Sporuri salariale.Condiţionarea dreptului. Salarizare


Art. 13 alin.3 din OUG nr. 115/2004

Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, în cuantum de 50-100% din salariul de bază, se acordă „personalului încadrat în Blocul operator, precum şi medicilor specialitate chirurgicală”, prevedere legală cuprinsă în art. 13 alin.1 lit.e din OUG nr. 115/2004 aşa cum a fost modificat şi completat prin Legea 304/03.12.2008, însă plata acestui spor este condiţionată prin alin. 3 al acestui text de lege, de stabilirea prin Regulament aprobat prin Ordin al Ministerului Sănătăţii, a locurilor de muncă şi categoriilor de personal care beneficiază de acest spor, fiind necesar avizul Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor Publice.

Curtea de Apel Ploieşti – Secţia de conflicte

de muncă şi asigurări sociale – decizia nr.

1514 din 11 octombrie 2010.

Reclamanţii au chemat în judecată pe pârâţii Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău şi Ministerul Sănătăţii Publice, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi să le plătească sporul în cuantum de 50-100% din salariul de bază pentru condiţii deosebit de periculoase la care au dreptul în temeiul art. 13 lit.e din OUG 115/2004, pentru perioada decembrie 2008 – la zi, actualizat cu indicele de inflaţie.

În motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că au dreptul să primească sporul prevăzut de art. 13 lit.e din OUG nr. 115/2004, modificat şi completat prin OG nr. 17/2008 aprobată prin Legea nr. 304/2008, pentru că sunt angajaţi ai pârâtului Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău în funcţii de medici şi îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase, în secţiile de: chirurgie, oftalmologie, ORL, urologie, chirurgie plastică, chirurgie pediatrică, OG şi BMF, iar unităţile pârâte nu le plăteşte aceste sporuri, deşi le-au solicitat prin scrisoarea nr. 4693 din 18.03.2009 (f.4-6).

Prin petiţia depusă la dosar la 05.04.2010, petentul D.G, medic la secţia OG a Spitalului de Urgenţă Buzău, a formulat, în temeiul art. 49 Cod pr.civilă, cerere de intervenţie în nume propriu, solicitând acelaşi spor pentru condiţii deosebit de periculoase, de 50-100%, ca şi reclamanţii, cerere admisă în principiu prin încheierea din 12.04.2010.

Prin întâmpinarea depusă, pârâtul Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acţiunii reclamanţilor şi intervenientului cu motivarea că medicii de specialitate chirurgicală sunt menţionaţi în art. 13 lit.e din OUG nr. 115/2004, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 304/2008, alături de alte categorii care beneficiază de sporul de condiţii deosebit de periculoase, însă categoriile de personal şi locul de muncă pentru care se plăteşte acest spor se stabilesc prin Regulamentul privind acordarea acestor sporuri aprobat prin Ordinul nr. 721/07.07.2005 emis de Ministerul Sănătăţii Publice, iar în acest act normativ nu se prevede în mod expres posibilitatea acordării sporului pentru medici specialitatea chirurgicală, exprimându-şi opinia că pentru plata sporurilor Ministerul Sănătăţii trebuie să completeze acest regulament şi cu medicii specialitatea chirurgicală.

Pârâtul Ministerul Sănătăţii, prin întâmpinarea depusă la 12.04.2010 a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată formulată împotriva Ministerului Sănătăţii şi corelativ excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a ministerului, susţinând în esenţă că nu se află în raporturi de muncă cu reclamanţii, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. În esenţă, pârâtul Ministerul Sănătăţii a susţinut că reclamanţii nu beneficiază de sporul prevăzut în art. 13 alin.1 lit.e din OUG nr. 115/2004, pentru motivul că în Regulamentul de aprobare a sporurilor aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 721/2005 cu modificările ulterioare, s-a prevăzut acordarea acestui spor numai pentru personalul medical auxiliar încadrat în blocul operator, reclamanţii nelucrând în blocul operator, ci pe secţia de specialitate.

Independent de acest motiv, pârâtul Ministerul Sănătăţii a făcut referire la art. 4 şi 47 din Legea nr. 500/2000 privind finanţele publice şi la OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, susţinând că prin aceste acte normative, cheltuielile de pesonal au fost reduse şi în consecinţă sporurile solicitate de reclamanţi „nu au mai fost acordate din lipsa fondurilor”. S-a mai susţinut de pârâtul Ministerul Sănătăţii că, începând cu 01.01.2010 acordarea sporurilor este reglementată prin noua lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice – Legea nr. 330/2009.

