Salarizare drepturi prevăzute de contractul colectiv de muncă Salarizare


Acţiunea e scutită de plata taxei judiciare de timbru.

In motivarea actiunii, reclamantul a arătat că, potrivit art.65 CCM, pentru art.65 CCM, pentru anii 2007 şi 2008, se datorează cu prilejul zilei Feroviarului un salariu de bază, la nivelul clasei unu de salarizare. De asemenea, pentru anul 2009, se datorează, în conditiile art.71 CCM încheiat la nivel de Grup de Unităţi din Transportul Feroviar pentru sărbătoarea de Paşti şi Ziua Feroviarului,un salariu de bază la nivelul clasei unu de salarizare.

S-a sustinut de reclamant că drepturile salariale sus mentionate nu au fost acordate corespunzator celor convenite, reclamantul primind doar suma de 100 lei, aferentă ajutorului material pentru ziua Feroviarului pentru 2007.

In sustinerea actiunii s-a depus înscrisuri.

Pârâta C.N. de Căi Ferate „CFR” SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii deoarece pârâta în cauză este un agent economic ce intră sub incidenta OUG nr.79/2001, ordonanţă care a reglementat măsurile impuse agentilor economici monitorizati ca urmare a acordărilor încheiate cu F.M.I. Aplicabile sunt si dispozitiile HG nr.50/2006 care stabilesc plafonări ale fondului de salarii.

In altă ordine de idei, pârâta a arătat că obligatia a fost asumată în circumstante cu totul diferite fata de cele existente la momentul executorii obligatiei iar actualmente obligatia este cu atât mai putin executabilă, urmând ca instanta să aibă în vedere art.1156 Cod civil.

Fondul de salarii pentru anii 2006-2008 era limitat si nu a putut suporta aceste drepturi.

Cât priveste anul 2009, pretentia reclamantului este inadmisibilă deoarece, însăşi părtile semnatare ale CCM au convenit neacordarea acestora. Acordarea drepturilor solicitate este conditionata de încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, fondul de salarii fiind limitat iar unitatea nu are un buget aprobat corespunzator OUG 37/2008.

In combaterea acţiunii s-au depus înscrisuri.

Analizând actele dosarului tribunalul reţine:

In ceea ce priveste excepţia de inadmsibilitate invocata de părâtă, tribunalul reţine că motivarea adusă de pârâtă în sustinerea acestei excepţii, reprezintă, practic o motivare ce tine de fondul cauzei – respectiv lipsa de temei juridic si nu se invocă lipsa unei conditii de exercitare a actiunii juridice.

Legat de apărările făcute de fondul cauzei, respectiv lipsa unui temei de solicitare a drepturilor bănesti corespunzătoare anului 2009, tribunalul reţine că aceste apărări sunt întemeiate, deoarece potrivit art.65 alin ultim pe anul 2009 s-a convenit neacordarea acestor drepturi de catre C.N. de Căi Ferate iar în ceea ce priveste pârâta Sucursala Regionala Căi Ferate Iaşi nu s-a făcut dovada că aceasta este semnatara a CCM la nivel de Grup de Unitati.

Ca urmare, tribunalul va respinge drepturile solicitate aferente anului 2009.

Cât priveste drepturile bănesti constând în ajutorul material datorat pentru „Ziua Feroviarului” pe anii 2007 si 2008, tribunalul reţine că solicitarea reclamantului este întemeiată deoarece acordarea acestor drepturi este pravăzută expres în cuprinsul art.65 CCM la nivelul CN Căi Ferate, acordarea acestor drepturi nefiind conditonata de îndeplinirea unor parametri sau încadrarea în fondul de salarii, aspecte invocate în apărare de către societatea pârâtă.

Dispozitiile OUG nr.79/2001 si cele HG nr.142/2005 si HG nr.50/2006 erau cunoscute reprezentantilor patronatului la momentul încheierii CCM si se presupune că, atâta vreme cât acordarea acestor drepturi nu a fost conditionată în vreun fel raportat la prevederile legale mentionate, inclusiv aceste dispozitii legale au fost avute în vedere la momentul prevederii acestor drepturi.

Faţa de dispozitiile art.243 Codul muncii si art.30 L 130/1996, tribunalul urmează a admite acţiunea în ceea ce privesc drepturile aferente anilor 2007, 2008 urmând ca diferenta corespunzatoare anului 2007 si ajutorul aferent anului 2008, să fie acordate, în valoare actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Teoria impreviziunii şi dificultăţile de de la momentul actual nu se pot constituit în apărări pertinente în sensul respingerii acţiunii deoarece prevederile în discuţie ale CCM sunt rezultatul acordului părtilor si vizează o perioadă relativ scurtă de timp, caracterul anual fiind de altfel o caracteristică generală a contractelor colective de muncă, si ca urmare situatia economico-financiară pe o perioadă de un an poate fi previzionată.