Sentinţă care nu este supusă apelului. Acţiune al cărei obiect are valoarea sub 100.000 lei Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Prin sentinţa civilă nr. 7500/12.09.2003, Judecătoria Cluj-Napoca a admis acţiunea formulată de reclamanţii N.M. şi N.M. împotriva pârâţilor U.G., U.F., U.D., U.P., U.M., G.A. şi U.M. şi în consecinţă:

A constatat că prin titlul de proprietate nr. 28049/729/1997 s-a reconstituit în favoarea numiţilor U.G., U.P., U.D. şi G.M. dreptul de proprietate asupra suprafeţei totale de 3789 mp situate în intravilanul localităţii Floreşti, tarla 8, parcelele 35 şi 34, suprafaţă ce se identifică parţial cu cea înscrisă în CF 4016 Floreşti cu nr.topo. 462/1, 463/1, 464/1 şi în CF 2730 Floreşti cu nr.topo. 462/2, 463/2, 464/2.

A constatat că prin antecontractul de vânzare cumpărare încheiat la 20.01.2003 pârâţii de ord.1-3, în calitate de succesori ai numitului U.G., au înstrăinat reclamanţilor suprafaţa de 1000 mp din terenul în suprafaţă de 3789 mp descris anterior şi a obligat părţile la semnarea actului autentic de vânzare cumpărare, în caz contrar hotărârea urmând să ţină loc de act apt pentru întabulare.

A dispus ieşirea din starea de indiviziune creată asupra terenurilor înscrise în CF 4016 Floreşti şi CF 2730 Floreşti, prin parcelare, formare de loturi şi atribuire în natură, astfel:

Lotul nr. 1- format din parcela în suprafaţă de 466 mp înscrisă în CF 2730 Floreşti cu nr.topo. 462/2/1, 463/2/1, 464/2/1 s-a reînscris în favoarea vechilor proprietari;

Lotul nr. 2- format din parcela în suprafaţă totală de 2789 mp înscrisă în CF 4016 Floreşti cu nr.topo. nou 462/1/1, 463/1/1, 464/1/1 şi înscrisă în CF 2730 Floreşti cu nr.topo. nou 462/2/2, 463/2/2, 464/2/2, s-a înscris pe numele pârâţilor de ord.1-3 potrivit cotelor din CF;

Lotul nr. 3- format din parcela în suprafaţă de 1000 mp înscrisă în CF 1016 Floreşti cu nr.topo. nou 462/1/2, 463/1/2, 464/1/2 şi în CF 2730 Floreşti cu nr.topo. nou 462/2/3, 463/2/3, 464/2/3 s-a atribuit reclamanţilor.

A dispus schimbarea ramurii de folosinţă a imobilului în suprafaţă de 1000 mp în „ casă de locuit compusă din 3 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 1 cămară alimente, 1 antreu, 1 terasă şi 1 pivniţă cu fundaţii din beton, zidărie din cărămidă şi învelitoare de ţiglă”.

A dispus înscrierea în CF a dreptului de proprietate al reclamanţilor asupra imobilului în suprafaţă de 1000 mp cu nr.topo. noi 462/1/2, 463/1/2, 464/1/2, 462/2/3, 463/2/3, 464/2/3 şi ramura de folosinţă descrisă, bun comun, cu titlu de cumpărare.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin titlul de proprietate nr. 28049/729/1997 s-a reconstituit în favoarea numiţilor U.G., U.P., U.D. şi G.M. dreptul de proprietate asupra suprafeţei totale de 9589 mp, din care 3789 mp situată în intravilanul localităţii Floreşti, tarla 8, parcelele 35 şi 34. Suprafaţa menţionată se suprapune parţial, potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză cu cea înscrisă în CF 4016 Floreşti cu nr.topo. 462/1, 463/1, 464/1 şi în CF 2730 Floreşti cu nr.topo. 462/2, 463/2, 464/2.

Dintre beneficiarii titlului de proprietate doar pârâtul U.P. mai este în viaţă acesta arătând la termenele de judecată că este de acord cu admiterea acţiunii. U.G. a decedat la data de 14.01.2000, succesorii săi fiind U.F., U.G. şi U.D.. U.D. a decedat la data de 07.07.1999, unica moştenitoare a acestui fiind U.M.. G.M. a decedat, neavând succesori.

În CF 4016 Floreşti tabulari sunt înscrişi U.F., U.G. şi U.D., iar în CF 2730 Floreşti proprietari tabulari sunt G.A. şi U.M., care au fost rude cu pârâţii şi care au decedat fără a avea moştenitori.

Titlul de proprietate menţionat a fost eliberat pe numele moştenitorilor defunctului U.P., însă de foarte mulţi ani terenul în suprafaţă totală de 3789 mp era folosit de familia defunctului U.G..

La data de 20.01.2003 pârâţii de ordin 1-3 s-au obligat să transmită reclamanţilor dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 1000 mp şi a construcţiei în schimbul preţului de 100.000.000 ROL achitat integral.

Faţă de cele menţionate, prima instanţă a admis acţiunea reclamanţilor, conform dispozitivului sentinţei.

