Revizuire pensie militari în temeiul OUG 1/2011 Pensii


Revizuire militari în temeiul OUG 1/2011

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul 14535/63/2011, contestatorul V.V.I. a solicitat în contradictoriu cu intimata CASA SECTORIALĂ DE PENSII A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE anularea deciziei de nr. 15559 din data de 05.04.2011 emisă de intimată în temeiul OUG 1/2011 şi menţinerea pensiei stabilite anterior, în baza legii 164/2001.

Consideră că la emiterea deciziei contestate au fost încălcate dispoziţiile art. 15 alin.2 din României privind principiul neretroactivităţii şi dispoziţiile art.1 din Protocolul adiţional nr. 1 la C.E.D.O. deoarece a fost privat de un bun, art. 14 din C.E.D.O., art.17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

A arătat că a formulat contestaţie şi la Comisia de Contestaţii din cadrul MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE la 27.04.2011, depunând în acest sens copia contestaţiei.

A depus în copie: decizia de pensie contestată, desfăşurătorul datelor care au condus la determinarea punctajului, plic poştal.

La data de 28.06.2011 intimata a formulat întâmpinare în care a invocat excepţia inadmisibilităţii contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensie înainte de soluţionarea contestaţiei de către Comisia de Contestaţii, iar pe fond a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

La 22.09.2011 contestatorul a formulat o precizare a contestaţiei în care a arătat că înţelege să conteste şi Hotărârea nr. 13639/08.09.2011 emisă de Comisia de Contestaţii, comunicată la data de 15.09.2011.Totodata a solicitat introducerea in cauza si a paratului Ministerul Apararii Nationale , institutie in subordinea careia opereaza Comisia de Contestatii.

În motivare, a arătat că decizia de revizuire este lovită de nulitate absolută pe considerentul că ar fi trebuit revizuită o decizie de recalculare emisă în mod legal. Or, decizia de recalculare emisă în baza HG 735/2010 nu are temei juridic, întrucât hotărârea de guvern era suspendată prin sent.338/2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj , fiind emisă totodată de o autoritate care nu avea competenţa legală de a emite, respectiv Direcţia Financiar Contabilă a Ministerului Apărării Naţionale.

Au fost reiterate susţinerile din cererea introductivă privind încălcarea principiului constituţional al neretroactivităţii legii, precum şi încălcarea dreptului de proprietate şi a drepturilor câştigate.

A depus la dosar hotărârea contestată şi dovada comunicării, copie cupon pensie februarie 2011 si aprilie 2011.

La 14.11.2011 intimata Ministerul Apararii Nationale pentru Comisia de contestatii a formulat întâmpinare la contestaţia precizată prin care solicita respingerea contestatiei ca neintemeiata .

La 08.03.2011 contestatorul a formulat concluzii scrise în care a reiterat argumentele privind încălcarea principiului neretroactivităţii legii , incalcarea principiului care statueaza interzicerea discriminarii- art. 14 din C.E.D.O. şi încălcarea dreptului de proprietate din perspectiva art. 1 din Primul Protocol adiţional la CEDO.

Prin sentinţa nr. 1055/08.03.2012, instanţa a respins contestaţia reţinând următoarele:

În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii contestaţiei formulate direct împotriva deciziei de pensie, instanţa constată că a rămas fără obiect deoarece pe parcursul desfăşurării procesului, prin precizarea formulată la 22.09.2011, contestatorul a contestat şi hotărârea comisiei de contestaţii.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Contestatorul a avut calitatea de cadru militar şi a beneficiat de pensia de serviciu, acordată conform Legii nr.164/2001.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pensia de serviciu a devenit pensie în interesul legii 19/2000, fiind emisă o decizie în acest sens.

Ulterior, după intrarea în vigoare a OUG 1/2011 a fost emisă decizia cu nr. 15559 din data de 05.04.2011 de revizuire a pensiei, prin care a fost efectuată recalcularea pensiei, conform prevederilor acestui act normativ.

