Spor pentru conditii speciale de munca la CFR Salarizare


Spor pentru conditii speciale de la CFR

Prin sentinta nr. 4845/01.04.2011 instanta a respins exceptiile prescriptiei dreptului material la actiune si lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova; a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A., si în consecinta respinge actiunea fata de aceasta; a admis actiunea formulata de reclamant; a obligat pârâta Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova la plata catre reclamant a sporului pentru conditii speciale de munca în cuantum de 25 % din salariul de baza minim brut, pentru perioada lucrata în intervalul 20.12.2007 – 20.12.2010, actualizat cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pâna la data platii efective; a obligat pârâta Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova sa efectueze mentiunile corespunzatoare în carnetul de munca al reclamantului privind sporul pentru conditii speciale de munca în perioada 20.12.2008 – 20.12.2010.

La 20.12.2010, reclamantul TG a chemat în judecata pe pârâtii Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori “CFR CALATORI” SA, si Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova, solicitând obligarea acestora sa-i plateasca drepturile salariale constând în sporul pentru conditii speciale de munca, în cuantum de 25% din salariul de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 42 alin.1 litera a din contractul colectiv de munca la nivel de ramura transporturi, pe ultimii trei ani anteriori promovarii cererii, actualizate cu rata inflatiei pâna la data platii efective, precum si mentionarea acestuia în carnetul de munca si în contractul individual de munca ca spor cu caracter permanent.

Începând cu data 01.04.2001 locul sau de munca a fost încadrat în conditii speciale de munca conform art. 1 alin. 1 din Legea 226/2006, anexa 1 pct. 7, în baza, aspect mentionat si în CCM la nivel de unitate la art 64 alin 2 , unde se prevede ca activitatea desfasurata de personalul de siguranta circulatiei , care îndeplineste functia de mecanic ajutor si mecanic instructor este încadrata în conditii speciale.

Potrivit contractul colectiv de munca la nivel de ramura transporturi , art 41 lit a , pentru activitatea desfasurata în conditii speciale a fost prevazut acordarea unui spor pentru conditii speciale de munca în cuantum de 25 % din salariul de baza minim brut al salariatului.

Pârâtele nu au acordat si nu au platit reclamantului sporul pentru conditii speciale de munca, încalcând prevederile art. 283 lit c ,155, 156 din codul muncii producând reclamantului un prejudiciu material constând în contravaloarea sporului pentru conditii speciale de munca.

S-a depus la dosar extras din contractul colectiv de munca invocate si copia carnetului de munca.

Pârâta Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori “CFR CALATORI” SA a formulat întâmpinare, invocând exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, aratând ca reclamantul are raporturi de munca cu Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova si, ca urmare, doar aceasta pârâta are drepturi si obligatii ce decurg din contractul individual de munca.

Pârâta Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova a formulat întâmpinare invocând exceptia prescriptiei dreptului la actiune în raport de dispozitiile art. 283 lit. e din codul muncii potrivit carora cererile având ca obiect neexecutarea contractul colectiv de munca sau a unor clauze ale acestora, pot fi formulate în termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune, termen ce a fost depasit de reclamant.

A mai invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Regionalei de Transport Feroviar de Calatori Craiova deoarece este o sucursala fara personalitate juridica si nu este semnatara contractului colectiv de munca la nivel de ramura pe care îsi întemeiaza reclamantul cererea.

Pe fond a aratat ca cererea este neîntemeiata deoarece sporul solicitat nu este prevazut în contractul colectiv de munca la nivel de unitate, nefiind negociat de pârâta cu salariatii sai.

Analizând actele si lucrurile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Cu privire la exceptia prescriptiei invocata de pârâta Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova, instanta constata ca este neîntemeiata si o va respinge deoarece drepturile solicitate de reclamant sunt drepturi de natura salariala – sporurile facând parte din salariu, asa cum prevede art. 155 din codul muncii, astfel ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 283 codul muncii, potrivit carora pentru cererile având ca obiect plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri pentru salariati termenul de prescriptie este de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, termen în limita caruia a fost formulata actiunea.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Regionalei de Transport Feroviar de Calatori Craiova, instanta constata ca este neîntemeiata si o va respinge deoarece sucursala -societate – care are organe proprii de conducere poate sta în proces ca pârâta conform art. 41 alin.2 cod procedura civila.

Mai mult, aceasta pârâta are autonomie în activitatea sa comerciala, în folosirea fondurilor ce i-au fost puse la dispozitie si în executarea obligatiilor, iar pe de alta parte prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin Hotarârea AGA nr. 11/04.05.2001 directorul general al SNTFCCFR CALATORI SA a delegat directorului regional competenta de a încheia contracte de munca pentru personalul ce ocupa functii de executie în cadrul unitatii proprii si subunitatile din structura acesteia. Cum drepturile reclamantului îsi au izvorul în contractul individual de munca, Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova în calitate de angajator are obligatii privind executarea acestora.