Împotriva sentinţei menţionate au declarat apel G.R., B.F., S.V., O.A., O.C.G., O.R.G., P.M.S., în calitate de succesori legali după defuncţii G.A. şi U.M. căsătorită G.

Prin decizia civilă nr. 568/A din 18 nov. 2010 pronunţată de Tribunalul Cluj s-a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâţilor G.A. şi U.M., căsătorită G.

S-a admis apelul declarat de G.R., S.V., O.A., O.C.G., O.R.G., P.M.S. şi B.F., decedată în cursul procesului, moştenitorii săi fiind P.A., B.A., B.A. şi B.L. sentinţa a fost schimbată în parte, în sensul că s-au respins capetele de cerere din acţiunea reclamanţilor N.M. şi N.M. având ca obiect constatarea identităţii dintre terenul din titlul de proprietate nr. 28049/729/1997, tarla 8, parcelele 34 şi 35 cu terenurile înscrise în CF 2730 Floreşti, cu nr.topo. 462/2, 463/2 şi 464/2, ieşirea din indiviziune asupra terenurilor înscrise în CF 4016 Floreşti şi CF 2730 Floreşti, schimbarea ramurii de folosinţă a imobilului atribuit pârâţilor U.G., U.F. şi U.D., înscrierea în CF a dreptului de proprietate, fiind formulate împotriva unor persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei.

Pentru a hotărî astfel tribunalul a reţinut că prin acţiunea formulată şi precizată reclamanţii N.M. şi N.N. au chemat in judecată pe pârâţii U.G., U.F., U.D., U.P., U.M., G.A. şi U.M., ultimii doi în calitate de proprietari tabulari ai imobilului înscris în CF 2730 Bonţida, cu nr.topo. 462/2, 463/2, 464/2.

Din actele de stare civilă depuse în apel rezultă că G.A. a decedat la data de 29.09.1958, iar Gal U.M. a decedat la data de 16.03.1977. Apelanţii sunt descendenţii acestora.

Potrivit art.41 alin.1 C.proc.civ. orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate sa fie parte în judecată.

Persoanele fizice dobândesc capacitatea de folosinţă în momentul naşterii şi o pierd odată cu moartea, potrivit art. 7 din Decretul nr. 31/1954, astfel încât, ca urmare a decesului, pârâţii G.A. şi U.M., căsătorită G. şi-au pierdut capacitatea de folosinţă si nu puteau avea calitatea de părţi în proces.

Faţă de cele ce preced, având în vedere că sentinţa atacată a fost pronunţată în contradictoriu cu două persoane decedate, tribunalul a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâţilor G.A. şi U.M., căsătorită G.

Pe de altă parte, tribunalul a considerat că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 297 alin. 1 C.proc.civ. şi nu se impune desfiinţarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Astfel, nu se pune problema nelegalei citări a pârâţilor G.A. şi U.M., căsătorită G. şi nici a introducerii în cauză a moştenitorilor acestora, întrucât aceşti pârâţi erau decedaţi la data introducerii acţiunii şi nu au decedat pe parcursul judecării cauzei, pentru a se aplica prevederile art. 243 pct. 1 C. proc. civ.

Soluţia legală în cazul chemării în judecată a unei persoane decedate este admiterea excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, excepţie absolută, care poate fi invocată pe tot parcursul procesului, deci şi direct în apel, şi, pe cale de consecinţă respingerea cererii formulate în contradictoriu cu acea persoană.

În consecinţă, tribunalul a apreciat că se impune respingerea capetelor de cerere din acţiunea care privesc imobilul înscris în CF 2730 Bonţida, cu nr.topo. 462/2, 463/2, 464/2, respectiv cele având ca obiect constatarea identităţii dintre terenul din titlul de proprietate nr.28049/729/1997, tarla 8, parcelele 34 şi 35 cu terenurile înscrise în CF 2730 Floreşti, cu nr.topo. 462/2, 463/2 şi 464/2, ieşirea din indiviziune asupra terenurilor înscrise în CF 4016 Floreşti şi CF 2730 Floreşti, schimbarea ramurii de folosinţă a imobilului atribuit pârâţilor U.G., U.F. şi U.D., înscrierea în CF a dreptului de proprietate, ca fiind formulate împotriva unor persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâţii U.G., U.F. şi U.D. solicitând casarea hotărârii recurate cu trimiterea cauzei pentru o nouă judecată la Tribunalul Cluj.

În motivarea recursului a arătat că raportat la valoarea obiectului acţiunii soluţionate prin sentinţa civilă nr. 7500/12.03.2003 care rezultă din antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţii N.M. şi N.N. şi pârâţii recurenţi U.F., U.G. şi N.N. în care preţul imobilului era stabilită la suma de 100.000.000 lei valoare care a fost avută în vedere de instanţa fondului la soluţionarea acţiunii şi stabilirea taxei de timbru, calea de atac împotriva hotărârii pronunţate la fond, în considerarea dispoziţiilor art. 2821 C.proc.civ. introdus prin disp. art. I pct.94 din Legea nr. 138/2000 era cea a recursului, situaţie în care a fost judecată nelegal ca şi apel, fiind prezent motivul de recurs prev. de art. 304 pct.1 C.proc.civ.

