acordarea acestui spor a fost prevazuta ca o posibilitate a ordonatorului de credite, conditionata de existenta fondurilor necesare, deci de un buget aprobat in acest sens.

In ceea ce priveste interpretarea disp. art. 7 alin. 2 din lege apararile reclamantilor sunt, de asemenea, neîntemeiate, având in vedere si considerentele Deciziei 1415/2009 a ICCJ. Aceste dispozitii cuprind interdictia diminuarii salariului brut de care beneficiaza reclamantii potrivit reglementarilor in vigoare, ori sporul de dispozitiv nu a fost prevazut de dispozitii legale, ci de contractul colectiv de munca, fila 44, mentionat, în limitele aprobarii de ordonatorul de credite a fondurilor necesare acordarii sporului.