Putere de lucru judecat


Prin acţiunea înregistrată sub nr. 740/110/2012 contestatoarea B.V. a solicitat în contradictoriu cu  pârâta C.J.P. Bacău modificarea deciziei nr. 189983/16.12.2011, în sensul că plata drepturilor să se facă începând cu data de 7.04.2009, nu începând cu data de 1.06.2009.

În motivarea cererii, s-a arătat că prin sentinţa pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 6146/110/2009 s-a modificat în parte decizia nr. 189983/30.07.2009, în sensul că plata drepturilor de pensie să se facă începând cu 7.04.2009. Potrivit art. 82 al. 5 din Legea 303/2004 pensia de serviciu se stabileşte raportat la indemnizaţia de încadrare brută şi la sporurile avute în ultima lună de activitate înaintea pensionării. Pe cale de consecinţă, drepturile stabilite prin sentinţa civilă nr. 1292/2010 a Tribunalului Bacău şi decizia civilă nr. 713/2011 a Curţii de Apel Bacău constând în sporul de confidenţialitate pentru perioada 12.10.2006-7.04.2009 ar fi trebuit să fie luate în considerare la calcularea drepturilor de pensie de la data de 7.04.2009.

Prin întâmpinare, C.J.P. Bacău a arătat că soluţia pronunţată în dosarul 6146/110/2009 nu este irevocabilă.

În cauză s-a efectuat proba cu acte.

La termenul din 6.02.2013 pârâta a invocat prin reprezentantul său excepţia autorităţii de lucru judecat faţă de soluţia pronunţată în dosarul 465/32/2012 a Curţii de Apel Bacău.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

 Excepţia autorităţii de lucru judecat nu este incidentă, având în vedere că obiectul acţiunii înregistrate sub nr. 6146/110/2009 soluţionată irevocabil prin decizia civilă nr. 2147/6.12.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 465/32/2012 este decizia nr. 189983/30.07.2009 emisă de C.J.P. Bacău, pe când în prezenta acţiune se solicită modificarea altei decizii, şi anume decizia nr. 189983/16.12.2011.

Pe fondul cauzei, instanţa constată că prin decizia din 16.12.2011 (fl.17) s-a procedat la actualizarea drepturilor de pensie ale reclamantei începând cu data de 7.04.2009 (poziţiile 1, 2) şi la recalcularea drepturilor de pensie începând cu data de 01.06.2009 (poziţia 3). Reclamanta a arătat că este nemulţumită doar de stabilirea datei de la care se face recalcularea, considerând că aceasta ar trebui să fie tot 7.04.2009.

Asupra acestei chestiuni, părţile s-au mai judecat în litigiul finalizat cu decizia civilă nr. 2147/6.12.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, iar cu acea ocazie instanţa de recurs a stabilit că:

„Reglementarea procedurii de recalculare a pensiilor în situaţia particulară a intimatei-reclamante, care a desfăşurat activitate în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, este realizată prin dispoziţia art.23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 303/2004, aprobate prin H.G. nr. 1275/2005. Aceste dispoziţii prevăd în mod expres că recalcularea se face la cererea persoanei îndreptăţite în condiţiile art.95 şi 169 din Legea nr. 19/2000.

Dispoziţiile normei speciale – H.G. nr. 1275/2005 – de trimitere la dreptul comun în materia pensiilor – Legea nr. 19/2000 – determină aplicarea deplină a prevederilor menţionate în mod explicit, cu consecinţele juridice corespunzătoare.

Referitor la momentul acordării pensiei recalculate, ambele texte de lege, art.95, 169, prevăd luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Cum cererea de recalculare a fost înregistrată la instituţia competentă sub nr. 55493/20.05.2009, în mod legal a fost stabilită ca dată a plăţii prin decizia contestată data de 1.06.2009.

Dispoziţiile art.85 alin.3 din Legea nr. 303/2004 republicată, în forma în vigoare la data înregistrării cererii la C.J.P. Bacău, reglementează situaţia particulară a plăţii pensiei la momentul stabilirii iniţiale a acesteia, fără a putea fi aplicată situaţiei litigiului de faţă”.

În prezentul litigiu contestatoarea a supus analizei instanţei de judecată aceeaşi problemă, şi anume data de la care se achită drepturile de pensie recalculate. Or, chiar dacă la data formulării noii cereri de recalculare (10.11.2011) nu mai era în vigoare Legea 19/2000, ci Legea 263/2010, având în vedere că potrivit art. 107 al. 3 şi 5 din acest act normativ s-a menţinut aceeaşi soluţie legislativă cu privire la data de la care se recalculează drepturile de pensie, instanţa apreciază că în prezentul litigiu nu poate pronunţa o sentinţă care să infirme cele statuate printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă deoarece s-ar încălca principiul puterii de lucru judecat. Chiar fără o consacrare legală expresă, acceptarea efectului pozitiv al lucrului judecat apare ca o necesitate juridică evidentă, funcţia lui corespunzând nevoii de a evita pronunţarea de hotărâri judecătoreşti contradictorii cu privire la aceleaşi chestiuni de fapt şi de drept.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa urmează să respingă excepţia invocată de către intimată şi să respingă acţiunea ca nefondată.