După analizarea actelor şi lucrărilor dosarului, prin sentinţa civilă nr. 668 din 12 mai 2010 Tribunalul Buzău a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtul Ministerul Sănătăţii Publice, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Sănătăţii Publice şi a respins, ca neîntemeiată, acţiunea.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Susţin recurenţii că hotărârea instanţei de fond este dată cu aplicarea eronată a art. 13 lit. e din OUG nr. 115/2004 în sensul că instanţa de fond în mod greşit a considerat că locul unde îşi desfăşoară activitatea reclamanţii nu sunt dintre cele prevăzute de textul menţionat, situaţie infirmată chiar de dispoziţiile legale menţionate. Întrucât dispoziţiile art. 13 din OUG 115/2004 se referă şi la activitatea desfăşurată de reclamanţi, este evident că aceştia beneficiază de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase al cărui nivel trebuie stabilit de unitatea sanitară de comun acord cu sindicatul.

Ca atare, au solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei recurate şi pe fond admiterea acţiunii în sensul obligării intimatelor la plata drepturilor salariale cuvenite conform art. 13 lit.e din OUG 115/20004 modificată şi completată prin OG nr. 17/2008, aprobată prin Legea nr. 304/2008, pentru perioada decembrie 2008 şi până în prezent, reprezentând sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, actualizat cu indicele de inflaţie.

Prin decizia civilă 1514 din 11 octombrie 2010, Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefondat recursul, reţinând că, sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, în cuantum de 50-100% din salariul de bază, se acordă „personalului încadrat în Blocul operator, precum şi medicilor specialitate chirurgicală” prevedere legală cuprinsă în art. 13 alin.1 lit.e din OUG nr. 115/2004 aşa cum a fost modificat şi completat prin Lg. 304/03.12.2008, însă plata acestui spor este condiţionată prin alin. 3 al acestui text de lege, de stabilirea prin Regulament aprobat prin Ordin al Ministerului Sănătăţii, a locurilor de muncă şi categoriilor de personal care beneficiază de acest spor, fiind necesar avizul Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor Publice.

Ordinul nr. 721/07.07.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din OUG nr. 115/2004 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, a suferit ultima modificare prin Ordinul nr. 1524/03.09.2008 publicat în M.O. nr. 643/09.09.2008.

OUG nr. 115/2004 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 304/03.12.2008 publicată în M.O. nr. 848/17.12.2008 în sensul că în categoria beneficiarilor sporului prevăzut în art.13 alin.1 lit.e a fost inclus „personalul încadrat în Blocul operator, precum şi medicii specialitate chirurgicală”.

Modificarea art. 13 alin.1 lit.e nu a fost urmată de o modificare corespunzătoare a Ordinului nr. 721/2005, în care să se stabilească locurile de muncă şi categoriile de personal privind „personalul încadrat în Blocul operator, precum şi medicii specialitate chirurgicală”.

Întrucât acordarea sporurilor este condiţionată prin art.13 alin.3 din OUG nr. 115/2004 de stabilirea locurilor de muncă şi a categoriilor de personal beneficiare, iar prin Regulament „medicii specialitate chirurgicală din Secţiile de specialitate” nu au fost menţionaţi ca beneficiari ai sporului pentru condiţii deosebit de periculoase, Curtea a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată prin care reclamanţii au solicitat acordarea acestui spor pe perioada decembrie 2008-la zi.

Faptul că în Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din OUG nr. 115/2004 aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 721/2005 cu ultima modificare făcută prin Ordinul nr. 1524/03.09.2008, medicii de specialitate chirurgicală nu au fost menţionaţi ca beneficiari ai sporului pentru condiţii deosebit de periculoase, nu poate duce la concluzia că, în substanţa sa, acest drept este refuzat reclamanţilor, dar acordarea lui este condiţionată de modificarea Regulamentului de acordare a sporurilor, cu avizul Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor Publice, aşa cum se prevede în mod expres şi imperativ prin art. 13 alin.3 din OUG nr. 115/2004.