Revizuire. Art. 322 pct. 2 c. pr. civ. Condiţii.


Revizuire. Art. 322 pct. 2 C. pr. civ. Condiţii.

C. pr. civ. – art. 137 alin. 1, art. 322 pct. 2

Nu sunt incidente condiţiile cerute de dispoziţiile art. 322 pct. 2 C. pr. civ. (instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unor  lucruri care s-au cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut) dacă, instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere a invocat din oficiu dispoziţiile art. 137 alin. 1 C. pr. civ. şi a soluţionat cauza în baza unei excepţii.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, decizia civilă  nr. 459  din 10 mai 2007

Prin decizia civilă nr. 201/A/17.05.2006 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2563/A/2006 a fost admis apelul declarat de reclamantul Municipiul A. prin Primar împotriva încheierii nr.21246/CF/2004 dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A.

În consecinţă, instanţa a constatat nulitatea încheierii atacate şi a dispus revenirea la situaţia anterioară de carte funciară.

Recursul declarat de pârâtă împotriva deciziei a fost respins prin decizia civilă nr. 1751/28.09.2006 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 4943/59/2006.

Împotriva deciziei tribunalului a formulat o cerere de revizuire pârâta care a solicitat modificarea acesteia şi respingerea apelului declarat de reclamantă împotriva încheierii.

Prin decizia civilă nr. 17/A/24.01.2007 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 6347/A/2006 cererea de revizuire a fost respinsă.

Pentru a dispune astfel, tribunalul a avut în vedere că prin decizia atacată s-a constatat nulitatea absolută a încheierii date de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad de un registrator de carte funciară în condiţiile în care, la acel moment, competenţa de soluţionare a cererii de intabulare revenea judecătorului delegat, fiind făcută, astfel, aplicarea dispoziţiilor art. 105 C. pr. civ.

A mai reţinut instanţa că excepţiile invocate de revizuentă au fost irevocabil soluţionate prin decizia Curţii de Apel Timişoara, mai sus citată.

Împotriva deciziei a declarat recurs în termen revizuenta care a criticat-o pentru nelegalitate, solicitând modificarea ei în sensul admiterii cererii de revizuire.

În motivare a invocat greşita soluţionare a excepţiilor invocate, respectiv a lipsei de interes şi a calităţii procesuale active a Consiliului Local al Municipiului Arad, precum şi pe cea a tardivităţii apelului declarat împotriva încheierii.

A mai invocat faptul că, pe calea deciziei a cărei revizuire a fost cerută, instanţa de apel a dat mai mult decât s-a cerut, invocând din oficiu o nulitate relativă, în cauză nefiind vorba despre una absolută.

În fine, recurenta a redat art. 8, 9 din O.G. nr. 12/1998 şi art. 3 din H.G. nr. 581/1998.

Examinând recursul prin prisma criticilor formulate şi în baza art. 3041 C. pr. civ., faţă de dispoziţiile art. 299 şi urm. C. pr. civ., instanţa a reţinut următoarele:

În ceea ce priveşte soluţionarea dată de prima instanţă excepţiilor invocate de revizuentă, criticile acesteia sunt nefondate; astfel, în mod corect s-a reţinut că aceste excepţii au fost invocate şi pe calea recursului declarat împotriva deciziei a cărei revizuire se cere, fiind irevocabil soluţionate de instanţa de recurs.

Nu sunt fondate nici criticile vizând acordarea de către instanţa ce a pronunţat decizia a cărei revizuire se cere a mai mult decât s-a cerut.

Astfel, în primul rând, este discutabil dacă invocarea din oficiu de către instanţă a unei excepţii şi pronunţarea unei hotărâri în baza art. 137 alin. 1 C. pr. civ. se subsumează motivului de revizuire prevăzută de dispoziţiile art. 322 pct. 2 C. pr. civ.

Chiar dacă s-ar accepta această ipoteză, susţinerile recurentei nu pot fi primite, pentru următoarele considerente:

Constatând nulitatea absolută a încheierii, instanţa de apel a avut în vedere că aceasta a fost dată de registratorul şef şi nu de un judecător, conform dispoziţiilor Legii nr. 7/1996 modificată şi a O.U.G. nr. 41/2004.

În aceste condiţii, dacă, potrivit dispoziţiilor art. 105 alin. 1 C. pr. civ. actele de procedură îndeplinite de un judecător necompetent sunt nule, a fortiori, este nul actul îndeplinit de o persoană care nu este judecător, astfel că nulitatea este absolută şi nu relativă.

În fine, este de observat că această susţinere (acordarea a mai mult decât s-a cerut ori ce nu s-a cerut) a constituit unul dintre motivele de recurs invocate împotriva deciziei a cărei revizuire se cere şi a fost irevocabil soluţionată (prin reţinerea ca nefiind întemeiată) prin decizia civilă nr. 1751/28.09.2006 a Curţii de Apel Timişoara.

Pentru aceste considerente, văzând că enumerarea dispoziţiilor O.G. nr.  12/1998 şi H.G. nr. 581/1998 nu se constituie în motive de modificare a deciziei,  instanţa  a respins recursul declarat de revizuenta Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. – Sucursala Regională Timişoara împotriva deciziei civile nr. 17/A/24.01.2007 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 6347/A/2006.