Plângere penală. Condiţii


Plângere penală. Condiţii.

C.pr.pen. , art. 283, C. pen., art. 184, al.5

Cererea părţilor vătămate prin care s-au constituit părţile civile în cauză, solicitând despăgubiri materiale şi morale, precum şi cheltuieli efectuate cu avocatul ales şi în care fac referiri cu privire la infracţiunea pentru care este cercetată inculpata, constituie o plângere penală în sensul art. 283 C. pr. pen şi prin urmare sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 184, al. 5, C. pr. pen.

Prin decizia penală nr.259/03.07.2009 Tribunalul Mureş a respins ca nefondate declarate de inculpata A. F. şi părţile civile C.I. V. şi F. N., împotriva sentinţei penale nr.117/15.10.2008, pronunţată de Judecătoria Sighişoara.

În baza art.192 alin.2 şi 4 Cod procedură penală au fost obligaţi inculpata şi părţile civile apelante să plătească în favoarea statului suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stata în apel, respectiv câte 183,33 lei fiecare.

S-au reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Mureş  la data de 19.11.2008, părţile vătămate C.I. V. şi F. N., precum şi inculpata A. F., au declarat apel împotriva sentinţei penale nr. 117/15 octombrie 2008 pronunţate de Judecătoria Sighişoara.

În motivarea apelului părţile civile C. V.-I. şi F. N. au arătat că în ceea ce priveşte latura penală a cauzei, raportat la declaraţia inculpatei, depoziţiile părţilor vătămate precum şi ale martorilor, alături de probatoriul tehnic, culpa exclusivă a inculpatei este dovedită dincolo de orice putinţă de tăgadă cu privire la săvârşirea faptei prevăzută în dispoziţiile art.184 alin.3 şi 4 din Codul penal, aspect reţinut de instanţa de fond în momentul pronunţării.

Prin sentinţa penală nr.117/15.10.2008 a Judecătoriei Sighişoara, în baza art.11 pct. 2 lit.b rap. la art.10 lit.f Cod procedură penală, cu referire la art.284 Cod procedură penală, s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei A. F., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.184 alin.1 şi 3 Cod penal, ca urmare a lipsei plângerii prealabile;

-în baza art.184 alin.2 şi 4 Cod penal, cu aplicarea art.74 alin. l lit.a şi c Cod penal şi art.76 alin. l lit.e Cod penal, a fost condamnată inculpata la 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă (în dauna părţii vătămate F.N.);

-în baza art.81 Cod penal, a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 2 ani şi 4 luni de zile, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal;

-în baza art.359 Cod procedură penală, a fost atrasă atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării;

-în baza art.346 alin.4 Cod procedură penală, a fost lăsat nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă C.V. l. şi acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Tg. Mureş, referitoare la cheltuielile de spitalizare ale părţii civile C.V. I.;

-în baza art.14 şi art.346 Cod procedură penală, raportat la art.998 şi următoarele Cod civil a fost obligată inculpata la plata sumei de 1365 euro, cu titlu de daune materiale şi respectiv suma de 4500 lei, daune morale către partea civilă F. N.;

-au fost respinse restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă F. N. şi de Spitalul Clinic de Urgenţă Tg.Mureş;

-s-a constatată că SC A. R. A.SA, Sucursala Mureş, are calitatea de asigurător de răspundere civilă;

-a fost obligat inculpata să plătească părţii civile Spitalul Clinic de Urgenţă Tg.Mureş suma de 2.809,13 lei, cu titlu de daune materiale;

-în baza art.191 alin.l Cod procedură penală, a fost obligată inculpata la plata cheltuielilor judiciare, avansate de stat;

-în baza art.192 alin. 3 Cod procedură penală, celelalte cheltuieli avansate de stat au rămas în sarcina acestuia;

-în baza art.193 alin.l Cod procedură penală, a fost obligată inculpata să plătească părţii civile F. N. suma de 1.855 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru pronunţarea acestei hotărâri, instanţa de prim grad a reţinut că vinovăţia inculpatei, privind săvârşirea infracţiunii prev. de art.184 alin.2 şi 4 Cod procedură penală rezultă din declaraţiile martorilor F. R. I., J. V., A. S. I., din raportul de expertiză tehnico-auto, raportul de la expertiză medico-legală, declaraţiile părţilor civile şi declaraţiile inculpatei, însă conform dispoziţiilor art.184 alin. 5 Cod penal pentru faptele prevăzute în alin.l şi 3, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Întrucât persoana vătămată C. V. I.nu a formulat plângere prealabila împotriva inculpatei, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, instanţa de prim grad a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei, ca urmare a lipsei plângerii prealabile.

În ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art.184 alin.2 şi 4 Cod penal, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu, deoarece pentru această infracţiune legea nu mai prevede că acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă  persoanei vătămate.

Astfel, instanţa de fond apreciind că vinovăţia inculpatei rezultă din probele administrate, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.184 alin. 2, şi 4 Cod penal, i-a aplicat acesteia pedeapsa închisorii, care a fost coborâtă sub minimul special.

Cu privire la latura civilă, instanţa de prim grad a constatat că partea vătămate C.V. I. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7000 lei, daune morale, partea vătămată F. N., s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4640 euro plus dobânda legală aferentă, daune morale, din care suma de 3640 reprezentând echivalentul prejudiciului cauzat prin imposibilitatea prezentării la locul de muncă, în perioada septembrie-decembrie 2004, iar suma de 1000 euro reprezintă contravaloarea medicamentelor, consultaţiilor, tratamentul de recuperare şi a regimului alimentar, iar suma de 2500 euro reprezentând daune morale; partea vătămată Spitalul Clinic de Urgenţă Tg.Mureş s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3404,78 lei, plus dobânda legală aferentă din care suma de 2809,13 lei, cheltuieli de spitalizare pentru partea civilă F. N., 425,23 lei, cheltuieli de spitalizare pentru partea civilă C.V. I. şi respectiv 170,42 lei, pentru martorul F. R.

De asemenea, s-a mai constatat că în urma acţiunii inculpatei partea civilă F. N. şi Spitalul Clinic de Urgenţă Tg.Mureş au suferit câte un prejudiciu care dă dreptul la despăgubire. Astfel, partea civilă F. N. a suferit atât un prejudiciu material, cât şi un prejudiciu moral, iar partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Tg.Mureş a suferit un prejudiciu moral.

Având în vedere că s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la infracţiunea prev. de art.184 alin. l şi 3 Cod penal, pentru lipsa plângerii prealabile, instanţa de fond a lăsat nesoluţionat acţiunea civilă formulată de C. V. I. şi acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Tg.Mureş, referitoare la cheltuielile de spitalizare ale părţii civile C. V. I.

Totodată, inculpata a fost obligată la plata către partea civilă F. N. a daunelor morale şi materiale.

Analizând apelurile formulate prin prisma motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului nr. … al Judecătoriei Sighişoara, a susţinerilor părţilor şi ale reprezentantului Ministerului Public, dar şi din oficiu în limitele efectului devolutiv, Tribunalul Mureş le-a găsit nefondate.

Criticile aduse de partea civilă C. V. I. cu privire la soluţia de încetare a procesului penal pornit împotriva inculpatei A. F. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 184 alin. l şi 3 Cod procedură penală nu au fost primite considerându-se că legea penală prevede şi cere expres existenţa plângerii prealabile pentru punerea în mişcare a acţiunii penale.

S-a apreciat că insuficienta pregătire juridică sau chiar lipsa totală a cunoştinţelor în domeniu nu constituie argumente care să facă posibilă neaplicarea unei dispoziţii legale imperative.

Cu privire la circumstanţele atenuante reţinute de instanţa de prim grad la individualizarea pedepsei aplicate pentru infracţiunea prev. de art. 184 alin. 2 şi 5 Cod procedură penală, s-a reţinut că acestea au fost aplicate în baza unor elemente clare, obiective şi verificabile.

Astfel, prevederile art. 74 alin. l Cod penal referitoare la conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii sunt dovedite de fişa de cazier judiciar din care rezultă atât că inculpata este la primul conflict cu legea penală cât şi inexistenţa unor alte forme de sancţionare.

În consecinţă, instanţa de apel a apreciat că reţinerea acestor circumstanţe s-a făcut în mod justificat, iar odată reţinute, prevederile art. 76 Cod penal obligă la aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege.

De asemenea, instanţa a constatat că şi modalitatea de soluţionare a acţiunilor civile este la adăpost de orice critică, în condiţiile în care suma acordată cu titlu de daune morale reprezintă o reparare justă şi echitabilă a prejudiciului moral suferit (trauma, suferinţe fizice, durata mare a zilelor de îngrijire, pierderea unui organ) astfel cum era acesta conturat şi determinat la data judecării cauzei.

S-a considerat că, complicaţiile care pot interveni în viitor, eventualele riscuri care ar putea-o împiedica pe partea vătămată să poată avea copii, nu întrunesc condiţiile unui prejudiciu cert, determinat sau determinabil, pentru a putea da naştere unui drept la despăgubiri în acest moment.

Cu privire la criticile aduse  de  inculpata apelanta A. F., instanţa de apel a  apreciat că acestea vizează o interpretare excesiv de formalistă a textelor de lege şi că actele existente la dosarul  de urmărire penală, respectiv procesul – verbal din data  de 26.08.2004 al organului de poliţie, adresa din 23.09.2005 (fila 12 dosar urmărire penală), ambele anterioare începerii urmăririi penale (care a avut loc în 30.09.2005) cuprind suficiente elemente (descrierea faptei, a împrejurărilor, a persoanelor implicate), pentru a fi asimilate sesizării din oficiu.

Împotriva acestei decizii au declarat, în termen legal recurs părţile civile C. I. V. şi F. N. care au solicitat să se reţină culpa exclusivă a inculpatei la săvârşirea infracţiunii prev. de art.184 alin.3 şi 4 Cod penal. S-a mai solicitat să se constate că în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal cu privire la fapta prev. de art.184 alin.1 şi 3 Cod penal având ca parte vătămată pe C.V. I., pentru că există plângere depusă în termen legal. Pe latură civilă s-a solicitat ca inculpata să fie obligată la plata tuturor despăgubirilor materiale şi morale solicitate.

Examinând decizia atacată prin prisma motivelor de recurs invocate şi în limitele investirii, instanţa de control judiciar a admis recursul declarat pentru următoarele considerente:

Prin petiţia depusă la data de 28.09.2004 părţile vătămate C.V. şi F. N. au depus „constituire de părţi civile” petiţie prin care solicitau despăgubiri materiale şi morale precum şi cheltuieli reprezentând onorarii de avocat. Totodată în această cerere se făcea referire la infracţiunea pentru care este cercetată inculpata A. F. şi la faptul că aceasta nu s-a întâlnit cu părţile civile pentru a concilia litigiul intervenit între ele.

Prin sentinţa penală nr.117/2008 Judecătoria Sighişoara a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei A. F., considerându-se că lipseşte plângerea prealabilă a părţilor civile.

Considerăm că în mod greşit a fost apreciată cererea părţilor civile ca neconstituind o plângere penală atâta vreme cât această plângere întruneşte condiţiile de legalitate prev. de art.283 Cod procedură penală, respectiv este indicată făptuitoarea, fapta, adresele părţilor precum şi faptul că părţile vătămate s-au constituit părţi civile, anexându-se acte doveditoare printre care certificate  medico-legale de constatare a leziunilor suferite de părţile vătămate şi copia procesului verbal încheiat de IPJ Mureş în care este descrisă fapta săvârşită de inculpată (f.18 dosar urm.pen.).

Ca atare, în cauză, devine incident cazul de casare, prev. de art.3859 pct.10 Cod procedură penală, respectiv instanţele inferioare nu s-au pronunţat asupra faptei prev. de art.184 alin.1 şi 3 Cod procedură penală cu privire la partea vătămată C. V.I. Avându-se în vedere disp. art.281 rap. la art.33 lit.b Cod procedură penală şi art.35 Cod procedură penală instanţa, în baza art.38515 pct.1 lit.c Cod procedură penală, a casat integral decizia atacată şi a desfiinţat în tot sentinţa penală nr.117/15.10.2008 a Judecătoriei Sighişoara care va trebui să analizeze cauza sub toate aspectele luând în considerare plângerea penală depusă de părţile vătămate C.V. I. şi F. N.

Văzând şi disp.art.192 alin.2 Cod procedură penală.