Citeste şi


Intabulare drept de proprietate. Neachitarea impozitului pe venitul din transferul proprietatii. Plângere împotriva încheierii de respingere emise de ocpi


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.08.2014 sub nr. 26312/212/2014 petentul D.M. a formulat plângere împotriva Încheierii de respingere nr. 61088/14.07.2014 pronun?ata de Oficiul de Cadastru ?i Publicitate imobiliara în dosarul nr. 61088/14.07.2014 prin care a fost respinsa cererea de reexaminare împotriva încheierii nr. 49706/10.06.2014, solicitând admiterea plângerii, desfiin?area încheierii de respingere nr. 61088/14.07.2014 ?i a încheierii nr. 49706/2014 cu consecin?a intabularii dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Constan?a, aleea Melodiei (…).

În motivarea în fapt a cererii petentul a aratat ca a dobândit imobilul la licita?ie publica în baza actului de adjudecare încheiat la data de 12.05.2014 în dosarul nr. 102/2013 al B.E.J. (…). Cererea de intabulare a dreptului de proprietate a fost respinsa deoarece nu s-a ata?at dovada achitarii impozitului pe venit din transferul proprieta?ilor imobiliare. Solu?ia de respingere este netemeinica ?i nelegala raportat la prevederile art. 77ą alin.1 ?i alin.3 din Codul fiscal care au în vedere exclusiv situa?ia transferului dreptului de proprietate pe cale conven?ionala sau pentru cauza de moarte. În spe?a transferul dreptului de proprietate s-a efectuat în cadrul procedurii de executare silita, fara a avea la baza voin?a proprietarului debitor, deci nu pe cale conven?ionala. Actul de adjudecare nu este inclus în categoria actelor juridice pentru care este obligatorie dovada efectuarii pla?ii impozitului pe venit. Debitorul este cel care are calitatea de contribuabil, având ?i obliga?ia achitarii impozitului pe venit.

Prin respingerea cererii de intabulare se îngrade?te practic în mod nejustificat dreptul de proprietate al petentului.

În drept petentul a invocat art. 31 alin.3 ?i urmatoarele din Legea nr. 7/1996, art. 71ą ?i art. 72 din Ordinul ANCPI nr. 633/2006, art. 77ą din Codul fiscal, H.G. nr. 1195/2007, art. 555 Cod civil, art. 1 al Protocolului 1 adi?ional la Conven?ia Europeana a Drepturilor Omului, art.11 ?i art. 20 din Constitu?ie, Legea nr. 571/2003 ?i normele de aplicare.

În dovedirea cererii petentul a solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 50 lei.

La solicitarea instan?ei Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara Constan?a a depus la dosarul cauzei copiile documentelor care au stat la baza încheierii nr. 61088/2014 ?i copia car?ii funciare CF (…)/Constan?a, iar B.E.J. (…) a comunicat copia actelor ce au stat la baza întocmirii actului de adjudecare a imobilului din dosarul de executare silita nr. 102/2013.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 12.05.2014 B.E.J. (…) a întocmit actul de adjudecare în cadrul dosarului de executare silita nr. 102/2013 în care s-a consemnat ca la data de 16.04.2014 s-a procedat la vânzarea la licita?ie publica a imobilului situat în Constan?a, aleea Melodiei, (…), fiind adjudecat de D.M. cu suma de 110.100 lei.

La data de 10.06.2014 petentul D.M.  a solicitat Oficiului de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara Constan?a intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului sus men?ionat.

Prin Încheierea de respingere nr. 49706/27.06.2014 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta a dispus respingerea cererii privind intabularea dreptului de proprietate, având în vedere ca nu a fost ata?ata dovada achitarii impozitului conform art. 77.1 alin.6 din Codul fiscal.

Împotriva încheierii de respingere petentul a formulat cerere de reexaminare, cererea fiind respinsa prin  Încheierea de respingere nr. 61088/04.08.2014.

Potrivit art. 31 din Legea nr. 7/1996:

„Încheierea se comunica celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul în cauza, în termen de 15 zile de la pronuntarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrarii cererii.

Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza în termen de 20 de zile prin încheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial în raza caruia este situat imobilul. În vederea solutionarii cererii de reexaminare, persoana interesata va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-sef.

Împotriva încheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) cei interesati sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial si se înscriu din oficiu în cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa înainteze plângerea judecatoriei în a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, însotita de dosarul încheierii si copia cartii funciare.

Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesati sau notarul public si direct la judecatoria în a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie în care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plângerii în cartea funciara.”

Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara Constan?a ?i-a întemeiat solu?ia de respingere a cererii de intabulare a dreptului de proprietate pe prevederile art. 77 indice 1 alin.1 ?i alin.6 din Codul Fiscal ?i art. 151 indice 7 din H.G. nr. 44/2004. 

Potrivit art. 77ą alin.1 din Codul fiscal la transferul dreptului de proprietate ?i al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construc?iilor de orice fel ?i a terenurilor aferente acestora, precum ?i asupra terenurilor de orice fel fara construc?ii, contribuabilii datoreaza un impozit.

Potrivit art. 77ą alin.1 din Codul fiscal impozitul prevazut la alin.(1) ?i (3) se va calcula ?i se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, dupa caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat ?i încasat se vireaza pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost re?inut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situa?iile prevazute la alin.(1) ?i (3), se realizeaza prin hotarâre judecatoreasca sau prin alta procedura, impozitul prevazut la alin.(1) ?i (3) se calculeaza ?i se încaseaza de catre organul fiscal competent. Instan?ele judecatore?ti care pronun?a hotarâri judecatore?ti definitive ?i irevocabile comunica organului fiscal competent hotarârea ?i documenta?ia aferenta în termen de 30 de zile de la data ramânerii definitive ?i irevocabile a hotarârii. Pentru alte proceduri decât cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obliga?ia de a declara venitul ob?inut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calcularii impozitului. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mo?tenitor sau, dupa caz, a hotarârilor judecatore?ti ?i a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica îndeplinirea obliga?iei de plata a impozitului prevazut la alin.(1) ?i (3) ?i, în cazul în care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere pâna la plata impozitului.”

Prin decizia 662/11.11.2014 Curtea Constitu?ionala a admis excep?ia de neconstitu?ionalitate ?i a constatat ca dispozi?iile art.77 indice 1 alin.6 teza finala din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal sunt constitu?ionale în masura în care legea nu îl obliga pe cumparatorul adjudecatar sa faca dovada pla?ii impozitului datorat de înstrainatorul debitor pentru a-?i putea înscrie în cartea funciara dreptul sau de proprietate. În considerente Curtea Constitu?ionala a re?inut ca în cazul executarii silite debitorul urmarit î?i conserva calitatea sa de vânzator, nefiind exceptat de la plata impozitului pe transferul dreptului de proprietate, chiar daca vânzarea, în aceasta situa?ie, nu are caracter benevol.

 Având în vedere decizia nr. 662/11.11.2014 al Cur?ii Constitu?ionale ?i caracterul sau obligatoriu instan?a constata ca în calitate de adjudecatar al imobilului pentru care s-a solicitat intabularea dreptului de proprietate petentul nu avea obliga?ia de a face dovada pla?ii impozitului pe venit datorat de înstrainatorul debitor, astfel ca în mod nelegal Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara Constan?a a respins cererea de intabulare a dreptului de proprietate.

Pentru aceste motive instan?a va admite plângerea formulata de petentul D.M. împotriva Încheierii de respingere nr. 61088 din 14.07.2014 pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta în dosarul nr. 61088/14.07.2014, va anula Încheierea de respingere nr. 61088/14.07.2014 pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta în dosarul nr. 61088/14.07.2014 si Încheierea de respingere nr. 49706/10.06.2014 pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta în dosarul nr. 49706/10.06.2014 ?i va dispune intabularea dreptului de proprietate apartinând petentului D.M. asupra imobilului apartament situat în Constanta, (…), dobândit prin actul de adjudecare întocmit de B.E.J. (…) în dosarul de executare nr. 102/2013.