Revizuire. Hotărâri judecătoreşti definitive ce nu se pot concilia


Revizuire. Hotărâri judecătoreşti definitive ce nu se pot concilia.

Codul de procedură penală, art.394 lit.e)

Cazul de revizuire prevăzut de art. 394 lit.e din Codul

de procedură penală, presupune îndeplinirea

cumulativă a două condiţii şi anume : să existe două

sau mai multe hotărâri penale definitive şi hotărârile să

nu se poată concilia. Neîndeplinirea  uneia din cele 

două condiţii face inaplicabile dispoziţiile legale

menţionate.

(dec.pen.113/A/26 apr.2005)

Prin sentinţa penală nr. 288 din 20 decembrie 2004, pronunţată de

Tribunalul Vâlcea a fost respinsă cererea de revizuire a sentinţelor penale nr.

874/2001 a Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti şi nr. 139/2001 a Tribunalului

Vâlcea, formulată de revizuientul S.C. cu motivarea că în speţă nu este vorba

de două hotărâri inconciliabile, ci de două probleme de drept diferite şi

rezolvate în mod diferit de instanţe.

Împotriva sentinţei a  declarat apel revizuientul care a solicitat

admiterea cererii cu consecinţa anulării parţiale a celor două hotărâri

inconciliabile şi pronunţării unei noi hotărâri, prin care să se dispună achitarea

sa în temeiul dispoziţiilor art. 11 pct.2 lit. a) raportat la art. 10 lit.a) din codul

de procedură penală. Apreciază revizuientul că cererea sa  este întemeiată

deoarece, pentru fapte identice, a fost trimis în judecată la două instanţe

diferite  respectiv,  pentru 12 infracţiuni de înşelăciune în concurs real – la

Judecătoria sectorului 4 Bucureşti, iar pentru 5 infracţiuni de înşelăciune în

formă continuată – la Tribunalul Vâlcea, activitate infracţională ce nu poate

fi privită ca o pluralitate de infracţiuni, ci ca o unitate de infracţiuni.

Apelul nu este fondat.

Codul de procedură penală prevede la art. 394 lit.e) că revizuirea

poate fi cerută când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se

pot concilia.

Cazul de revizuire menţionat presupune realizarea cumulativă a

două condiţii, şi anume : să existe două sau mai multe hotărâri penale

definitive şi hotărârile să nu se poată concilia.

În speţă, din examinarea actelor şi lucrărilor de la dosar rezultă că

nu este îndeplinită cea de-a doua condiţie, referitoare la inconciabilitatea

hotărârilor.

Astfel, prin sentinţa penală nr. 139/01.XI.2000 a Tribunalului

Vâlcea, inculpatul S.C. (apelantul revizuient în prezenta cauză) a fost

condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 288 alin.2, art.

291 din Codul penal, constatându-se graţiate pedepsele aplicate, iar pentru

infracţiunea prevăzută de art. 215 alin1 şi 2 din Codul penal a fost achitat în

baza art. 10 lit.a) din Codul de procedură penală.

În fapt, s-a reţinut că, în perioada noiembrie – decembrie 1996,

inculpatul, împreună cu alte persoane, procura de la graniţă autoturisme  care

erau furate din locurile de parcare din ţara de origine  sau erau cumpărate cu

preţuri modice, iar ulterior erau declarate furate pentru a se încasa primele de

asigurare; după preluarea lor  la graniţă, cei în cauză au întocmit  documente

vamale false şi au  procedat la indigenizarea respectivelor autoturisme, în

sensul că le înscriau  în circulaţie şi le vindeau unor persoane de bună –

credinţă.

Cu privire la infracţiunea de înşelăciune s-a  apreciat că, faţă de

Direcţia Generală a vămilor nu s-a desfăşurat nici o activitate de inducere în

eroare, în scopul de a nu se plăti taxele vamale pe motiv că autoturismele

înscrise în circulaţie au fost furate, iar nu cumpărate, astfel că nu se datorează

taxe vamale.

Prin sentinţa penală nr. 874/21.03.2001 a Judecătoriei sector 4

Bucureşti, inculpatului  S.C.  i-a fost aplicată pedeapsa rezultantă  de 4 ani

închisoare pentru săvârşirea a 12 infracţiuni de înşelăciune în  concurs real, iar

pedepsele cu închisoarea aplicate pentru infracţiunile prevăzute de art. 288

alin1 şi de art.291 din Codul penal, au fost constatate graţiate.

S-a reţinut că în perioada aprilie – octombrie 1996, inculpatul a

cumpărat din străinătate autoturisme şi, împreună cu alte persoane, a falsificat

documente oficiale în vederea indigenizării respectivelor autoturisme. S-a

constatat  că prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata taxelor vamale

este de 29.168.127 lei.

Tribunalul Vâlcea, investit cu cererea de revizuire, a dispus prin

încheierea din 29.01.2003,  admiterea în principiu a cererii, reunirea cauzelor

în vederea rejudecării şi suspendarea executării sentinţei penale nr.

874/21.03.2001  a Judecătoriei sector 4 Bucureşti.

Rejudecând cauza după admiterea în  principiu a cererii de

revizuire potrivit art. 405 din Codul de procedură penală, instanţa a  apreciat

că nu este util a administra  din nou probele care au fost efectuate în cursul 

primei judecăţi şi că se poate pronunţa asupra cererii, în baza actelor aflate la

dosar.

Într-adevăr, examinându-se respectivele acte, se constată că în

speţă nu ne aflăm în prezenţa a două hotărâri judecătoreşti, ce nu se pot

concilia. Deşi activitatea infracţională a inculpatului  priveşte aproximativ

aceeaşi perioadă de timp, între cele două cauze nu există identitate de

infracţiuni şi de autori, iar faptele în legătură cu care a fost pronunţată

condamnarea prin sentinţa penală mr. 874/2001 a  Judecătoriei sectorului 4

Bucureşti, nu sunt aceleaşi cu infracţiunile pentru care apelantul – revizuient a

fost achitat definitiv prin sentinţa penală nr. 139/2000 a Tribunalului Vâlcea.

Împrejurarea că instanţele au apreciat în mod diferit asupra

chestiunilor de drept supuse deliberării (caracterul de infracţiune continuată

într-un caz şi de concurs de infracţiuni în celălalt),  cum şi asupra existenţei

ori inexistenţei faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, nu

constituie motiv de inconciliabilitate a  hotărârilor, iar cererea de schimbare a

încadrării juridice şi reţinerea în sarcina revizuientului a unei singure

infracţiuni de înşelăciune, în forma continuată, putea fi formulată de acesta

potrivit art. 335 alin.2 şi 3 din Codul de procedură penală, în timp ce dosarul

nr. 4867/2000 se mai află încă, pe rolul Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti, 

ori a instanţelor de control judiciar, investite cu soluţionarea căilor de atac

declarate împotriva sentinţei penale nr. 874/2001.

În consecinţă, apelul declarat de revizuient a fost respins ca

nefondat.