Citeste şi


Plângere contraventionala. Nedepunerea în termen a declaratiilor de impunere pentru taxa de liniste si siguranta datorata pentru punctele secundare de lucru nou înfiintate. Data de la care începe sa curga termenul de 30 de zile prevazut de lege


Contraventii

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.07.2014 sub nr. 22105/212/2014, petenta SC E.S.SRL, în contradictoriu cu intimatul Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta, a formulat plângere contraventionala împotriva procesului-verbal nr. (…)/24.06.2014, solicitând instantei anularea procesului-verbal contestat ca netemeinic si exonerarea de la plata amenzii, anularea în parte a procesului-verbal contestat si înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu avertismentul, precum si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare, petenta a aratat ca, la data de 24.06.2014, a fost sanctionata contraventional cu amenda în cuantum de 1116 lei pentru încalcarea dispozitiilor de la pct. 6 din Anexa 5 la HCLM Constanta nr. 295/2013, retinându-se ca aceasta a depus peste termen declaratiile de impunere – taxa de liniste si siguranta/2014 – PJ privind puncte secundare de lucru (Bld. Al. Lapusneanu nr. (…), bl. AL4, unitatea nr. (…) partial si Bd. Tomis nr. nr. (…), bl. (…), parter).

Petenta a aratat ca, la momentul formularii plângerii, punctul de lucru din Constanta, Bd. Tomis nr. nr. (…), bl. (…), parter nu mai exista, acesta fiind radiat de la ORC.

S-a mentionat ca procesul-verbal contestat nu este temeinic întrucât declaratiile de impunere privind taxa de liniste si siguranta au fost depuse la data de 24.06.2014, respectiv în termenul legal de 30 de zile de la data primirii avizelor program de functionare emise de Primaria Constanta.

Petenta a indicat ca, odata ce exista în sarcina operatorilor economici atât obligatia înfiintarii sediilor secundare, cât si obtinerea avizului program de functionare, termenul de 30 de zile pentru depunerea declaratiilor de impunere privind achitarea taxei de liniste si siguranta începe sa curga de la data obtinerii acestor avize (autorizatii) de functionare emise de Primarie.

În subsidiar, petenta a solicitat înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului, apreciind ca fapta savârsita prezinta un grad de pericol redus, iar, asa cum a aratat, punctul de lucru din Constanta, Bd. Tomis a fost radiat.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 31 si 34 din OG nr. 2/2001, si ale HCLM nr. 244/2010 si HCLM nr. 295/2013.

În dovedire, au fost atasate înscrisuri.

În dovedire, au fost atasate înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia tardivitatii formularii plângerii contraventionale, iar, cu privire la fondul cauzei, a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata întrucât sustinerile petentei nu sunt fondate, aceasta încercând doar o interpretare eronata a legislatiei în vigoare – HCLM nr. 295/2013.

Intimatul a mentionat ca, potrivit HCLM nr. 295/2013, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor de impunere în termen de 30 de zile de la data înfiintare sau de la intervenirea oricaror modificari ce conduc la recalcularea taxei datorate, iar, în cazul contribuabililor care se înfiinteaza sau deschid puncte de lucru dupa împlinirea termenelor scadente de plata a taxei, respectiv 1 iulie/30 septembrie, depunerea declaratiei si plata taxei se efectueaza în termen de 30 de zile de la data înfiintarii sau modificarii aduse actului constitutiv/statutului/autorizatiei de functionare.

Astfel, intimatul a precizat ca nicaieri nu se face referire la curgerea termenului de depunere a declaratiilor de la data obtinerii avizului privind programul de functionare, astfel încât, în sarcina petentei, exista obligatia de depunere în termen de la data înfiintarii punctelor de lucru – 07.03.2014, astfel cum rezulta si din certificatul de înregistrare atasat prezentei.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 201 alin. 1 si 205 C.proc.civ., ale Codului de procedura fiscala, ale Codului fiscal, ale OG nr. 2/2001 si ale HCLM nr. 295/2013.

Petenta a depus raspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea exceptiei tardivitatii formularii plângerii contraventionale mentionând ca plângerea a fost depusa în termen prin posta, iar, cu privire la fondul cauzei, petenta a precizat ca îsi mentine apararile formulate în cadrul plângerii contraventionale.

La termenul din data de 13.01.2015, intimatul a precizat ca nu insista în solutionarea exceptiei tardivitatii formularii plângerii contraventionale.

În cauza, a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând ansamblul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a  contraventiei nr. (…)/24.06.2014, petenta SC E.S.SRL a fost sanctionata contraventional cu amenda în cuantum de 1116 lei pentru savârsirea faptei prevazute pct. 6 din anexa 5 a HCLM nr. 295/2013.

