Revizuire. Termen – art.324 alin.1 Cod procedură civilă


Potrivit dispoziţiilor art.324 alin.1 pct.3 cod procedură civilă, termenul de revizuire este de o lună şi  se va socoti, în cazurile prevăzute de art.322 pct.4, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea instanţei  penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului, ori  de hotărârea care a declarat fals înscrisul.

Prin  sentinţa civilă nr.1939/12 iunie 2003 pronunţată  de Judecătoria Târgovişte s-au respins excepţiile invocate de intimatul A.G. cu privire la tardivitatea şi inadmisibilitatea cererii de revizuire, s-a dispus admiterea cererii de revizuire, schimbarea în tot a sentinţei civile nr.351/17.01.1997 a Judecătoriei Târgovişte,în sensul respingerii acţiunii promovată de reclamantul  A.G. în contradictoriu cu pârâtele P.A.şi S.C, având ca obiect constatarea dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului compus din teren  în suprafaţă de 800 m.p. şi casa de locuit situată pe acesta.

Petru a hotărî  astfel, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa penală nr.849/19 iulie 2001 pronunţată de Judecătoria Târgovişte, intimatul A.G. a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, s-a  dispus anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între acesta şi revizuientă împreună cu fiica sa S.C., care a figurat ca parte civilă în dosarul penal, precum şi restabilirea situaţiei anterioare în ce priveşte imobilul mai sus menţionat.

Excepţiile privind tardivitatea şi inadmisibilitatea cererii de revizuire au fost respinse pe considerentul că revizuienta P.A. nu a fost parte în procesul penal şi nu i s-a comunicat hotărârea penală pentru a lua cunoştinţă de cele dispuse în legătură cu anularea contractului, hotărâre de care a luat cunoştinţă la 21 aprilie 2003 în procesul de evacuare.

Împotriva  sentinţei civile nr.1939/12 iunie 2003 pronunţată de Judecătoria Târgovişte, a declarat apel intimatul A.G., iar prin decizia civilă nr.959/3 octombrie 2003  pronunţată de  Tribunalul  Dâmboviţa  s-a admis excepţia tardivităţii

formulării cererii de revizuire, s-a dispus admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei atacate, în sensul respingerii cererii de revizuire ca fiind tardiv formulată.

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că revizuienta a luat cunoştinţă la data de 3 martie 2004 de sentinţa penală invocată în susţinerea cererii de revizuire, iar cererea de revizuire a fost înregistrată la instanţă la data de 15 mai 2004, după expirarea termenului de  o lună prevăzut de lege.

Recursul declarat de revizuientă împotriva deciziei civile nr.959/3 octombrie 2003 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa a fost respins ca nefondat prin decizia civilă nr.327/20 august 2004 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti.

Instanţa de recurs a apreciat că decizia nr.959 din 3 octombrie 2003 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa s-a bazat pe interpretarea corectă a dispoziţiilor art.324 alin.1 pct.3 c.pr.civ., în condiţiile în care recurenta-revizuientă a figurat în calitate de pârâtă în dosarul civil nr.389/2003 al Judecătoriei Târgovişte, în care a luat cunoştinţă de existenţa sentinţei penale nr.849/2001 a Judecătoriei Târgovişte.

De asemenea, s-a reţinut că revizuienta a fost prezentă în instanţă la judecarea recursului declarat în dosarul nr.383/2003 al Judecătoriei Târgovişte, astfel că a luat cunoştinţă de cele dispuse prin hotărârea penală cel mai târziu la data de 1.04.2003 când s-a soluţionat recursul.

În concluzie, s-a constatat că în speţă nu subzistă nici unul din motivele de nelegalitate prevăzută de art.304 cod procedură civilă, şi  s-a dispus respingerea recursului, ca nefondat, în baza art.312 Cod procedură civilă.