Pretenţii – cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat pe cale separată


Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub nr. 38200/299/2014 la data de 25.08.2014, reclamanta SC O.V.I.G. SA a solicitat obligarea pârâtei G.A. S.A. la plata sumei de 523.70 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de judecată, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că între părţi s-a desfăşurat litigiul ce a făcut obiectul dosarului nr. … soluţionat de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti prin admiterea acţiunii formulate de reclamantă, pentru efectuarea apărării reclamanta apelând la serviciile unei societăţi de avocatură căreia i-a achitat onorariul în cuantum de 523.70 de lei a cărui plată o solicită de la pârâtă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 451 C.proc.civ.

Pentru dovedirea cererii a fost solicitată administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 50 lei, conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

La data de 29.10.2014, pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată întrucât acestea nu au fost solicitate în cadrul dosarului nr. ….

În temeiul art. 258 rap. la art. 255 C.proc.civ., instanţa a încuviinţat părţilor administrarea probei cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă cauzei.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin sentinţa civilă nr. 2454/11.02.2013 pronunţată în dosarul nr. …, rămasă irevocabilă prin nerecurare, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a admis cererea formulată de către reclamantă împotriva pârâtei, în considerentele sentintei arătându-se că suma de 985.47 lei reprezentând cheltuieli de judecată constau în taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar, reclamanta nesolicitând în cadrul acelui litigiu şi plata onorariului de avocat, reţinându-se expres că ,,instanţa va lua act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita onorariul avocaţial pe cale separată’’. Prin urmare, susţinerile pârâtei în sens contrar din întâmpinare sunt neîntemeiate.

De asemenea, instanţa reţine că la termenul de judecată din data de 11.02.2013 reclamanta a fost reprezentată prin avocat, astfel cum rezultă din susţinerile reclamantei practicaua sentinţei, reprezentare pentru care a achitat suma de 523.70 lei conform evidenţei bancare (fila 9-10).

În drept, potrivit art. 453 alin. (1) C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească cheltuielile de judecată.

Pentru angajarea răspunderii civile a pârâtului pentru prejudiciul produs asiguratului reclamantei, este necesară întrunirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 1349 şi art. 1357 C.civ., privind răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie, respectiv: existenţa unui prejudiciu, a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate între fapta ilicită si prejudiciu, precum şi a vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în neglijenţa cu care a acţionat.

În aplicarea acestor prevederi legale la situaţia de fapt reţinută, instanţa constată că reclamantul este cel care a câştigat procesul prin modul de soluţionare a cererii sale prin sentinţa civilă nr. 2454/11.02.2013 pronunţată în dosarul nr. …, în timp ce pârâta constituie partea care a căzut în pretenţii.

În patrimoniul reclamantei s-a cauzat un prejudiciu constând în contravaloarea cheltuielilor de judecată, respectiv onorariul de avocat în cuantum de 523.70 lei.

Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Vinovăţia pârâtei se confundă cu culpa procesuală a pârâtei ce reiese din soluţia pronunţată prin sentinţa civilă nr. 2454/11.02.2013.

Astfel, instanţa constată îndeplinite cerinţele răspunderii civile în privinţa pârâtei pentru suma de 5165.61 lei reprezentând onorariul de avocat achitat de reclamantă.

Având în vedere considerentele anterior prezentate, instanţa va admite cererea reclamantei şi va obliga pârâta să plătească reclamantei debitul de 523.70 lei.

Referitor la cheltuielile de judecată, având în vedere soluţia ce va fi pronunţată în cauză şi culpa procesuală ce incumbă pârâtei, instanţa, în temeiul art. 453 alin. (1) C.proc.civ., va obliga pârâta urmează a fi obligată la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 lei reprezentând taxă judiciară de timbru (fila 29).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea privind pe reclamant O.V.I.G. S.A. – SEDIUL ALES LA S.C.A. C & A în s…., şi pe pârât G.A.S.A. – SEDIU ALES în ….

Obligă pârâta la plata sumei de 523.70 lei reprezentând contravaloare onorariu avocat.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 50 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.01.2015.