Revizuire. cazul prevăzut de art.322 pct.2 şi pct.5 cod procedură civilă.


REVIZUIRE. CAZUL PREVĂZUT DE ART.322 PCT.2  ŞI

PCT.5 COD PROCEDURĂ CIVILĂ.

Motivul de revizuire prevăzut de art.322 pct.2 Cod

procedură civilă, constituie, aşa cum corect a reţinut prima

instanţă, o aplicare a principiului disponibilităţii, precum şi a

obligaţiei instanţei de a judeca toate pretenţiile deduse judecăţii.

Instanţa este ţinută să respecte cadrul procesual fixat de părţi,

dar în limitele acestui cadru trebuie să soluţioneze pricina în

întregul ei, ceea ce s-a întâmplat şi în procesul dedus judecăţii.

întregul ei, ceea ce s-a întâmplat şi în procesul dedus judecăţii.

În înţelesul art.322 pct.5 Cod procedură civilă,

înscrisul doveditor pe baza căruia se poate cere revizuirea unei

hotărâri, trebuie să fi fost descoperit după darea hotărârii, în

sensul că el a existat la data pronunţării hotărârii a cărei

revizuire se cere, dar a fost reţinut de partea potrivnică sau nu a

putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţi,

or, actele invocate de către revizuientă nu întrunesc aceste cerinţe.

(Decizia civilă nr.482/R din 13 aprilie 2005

a Curţii de Apel Piteşti).

Prin decizia civilă nr.571 din 18 noiembrie 2004, Tribunalul Argeş

a respins cererea de revizuire formulată de revizuienta B.A.,  reţinând că

motivele invocate în cererea iniţială vizează aspecte ce ţin de soluţionarea în

fond a cauzei, precum stabilirea apartenenţei terenului, aspecte ce au fost

analizate în calea de atac devolutivă a apelului, precum şi alte aspecte de

nelegalitate şi netemeinicie avute în vedere la soluţionarea recursului.

Tribunalul a constatat că cererea completatoare constituie un

motiv de casare ce a fost analizat şi de instanţa de recurs.

În aplicarea principiului disponibilităţii, precum şi a obligaţiei 

instanţei de a judeca toate pretenţiile deduse judecăţii, atât instanţa de fond,

cât şi cea de apel, au respectat cadrul procesual fixat de părţi şi în limitele

acestuia au soluţionat pricina în întregul ei, pronunţându-se asupra tuturor

capetelor de cerere cu care au fost legal investite.

Analizându-se limitele investirii, s-a reţinut că nu există ipoteza

extra petita sau minus petita, motivele invocate de revizuientă vizând

nelegalitatea soluţionării cauzei, cu consecinţa inadmisibilităţii cererii de

revizuire.

Cu privire la  celălalt motiv de revizuire, s-a reţinut că revizuienta

nu a indicat în mod concret înscrisul doveditor pe care se întemeiază cererea

sa, referindu-se la anumite înscrieri din registrul agricol al autorilor săi, acte

care au fost însă analizate cu ocazia judecării fondului.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs revizuienta, criticând-o

în sensul motivelor prevăzute de art.304 pct.9 şi 10 Cod procedură civilă,

invocând aplicarea greşită a legii, respectiv nesocotirea dispoziţiilor art.322

pct.2 şi 5 Cod procedură civilă şi nepronunţarea asupra unei dovezi

administrate.

Recursul a fost respins ca nefondat de Curtea de Apel Piteşti prin

decizia civilă nr.482/R din 13 aprilie 2005, reţinându-se că motivele invocate

de revizuientă sunt de fapt motivele de recurs pe care aceasta le-a formulat

împotriva deciziei civile nr.610/7 aprilie 2003, irevocabilă prin decizia civilă

nr.1368/R/9 septembrie 2004 a aceleiaşi instanţe.

Motivul de revizuire prevăzut de art.322 pct.2 Cod procedură

civilă, constituie, aşa cum corect a reţinut prima instanţă, o aplicare a

principiului disponibilităţii, precum şi a obligaţiei instanţei de a judeca toate

pretenţiile deduse judecăţii. Instanţa este ţinută să respecte cadrul procesual

fixat de părţi, dar în limitele acestui cadru trebuie să soluţioneze pricina în

În speţă, nu se regăseşte nici una din cele trei ipoteze prevăzute de

textul de lege enunţat.

Instanţa de recurs a reţinut că nu au fost încălcate nici prevederile

art.322 pct.5 Cod procedură civilă, actele noi de care se prevalează revizuienta

fiind doar înscrisurile din registrul agricol şi actele primare ce au fost deja

avute în vedere la reconstituirea dreptului de proprietate.

În înţelesul art.322 pct.5 Cod procedură civilă, înscrisul doveditor

pe baza căruia se poate cere revizuirea unei hotărâri, trebuie să fi fost

descoperit după darea hotărârii, în sensul că el a existat la data pronunţării

hotărârii a cărei revizuire se cere, dar a fost reţinut de partea potrivnică sau nu

a putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţi, or, actele

invocate de către revizuientă nu întrunesc aceste cerinţe.

Revizuirea nu este admisibilă dacă instanţa a comis o greşeală de

judecată, în sensul că a soluţionat cererea cu încălcarea dispoziţiilor legale şi a

ignorat probele administrate în cauză, aşa cum susţine revizuienta.

Celelalte critici formulate de recurentă vizează rezolvarea fondului cauzei şi au

constituit motive de recurs, analizate în celelalte cicluri procesuale.