Spor de vechime cuvenit în baza CCM Salarizare


Spor de vechime cuvenit în baza CCM

Prin sentinta nr. 4840/01.04.2011 instanta a respins exceptia prescriptiei; a admis în parte actiunea; a obligat pârâta la plata catre reclamanta a sporului de vechime în cuantum de 5% lunar pentru perioada 01.07.2008-02.202.2010, sume ce urmeaza a fi actualizate cu indicele de inflatie la momentul platii; a respins cererea privind obligarea pârâtei la cheltuieli de judecata retinând urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 4993/63/2010 reclamant P.I. a chemat în judecata pârâta OTP LEASING ROMANIA SA solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa oblige pârâta la plata drepturilor salariale cu venite reprezentând sporul de vechime de 5% lunar pe perioada 03.03.2008-02.02.2010 , prevazut de art 41 alin 3 lit d CCM la nivel national, actualizat cu indicele de inflatie , cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii , reclamanta a aratat ca a fost angajata pârâtei în baza unui contract individual de , pâna la data de 02.02.2010 , când i s-a desfacut contractul de munca , în functia de manager relatii cu clientii firmei de leasing – Zona Craiova.

A mai aratat ca disp art 41 alin 3 lit d CCM la nivel national pe anii 2007-2010 sporul minim ce se acorda pentru o vechime în munca sunt minim 5% pentru 3 ani vechime si 25% la o vechime de peste 20 ani din salariul de baza, pârâta încalcând dis part 40 alin 2 lit c c.muncii , art 241 alin 1 lit c, d C,muncii .

A depus la dosar în copie urmatoarele acte: contract individual de munca , decizia nr. 9/2010, carte de identitate , carne t de munca

La termenul de judecata din 26.05.20110 instanta a dispus suspendarea în baza art 155/1C.pc, întrucât reclamanta nu a depus la dosar duplicat al actiunii pentru comunicare.

Cauza a fost repusa pe rol la data de 08.11.2010.

Pârâta a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, raportat la data semnarii contractului individual de munca si la CCM la nivel de unitate înregistrat sub nr. 803/2009 la MMFPS, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii , motivat de faptul ca legiuitorul a prevazut posibilitatea ca aceste sporuri sa fie negociate la semnarea contractului individual de munca sau CCM la nivel de ramura sau unitate , întrucât textul indicat ca si temei de drept de catre reclamanta nu face trimitere decât la cuantumul minimal al sporului , nu si obligativitatea acordarii acestuia si mai mult , acest spor , a fost inclus în salariu , conform CCM la nivel de unitate,aspect cunoscut si de reclamanta.

Din oficiu s-a solicitat reclamantei depunerea exemplificativ a câte doua state de plata pentru fiecare an lucrat de reclamanta în cadrul pârâtei , defalcat pe sporuri, relatii comunicate pentru termenul din 02.03.2011.

Analizând cu prioritate , conform art 137 C.pc, exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit art 283 alin 1lit e C,muncii, cererile având ca obiect neexecutarea contractului colectiv de munca sau a unor clauze a acestuia se prescriu în termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune .

În speta în sa , obiectul cererii de chemare în judecata îl constituie drepturi salariale , fiind incidente astfel dis part 283 alin 1 lit c coroborat cu art 166 C.muncii , conform carora termenul de prescriptie este de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune , termen ce nu s-a împlinit în cauza , raportat la data introducerii actiunii , respectiv 12.04.2010.

În consecinta, instanta va respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.

Pe fondul cauzei , instanta a retinut urmatoarele.

Reclamanta a fost angajata pârâtei cu contract individual de munca pe perioada 03.03.2008-02.02.2010 perioada în care nu a beneficiat de sporul de vechime dupa , cum rezulta din copia contractului individual de munca..

Apararea pârâtei în sensul ca acest spor a fost inclus în salariu este neîntemeiata , întrucât din contractul individual de munca nu rezulta în mod expres acordarea vreunui spor de vechime reclamantei , astfel ca instanta constata ca salariul a fost negociat fara spor de vechime .

Nu este întemeiata nici apararea pârâtei în sensul ca acest spor nu este prevazut expres printre sporurile aratate în CCM la nivel de unitate , întrucât acest contract nu poate contine mai putine sporuri decât cel încheiat la nivel superior, conform art 238 alin 1 C.muncii.

Potrivit art 41 alin 3 lit d CCM la nivel national pe 2007-2010 sporurile minime care se acorda în conditiile acestui contract sunt ” vechime în munca minimum 5% pentru 3 ani si maximum 25% pentru o vechime de peste 20 ani, din salariul de baza.”

Din copia cartii de munca poz. 1 rezulta ca reclamanta a fost angajata cu contract individual de munca la data de 01.07.2005 si prin urmare a împlinit 3 ani vechime în munca la data de 01.07.2008 si nu la data de 03.03.2008 , dupa cum solicita în actiune.

Prin urmare , dat fiind dispozitiile legale mentionate , precum si disp. art 155-157 C.muncii , coroborat cu art 40 alin 2 lit c C.muncii instanta va admite în parte actiunea,va obliga pârâta la plaat catre reclamanta a sporului de vechime în cuantum de 5% lunar pe perioadaa 01.07.2008-02.02.2010 , sume ce urmeaza a fi actualizate cu indicele de inflatie la momentul platii .

În baza art 274 C.pc, se va respinge cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecata ca nedovedita.