Faptul ca pârâta Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova nu a semnat direct contractul colectiv de munca la nivel de ramura nu are relevanta atâta timp cât contractul colectiv de munca la nivel de ramura a fost semnat de societatea mama din care face parte si pârâta. Potrivit art. 241 lit. c codul muncii, contractul colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii încadrati la toti angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel, iar potrivit art. 40 alin. 2 lit. c din codul muncii, angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractului individual de munca.

Instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A. si în consecinta va respinge actiunea fata de aceasta având în vedere ca aceasta pârâta nu are calitatea de angajator, nu are obligatii privind plata drepturilor de natura salariala catre reclamant, nu exista raporturi de munca între reclamant si aceasta pârâta.

Pe fondul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul este angajat al societatii pârâte în functia de mecanic de locomotiva, asa cum rezulta din carnetul de munca ( fila 7 ), desfasurând activitate pâna în prezent.

Începând cu data de 01.04.2001, locul sau de munca a fost încadrat în conditii speciale de munca conform art. 1 alin. 1 din Legea 226/2006, anexa 1 pct. 7, în baza avizului nr. 11/30.112004 emis de Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj.

Potrivit contractului colectiv de munca la nivel de ramura transporturi, valabil în anii 2006 – 2007 nr. 357/05/22.02.2006, prelungit prin actul aditional încheiat la 18.12.2006 si potrivit contractul colectiv de munca la nivel de ramura transporturi, nr.722/24.01.2008 valabil în anii 2008 – 2010 pentru activitatea desfasurata în conditii speciale a fost prevazut acordarea unui spor pentru conditii speciale de munca în cuantum de 25 % din salariul de baza minim brut al salariatului.

Astfel potrivit art. 41 lit. a din contractul colectiv de munca la nivel de ramura aplicabil în anii 2006 – 2007 “sporurile minime ce se acorda în conditiile prezentului contract la salariul de baza minim brut al salariatilor sunt :….., iar pentru conditii speciale 25 %”.

De asemenea, potrivit art. 42 alin. 1 lit. a din contractul colectiv de munca la nivel de ramura aplicabil în anii 2008 – 2010 “sporurile minime ce se acorda în conditiile prezentului contract la salariul de baza minim brut al salariatilor sunt :….., iar pentru conditii speciale 25 %”.

Pârâta nu a acordat si nu a platit reclamantului sporul pentru conditii speciale de munca, încalcând prevederile art. 40 alin. 2 lit. c, din codul muncii potrivit carora “angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractului individual de munca”, prevederile art. 236 alin 4 din codul muncii potrivit carora “contractele colective de munca încheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor”, prevederile art. 241 litera c din codul muncii potrivit carora “contractul colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii încadrati la toti angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel”.

În acest fel a produs reclamantului un prejudiciu material constând în contravaloarea sporului pentru conditii speciale de munca, prejudiciu pe care angajatorul este dator sa îl acopere în temeiul art. 269 din codul muncii, potrivit carora “angajatorul este obligat, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa îl despagubeasca pe salariat în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul”.

Având în vedere ca prin neacordarea integrala a drepturilor salariale cuvenite reclamantul a suferit un prejudiciu constând pe de o parte în contravaloarea sporului, iar pe de alta parte în devalorizarea monedei nationale, dar si în lipsa de folosinta a sumelor cuvenite instanta va obliga pârâta atât la plata contravalorii sporului pentru conditii speciale, cât si la actualizarea sumei cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pâna la data platii efective, repararea prejudiciului trebuind sa fie integrala, altfel suma obtinuta nu ar mai putea fi considerata adecvata, în acest sens fiind hotarârea CEDO pronuntata în cauza Cristian Ionescu împotriva României .

Fata de cele aratate mai sus, instanta va admite actiunea, va obliga pârâta Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova la plata catre reclamant a sporului pentru conditii speciale de munca în cuantum de 25 % din salariul de baza minim brut, pentru perioada lucrata în intervalul 20.12.2007-20.12.2010, (pe ultimii trei ani anteriori promovarii cererii pâna la data formularii cererii de chemare în judecata), actualizat cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pâna la data platii efective. Sub acest aspect, instanta constata ca reclamantul nu a putut beneficia de sumele respective la timpul cuvenit, ci abia dupa un interval mare de timp în care moneda nationala a suferit o devalorizare în cadrul procesului de inflatie, astfel ca acestia au suferit un prejudiciu care nu se acopera prin simpla acordare a suplimentarilor salariale în baza prezentei hotarâri, având dreptul la repararea integrala a prejudiciului prin reactualizarea sumelor.

Fata de dispozitiile art. 40 Codul Muncii, va fi obligata pârâta Regionala de Transport Feroviar de Calatori Craiova sa efectueze mentiunile corespunzatoare în carnetul de munca al reclamantului privind sporul pentru conditii speciale de munca în perioada 20.12.2007-20.12.2010.