Mai invocă nelegalitatea hotărârii având în vedere că apelul s-a formulat de către moştenitorii pârâţilor G.A. şi soţia U.M. căsătorită G., chiar admiţând excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pârâţilor G.A. şi soţia Maria care în faţa instanţei de fond au fost citaţi prin publicitate deşi în faza de apel s-a stabilit că aceştia erau decedaţi, în speţă era prezentă ipoteza prevăzută de disp. art. 2972 pct. 1, în sensul că judecata la fond s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, situaţie în care soluţia legală era cea a anulării hotărârii apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, soluţia fiind solicitată expres atât de apelant cât şi de pârâţii recurenţi.

Consideră că menţinând hotărârea instanţei de fond astfel cum s-a dispus prin hotărârea tribunalului în sensul că s-au menţinut dispoziţiile sentinţei în ce priveşte nr.top. 462/1, 463/1 şi 464/1 din CF 4016 face ca hotărârea de fond care este menţinută să fie lipsită de orice eficienţă câtă vreme lotul de 1000 mp obiect al antecontractului în baza căruia reclamanţii au solicitat prestaţia tabulară se întinde atât pe nr.top. din CF 4016 Floreşti unde sunt alţi proprietari decât defuncţii G.A. şi G.M., proprietari care au fost legal citaţi în cauză cât şi pe nr.top. din CF 2730 Floreşti în care proprietari sunt cei doi soţi G. antecesorii apelanţilor.

În consecinţă solicită admiterea recursului, casarea hotărârii cu trimiterea cauzei pentru o nouă judecată în apel la Tribunalul Cluj, judecata urmând a fi făcută cu aplicarea disp. art. 2972 pct. 1 C.proc.civ.

Reclamanţii intimaţi N.M. şi N.M., prin întâmpinare au solicitat admiterea recursului astfel cum a fost formulat.

Examinând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, Curtea de Apel urmează să admită recursul pentru următoarele considerente:

Obiectul acţiunii îl reprezintă o acţiune în constatare şi prestaţie tabulară cu privire la o construcţie în valoare de cel mult 40.000 lei şi un teren în suprafaţă de 3789 mp în valoare de cel mult 56.835 lei, deci în total 96.835 lei, potrivit valorilor din raportul de expertiză utilizat de notarii publici pentru anul 2003 (fila 62).

Valoarea este sub 100.000 lei, deci devin aplicabile dispoziţiile art. 2821 alin. 1 Cod procedură civilă care prevăd că „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, în litigiile al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv.“

Potrivit art. 2 pct. 3 Cod procedură civilă tribunalul judecă, ca instanţă de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului.

Art. 299 Cod procedură civilă prevede că hotărârile date fără drept de apel, cele date in apel, precum si, in condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţionala sunt supuse recursului şi că recursul se soluţionează de instanţa imediat superioara celei care a pronunţat hotărârea in apel.

Art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 republicată, privind organizarea judiciară, prevede că „Apelurile se judeca in complet format din 2 judecători, iar recursurile, in complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor in care legea prevede altfel.“

Prin urmare, calea de atac în cauză este recursul iar nu apelul şi trebuia soluţionat de tribunal în complet de 3 judecători iar nu ca şi apel în complet de 2 judecători.

Motivul de recurs privind faptul că admiţând excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pârâţilor G.A. şi soţia M. care în apel s-a stabilit că aceştia erau decedaţi, în speţă era prezentă ipoteza prevăzută de disp. art. 2972 pct. 1, în sensul că judecata la fond s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, situaţie în care soluţia legală era cea a anulării hotărârii apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, nu poate fi primit.

Soluţia dată de instanţa de apel este cea corectă dat fiind că numai cu privire la o persoană în viaţă judecarea poate fi făcută în lipsa părţii care nu a fost legal citată, dat fiind că în cazul în care o persoană este decedată nu se poate afirma că ar putea fi legal citată, deoarece nelegala citare este opusul legalei citări, or ambele aceste situaţii trebuie analizate cu privire la aceaşi persoană, dar cu privire la o persoană lipsită de capacitate de folosinţă nu se poate susţine că ar putea fi legal citată, deci nici ipoteza nelegalei citări nu poate fi luată în considerare, mai ales că are prioritate excepţia lipsei capacităţii de folosinţă.

Cum decizia atacată nu poate fi menţinută cu privire la acest aspect, dat fiind nelegala compunere, soluţia este neprimirea acestui motiv de recurs, date fiind argumentele anterioare.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 304 pct. 1 Cod procedură civilă cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 şi art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea urmează să admită în parte recursul declarat de pârâţii U.G., U.F. şi U.D. împotriva deciziei civile nr. 568/A din 18 noiembrie 2010 a Tribunalului Cluj, pe care o va casa în întregime şi va trimite cauza pentru rejudecare ca recurs la aceeaşi instanţă, Tribunalul Cluj. (Judecător Ioan Daniel Chiş)