Potrivit O.U.G. Nr. 1 din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:

– art. 1 – Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

– art. 4 – Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.

– art. 18 alin.1 – Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la casele de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii.

– art. 18 alin.2 – În situaţia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare transmise structurilor prevăzute la alin. (1).

Împotriva acestei decizii, contestatoarea a formulat contestaţie la Comisia de Contestaţii a Ministerului Apărării Naţionale, contestaţie ce a fost respinsă prin Hotărârea nr. 13639/08.09.2011

Prin precizarea depusă la 22.09.2011, contestatoarul a înţeles să conteste Hotărârea nr. 13639/08.09.2011 emisă de Comisia de Contestaţii a Ministerului Apărării Naţionale.

Analizând decizia atacată prin prisma dispoziţiilor legale interne, incidentă în cauză, aşa cum au fost redate mai sus, instanţa constată că decizia nr. 15559/05.04.2011 a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor legale.

Contestatorul a invocat faptul că decizia de revizuire este lovită de nulitate, întrucât s-a revizuit o decizie de pensie emisă nelegal, deoarece Hotărârea de Guvern nr. 735/2010 care a stat la baza deciziei ce a fost revizuită este suspendată prin sentinţa nr. 338/2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj.

Pe de altă parte a invocat faptul că decizia de revizuire este lovită de nulitate deoarece a fost emisă de o autoritate care nu avea competenţa legală de a emite, respectiv de Direcţia Financiar Contabilă a MAPN.

Aceste susţineri apar ca fiind eronate, întrucât decizia de revizuire a avut ca temei juridic dispoziţiile OUG nr.1/2011, iar emitentul acesteia nu este Direcţia Financiar Contabilă a MAPN, ci Casa de Pensii Sectorială a MAPN.

Prin decizia nr. 15559 din 05.04.2011emisa de intimata a fost revizuită pensia contestatorului şi nu o decizie de recalculare anume.

Astfel, O.U.G. nr 1/2011 – actul normativ în baza căruia a fost emisă decizia de revizuire contestată – prevede la art. 1 alin. 1 că: ” (1) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu pana la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.”

Aşadar, pensiile se revizuiesc, iar scopul revizuirii, cuprins în preambulul OUG nr. 1/2011, este acela de a corecta printr-o nouă metodologie de calcul, disfuncţionalităţile apărute în procesul de recalculare a pensiilor conform metodologiei aprobate prin HG. nr. 735/2010, pe care o şi abrogă.

Mai mult decât atât, contrar susţinerilor contestatorului, prima decizie de recalculare, pe care o consideră lipsită de temei juridic, nu a fost emisă în baza H.G. nr. 735/2010, ci în baza Legii nr. 119/2010, aşa cum reiese chiar din decizie. H.G. nr. 735/2010 a stabilit numai metodologia de recalculare, iar sancţionarea de către instanţa de administrativ a acestei hotărâri a Guvernului vizează deficienţele metodologiei de calcul, mai exact modul de obţinere a datelor necesare recalculării şi nu temeiul juridic al recalculării, adică Legea nr. 119/2010.

Contestatorul mai susţine că decizia de recalculare a drepturilor de pensie este nelegală deoarece sunt încălcate dispoziţiile art.1 Protocolul 1 la CEDO, principiul drepturilor câştigate şi principiul neretroactivităţii legii.

Cu privire la neretroactivitatea legii şi conceptul de drepturi câştigate, instanţa constată că dispoziţiile Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale OUG nr.1/2011 se aplică pentru viitor, reglementările cuprinse în aceasta neintervenind asupra prestaţiilor sociale deja încasate de contestator , prestaţii care, într-adevăr ,se subsumează ideii de “drepturi câştigate”.

Prin urmare, actul normativ prin care s-au revizuit drepturile de pensie ale contestatorului nu este retroactiv şi nu încalcă drepturile câştigate, ci modifică pentru viitor o situaţie juridică născută anterior, reglementările sale fiind aplicate numai de la data intrării în vigoare şi doar pentru viitor.

