Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită.


Analizând actele cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

In fapt, prin sentinţa civilă nr. 14024/29.06.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 1335/299/2009 (filele 61-62), contestatorul a fost obligat la plata către intimat a sumelor efectiv poprite în dosarul de executare al BEJ B.F..

La data de 12.09.2013, intimatul a formulat cerere de executare silită înregistrată pe rolul BEJ M.I.  (fila 59), prin încheierea din data de 12.09.2013 (fila 58) constituindu-se dosarul de executare silită nr. 3135/2013 în care a fost emisă somaţie în vederea executării debitului de 8261.04 lei şi 1008.18 lei reprezentând cheltuieli de executare (fila 53).

În drept, în ceea ce priveşte contestaţia la executare, se reţine că aceasta este o cale specială de atac aplicabilă în faza executării silite prin care se poate obţine anularea actelor de executare efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale. Pentru a interveni anularea actelor de executare silită este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii, prevăzute de art. 711 alin. (1) coroborat cu art. 175 C.proc.civ.: 1. să existe nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare; 2. să se fi produs o vătămare a unui drept sau interes legitim; 3. această vătămare să nu poată fi înlăturată decât prin desfiinţarea actului.

Analizând contestaţia la executare raportat la motivele invocate de către contestator instanţa reţine următoarele:

In urma pronunţării titlurilor executorii reprezentate de sentinţa civilă nr. 14024/29.06.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 1335/299/2009 (filele 61-62) a luat naştere obligaţia contestatorului de a achita intimatului suma de 8056.44 lei.

In ceea ce priveşte prescrierea dreptului de a obţine executarea silită, trebuie avute în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (4) C.civ., prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit. Astfel, având în vedere că titlul executoriu constă într-o hotărâre judecătorească pronunţată înainte de data intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă la 15.02.2013, vor fi aplicabile dispoziţiile din Codul de procedură civilă din 1865 referitoare la prescripţia executării silite şi momentul la care aceasta a dobândit caracter executoriu.

In acest sens, se reţine că sentinţa civilă nr. 14024/29.06.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 1335/299/2009 era supusă numai căii de atac a recursului, fiind astfel o hotărâre definitivă conform art. 377 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ., data pronunţării sentinţei la 29.06.2010 fiind data la care s-a născut dreptul intimatului de a cere executarea silită, iar nu data expirării termenului de exercitare a căii de atac conform art. 634 alin. (2) N.C.proc.civ. cum în mod neîntemeiat susţine intimatul prin întâmpinare.

Conform art. 405 alin. (1) teza I C.proc.civ., ,,Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel’’, iar alineatul (3) stabileşte că orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie prin împlinirea termenului de prescripţie.

Având în vedere că dreptul intimatului de a cere executarea silită s-a născut la data pronunţării sentinţei ce constituie titlu executoriu, contrar susţinerilor neîntemeiate ale acestuia din întâmpinare, termenul de prescripţie de 3 ani s-a împlinit la data de 29.06.2013, împlinirea termenului ducând la lipsirea titlului de caracterul său executoriu. Prin urmare, la data sesizării executorului judecătoresc cu cererea de executare silită la 12.09.2013, titlul pronunţat în favoarea intimatului nu mai avea caracter executoriu, intimatul nemaiavând dreptul de a solicita executarea silită a sentinţei civile nr. 14024/29.06.2010.

In consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 632 alin. (1) C.proc.civ. 2013 conform căruia executarea silită se va efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, în temeiul art. 719 alin. (1) C.proc.civ., instanţa va admite contestaţia la executare şi va dispune anularea executării silite înseşi şi, respectiv, anularea tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. 3135/2013 al BEJ M.I. cu privire la debitorul B.C.. 

Având în vedere soluţia ce va fi pronunţată în cauză şi dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 80/2013 conform căruia sumele achitate cu titlul de taxe judiciare de timbru se restituie la cerere când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă, va dispune restituirea către contestator a taxelor judiciare de timbru în cuantum 518.05 lei (filele 30), după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

In temeiul art. 716 alin. (2) coroborat cu art. 453 alin. (1) C.proc.civ., va dispune obligarea intimatului O. să achite către BEJA M. SI P. suma de 24.80 lei, reprezentând costul copiei dosarului de executare nr. 3135/2013 (fila 50).

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, acestea se acordă, conform art. 453 alin. (1) C.proc.civ., numai la cererea părţii, or intimatul nu solicită cheltuieli de judecată, instanţa urmând a lua act de acest aspect.

In baza art. 719 alin. (4) C.proc.civ., prezenta hotărâre va fi comunicată executorului judecătoresc, după rămânerea sa definitivă.