În fapt, s-a retinut ca petenta a depus peste termen declaratiile de impunere – taxa de liniste si siguranta/2014 – PJ privind puncte secundare de lucru (Bld. Al. Lapusneanu nr. (…), bl. AL4, unitatea nr. (…) partial si Bd. Tomis nr. nr. (…), bl. (…), parter).

În drept, potrivit anexei 5 a HCLM nr. 295/2013, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor de impunere în termen de 30 de zile de la data înfiintare sau de la intervenirea oricaror modificari ce conduc la recalcularea taxei datorate, iar, în cazul contribuabililor care se înfiinteaza sau deschid puncte de lucru dupa împlinirea termenelor scadente de plata a taxei, respectiv 1 iulie/30 septembrie, depunerea declaratiei si plata taxei se efectueaza în termen de 30 de zile de la data înfiintarii sau modificarii aduse actului constitutiv/statutului/autorizatiei de functionare.

Instanta constata ca plângerea contraventionala a fost introdusa în termenul de 15 zile de la înmânare prevazut de art. 31 din OG nr. 2/2001.

Fiind învestita, potrivit dispozitiilor art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, instanta constata urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal contestat, instanta apreciaza ca, acesta a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor art. 17 din OG nr. 2/2001 referitoare la mentiunile obligatorii ce trebuie prevazute sub sanctiunea nulitatii si care pot fi invocate si de instanta din oficiu.

Instanta retine ca, prin plângerea contraventionala, petenta nu a invocat motive de nulitate a actului sanctionator.

Sub aspectul temeiniciei, instanta arata ca, în ce priveste sarcina probei, potrivit art. 249 C.proc.civ., revine petentei sa probeze criticile aduse, respectiv de a demonstra ca procesul-verbal este netemeinic.

Fata de probele administrate în cauza, instanta retine ca petenta nu a facut dovada netemeiniciei procesului-verbal contestat.

Instanta retine ca, prin plângerea contraventionala, petenta nu a negat faptul ca declaratiile de impunere privind taxa de liniste si siguranta pentru punctele secundare de lucru au fost depuse cu depasirea termenului de 30 de zile de la data înfiintarii acestor puncte de lucru, respectiv la data de 07.03.2014, ci aceasta a mentionat ca termenul de 30 de zile curge de la data obtinerii avizului program de functionare pentru cele doua puncte de lucru, avize ce au fost obtinute la data de 27.05.2014, astfel încât depunerea declaratiilor de impunere la data de 24.06.2014 a fost facuta în termen.

Instanta nu poate retine interpretarea dispozitiilor legale în sensul precizat de petenta, în conditiile în care, conform HCLM nr. 295/2013, se arata, în mod clar, ca depunerea declaratiei si plata taxei se efectueaza în termen de 30 de zile de la data modificarii aduse actului constitutiv/statutului/autorizatiei de functionare.

Întrucât, astfel cum reiese din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, cele doua puncte de lucru au fost înfiintate la data de 07.03.2014 (data emiterii certificatului de înregistrare mentiuni de ORC), petenta avea obligatia de a depune declaratiile de impunere în termen de 30 de zile.

Instanta nu poate asimila avizul program de functionare cu o autorizatie de functionare, în conditiile în care, potrivit HCLM nr. 244/2010, avizul program de functionare se emite pentru agentii economici ce desfasoara activitati comerciale si de prestari servicii ce nu fac obiectul eliberarii unui acord/autorizatie de functionare.

De asemenea, instanta nu poate retine apararea petentei în sensul ca, la momentul formularii plângerii, punctul de lucru din Constanta, Bd. Tomis nu mai exista, acesta fiind radiat de la ORC, întrucât temeinicia procesului-verbal se analizeaza în raport de situatia de fapt existenta la data întocmirii acestuia, iar nu fata de împrejurari ulterioare.

Având în vedere ca declaratiile de impunere au fost depuse la data de 24.06.2014, instanta constata ca acestea au fost depuse astfel cu depasirea termenului de 30 de zile, procesul-verbal contestat fiind legal si temeinic încheiat.

În ceea ce priveste individualizarea sanctiunii contraventionale, precum si solicitarea subsidiara a petentei, instanta constata ca aceasta a fost sanctionata cu amenda în cuantumul minim de 1116 lei, sanctiunea fiind proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinând seama de împrejurarile în care aceasta a fost savârsita, de modul de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, precum si de circumstantele personale ale contravenientului conform art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001.

Pentru a decide astfel, instanta are în vedere faptul ca petenta este un agent economic si ar trebui sa manifeste diligenta pentru respectarea dispozitiilor legale incidente în activitatea sa, precum si faptul ca sanctiunea avertismentului nu reprezinta o modalitate eficienta pentru corijarea pe viitor a petentei, fiind necesara aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale.