Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanţă preşedenţială Ordonanţă Preşedinţială


Din motivarea cererii se reţine că prin decizia nr. 51639 i-a fost recalculată pensia prin reducerea acesteia de la suma de 1445 lei la suma de 904 lei/lună. Întrucât decizia este vădit nelegală a fost contestată, motiv pentru care în condiţiile art.581 C.p.civ.s-a promovat prezenta acţiune fiind îndeplinite cele trei condiţii de admisibilitate şi anume: urgenţa, vremelnicia şi neabordarea fondului litigios.

În drept se invocă art. 581 C.p.civ.

Pârâta solicită respingerea cererii, în principal ca inadmisibilă, iar pe fond ca nelegală şi netemeinică motivând că cererea de ordonanţă preşedinţială este admisibilă doar în materia raporturilor de familie, de vecinătate, în materia raporturilor locative şi în cea a executării silite.

În ceea ce privesc condiţiile de admisibilitate pârâta arată că motivaţia reclamantei este netemeinică atâta timp cât procedura de soluţionare a litigiilor de muncă şi asigurări sociale este reglementată ca fiind una de urgenţă, astfel că, se arată în continuare, nu mai este aplicabil codul civil şi dreptul comunitar, iar scăderea pensiei nu este de natură să justifice urgenţa atâta timp cât pensia la care are dreptul reclamanta are la bază principiul contributivităţii şi este superioară pensiei medii acordate în sistemul public de pensii, care în prezent este de 684 lei.

În fine pârâta arată că prezenta cerere tinde spre soluţionarea fondului cauzei întrucât printr-o ipotetică suspendare a deciziei emise la 1.09.2010, reclamanta ar intra în posesia drepturilor de stabilite anterior, care reprezintă de fapt fondul litigiului.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoare:

Reclamanta este beneficiara unei pensii de serviciu – conform Legii 567/2004 – drepturile cuvenite fiind stabilite prin decizia nr. 51639 din 16.02.2009, în cuantum de 1445 lei ( decizie fila 9 ) urmare a recalculării pensiei prin aplicarea dispoziţiilor Legii 119/2010 pârâta emite decizia nr. 51639/1.09.2010 ( decizie fila 8 ).

Dat fiind faptul că prin aplicarea dispoziţiilor Legii 119/2010 drepturile băneşti cuvenite reclamantei au scăzut, s-a promovat prezenta cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 581 C.p.civ.

Faţă de natura litigiului care se circumscrie în sfera acţiunilor de dreptul muncii şi asigurări sociale, prezenta cerere întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun nu are aplicabilitate. Chiar dacă am admite că prevederile art. 581 C.p.civ. pot fi aplicate şi în sfera litigiilor de muncă şi asigurări sociale, condiţiile pentru admisibilitatea acesteia nu sunt îndeplinite întrucât urgenţa nu este justificată de cuantumul drepturilor băneşti stabilite urmare aplicării unei legi care la acest moment este în vigoare, iar cuantumul determinat este mai mare decât nivelul pensiei medii din sistemul public astfel că această primă condiţie nu este îndeplinită.

Apoi, prin cererea formulată nu s-a precizat până când să fie dispusă această măsură pentru a justifica cea de-a doua condiţie şi anume „ caracterul vremelnic ” , în fine analizând această cerere şi considerând ca fiind întemeiată, implicit s-ar soluţiona fondul cauzei. În atare situaţie rezultă fără putinţă de tăgadă că nici una din cele trei condiţii de admisibilitate a unei cereri întemeiată pe dispoziţiile art.581 C.p.civ. nu este îndeplinită şi nici dovedită.

Pentru considerentele expuse, cererea astfel cum a fost formulată va fi respinsă.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta M.M. domiciliată în Sibiu str.- jud.Sibiu împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.17 jud.Sibiu.

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 9.XI.2010 cu votul consultativ al asistenţilor judiciari.