Cât priveşte încălcarea dispoziţiile art.1 Protocolul 1 la CEDO , în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului se statuează faptul că statul se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor sale în acest domeniu.

În speţă, nu este vorba de o privare de proprietate , chiar dacă instanţa consideră că reclamantul contestator are un “bun” în sensul Convenţiei, întrucât prin recalcularea pensiei sale nu s-a produs o reducere substanţială a cuantumului acesteia.

Din această perspectivă, ingerinţa statului apare ca fiind proporţională în raport cu interesul particular al contestatorului afectat prin măsura de recalculare a drepturilor de pensie. Instanţa apreciază că există o legătură de proporţionalitate între mijloacele utilizate de stat-reducerea pensiei cu aprox. 3,40% şi scopul legitim urmărit -reducerea cheltuielilor bugetare.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Cauza Muller contra Austriei, a subliniat faptul că, deşi art.1 din Protocolul 1 la Convenţie garantează drepturile patrimoniale ale unei persoane care a contribuit la sistemul de asigurări sociale, ” acest text nu poate fi interpretat în sensul că acea persoană ar avea dreptul la o pensie într-un anumit cuantum”.

În aceeaşi cauză, Curtea a decis că ” o reducere substanţială a nivelului pensiei ar putea fi considerată ca afectând substanţa dreptului de proprietate şi chiar a însuşi dreptului de a rămâne beneficiar al sistemului de asigurări la bătrâneţe”.

În consecinţă, instanţa apreciază că în cazul contestatorului nu a avut loc o reducere substanţială a nivelului pensiei de natură a conduce la concluzia afectării substanţei dreptului de proprietate , astfel că acţiunea de contestare a drepturilor de pensie stabilite în temeiul OUG nr.1/2011 şi a hotărârii de menţinere a acestora apare ca neîntemeiată şi va fi respinsă ca atare.

Instanţa mai reţine că reclamanta s-a rezumat în contestaţie la aspecte ce evidenţiază încălcarea principiilor constituţionale referitoare la neretroactivitatea legii, interzicerea discriminării, încălcarea dreptului de proprietate, punând în dezbatere critică dispoziţiile Legii nr.119/2010 şi ale OUG nr.1/2011 , care statuează obligaţia recalculării drepturilor de asigurări sociale stabilite prin legi speciale şi integrarea lor într-un sistem unitar de pensii publice.

Or, prin decizia nr.871 din 25.06.2010, Curtea Constituţională a statuat că dispoziţiile Legii 119/2010 sunt constituţionale, iar prin decizia nr.919/06 iulie 2011 s-a statuat că dispoziţiile OUG nr.1/2011 sunt în acord cu Constituţia.

Contestatoril nu invocă încălcarea sau aplicarea greşită a OUG 1/2011, nu critică modul de calcul al pensiei, ci formulează critici împotriva actelor normative urmărind să nu i se aplice OUG 1/2011.

Critici privind modului de calcul al pensiei au fost formulate de contestator doar în contestaţia adresată Comisiei de Contestaţii, însă aceste critici nu au fost reluate de contestator în contestaţia adresată instanţei, astfel că instanţa nu se consideră investită cu verificarea acestora.

Chiar dacă am reţine că instanţa a fost investită şi cu aceste critici se constată că susţinerile contestatorului nu au fost dovedite cu nici un mijloc de probă şi că dimpotrivă Comisia de Contestaţii, în hotărârea nr. 13639/08.09.2011, a motivat pe larg de ce susţinerile contestatorului nu sunt întemeiate, arătând expres şi care sunt mijloacele de probă ce au stat la baza acestor concluzii.

Faţă de cele arătate, instanţa va respinge contestaţia întrucât măsura revizuirii pensiei de serviciu cuvenită contestatorului a fost una legala, ea producându-şi efectele doar de la data intrării în vigoare a OUG 1/2011.

1