Cauta in aceasta categorie:

Art. 1705 Noul cod civil Chemarea în judecată a vânzătorului Dispoziţii generale Contractul de vânzare

Art. 1705 Chemarea în judecată a vânzătorului (1) Cumpărătorul chemat în judecată de un terţ care pretinde că are drepturi asupra lucrului vândut trebuie să îl cheme în cauză pe vânzător. În cazul în care nu a făcut-o, fiind condamnat printr-o hotărâre intrată în puterea lucrului judecat, pierde dreptul de garanţie dacă vânzătorul dovedeşte că existau...

Citeste mai mult...

Art. 2522 Noul cod civil Repunerea în termenul de prescripţie Termenul prescripţiei extinctive

Art. 2522 Repunerea în termenul de prescripţie (1) Cel care, din motive temeinice, nu şi-a exercitat în termen dreptul la acţiune supus prescripţiei poate cere organului de jurisdicţie competent repunerea în termen şi judecarea cauzei. (2) Repunerea în termen nu poate fi dispusă decât dacă partea şi-a exercitat dreptul la acţiune înainte de împlinirea unui termen de...

Citeste mai mult...

Art. 1699 Noul cod civil Limitele clauzei de nerăspundere pentru evicţiune Dispoziţii generale Contractul de vânzare

Art. 1699 Limitele clauzei de nerăspundere pentru evicţiune Chiar dacă s-a convenit că vânzătorul nu va datora nicio garanţie, el răspunde totuşi de evicţiunea cauzată ulterior vânzării prin faptul său personal ori de cea provenită din cauze pe care, cunoscându-le în momentul vânzării, le-a ascuns cumpărătorului. Orice stipulaţie contrară este considerată nescrisă....

Citeste mai mult...

Art. 2093 Noul cod civil Ineficacitatea clauzei de neconcurenţă Contractul de agenţie

Art. 2093 Ineficacitatea clauzei de neconcurenţă (1) Comitentul nu se poate prevala de clauza de neconcurenţă atunci când contractul de agenţie încetează în următoarele situaţii: a) fără a fi aplicabile prevederile Art. 2090, comitentul denunţă unilateral contractul de agenţie cu nerespectarea termenului de preaviz, legal sau convenţional, şi fără a exista un motiv grav pentru care nu...

Citeste mai mult...

Art. 1698 Noul cod civil Modificarea sau înlăturarea convenţională a garanţiei Dispoziţii generale Contractul de vânzare

Art. 1698 Modificarea sau înlăturarea convenţională a garanţiei (1) Părţile pot conveni să extindă sau să restrângă obligaţia de garanţie. Acestea pot chiar conveni să îl exonereze pe vânzător de orice garanţie contra evicţiunii. (2) Stipulaţia prin care obligaţia de garanţie a vânzătorului este restrânsă sau înlăturată nu îl exonerează pe acesta de obligaţia de a restitui...

Citeste mai mult...

Art. 1494 Noul cod civil Locul plăţii Condiţiile plăţii Plata

Art. 1494 Locul plăţii (1) În lipsa unei stipulaţii contrare ori dacă locul plăţii nu se poate stabili potrivit naturii prestaţiei sau în temeiul contractului, al practicilor statornicite între părţi ori al uzanţelor: a) obligaţiile băneşti trebuie executate la domiciliul sau, după caz, sediul creditorului de la data plăţii; b) obligaţia de a preda un lucru individual determinat...

Citeste mai mult...

Art. 2092 Noul cod civil Excepţii Contractul de agenţie

Art. 2092 Excepţii Agentul nu are dreptul la indemnizaţia prevăzută la Art. 2091 în următoarele situaţii: a) comitentul reziliază contractul din cauza încălcării de către agent a obligaţiilor sale; b) agentul denunţă unilateral contractul, cu excepţia cazului în care această denunţare este motivată de circumstanţe precum vârsta, infirmitatea ori boala agentului, în considerarea cărora, în mod rezonabil, nu...

Citeste mai mult...

Art. 2091 Noul cod civil Indemnizaţiile în caz de încetare a contractului Contractul de agenţie

Art. 2091 Indemnizaţiile în caz de încetare a contractului (1) La încetarea contractului de agenţie agentul are dreptul să primească de la comitent o indemnizaţie, în măsura în care: a) i-a procurat noi clienţi comitentului sau a sporit semnificativ volumul operaţiunilor cu clienţii existenţi, iar comitentul obţine încă foloase substanţiale din operaţiunile cu aceşti clienţi; şi b) plata...

Citeste mai mult...

Art. 1812 Noul cod civil Încetarea locaţiunii în caz de înstrăinare Dispoziţii generale Contractul de locaţiune

Art. 1812 Încetarea locaţiunii în caz de înstrăinare (1) Dacă părţile convin astfel, locaţiunea încetează în cazul înstrăinării bunului dat în locaţiune. (2) Cu toate acestea, locaţiunea rămâne opozabilă dobânditorului chiar şi după ce locatarului i s-a notificat înstrăinarea, pentru un termen de două ori mai mare decât cel care s-arfi aplicat notificării denunţării contractului, conform prevederilor...

Citeste mai mult...

Art. 2443 Noul cod civil Obligaţiile executorului judecătoresc Executarea ipotecii mobiliare Executarea ipotecii

Art. 2443 Obligaţiile executorului judecătoresc (1) În termen de 48 de ore de la primirea cererii, executorul judecătoresc se deplasează la locul unde se află bunul ipotecat, îl ridică şi îl predă de îndată creditorului. (2) Executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în două exemplare, dintre care unul se...

Citeste mai mult...

Art. 1809 Noul cod civil Expirarea termenului Dispoziţii generale Contractul de locaţiune

Art. 1809 Expirarea termenului (1) Contractul de locaţiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părţi sau, după caz, prevăzut de lege, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă. (2) În privinţa obligaţiei de restituire a bunului dat în locaţiune, contractul încheiat pe durată determinată şi constatat prin înscris autentic constituie, în condiţiile legii, titlu executoriu...

Citeste mai mult...

Art. 1799 Noul cod civil Obligaţiile privind folosirea bunului Dispoziţii generale Contractul de locaţiune

Art. 1799 Obligaţiile privind folosirea bunului Locatarul este obligat să folosească bunul luat în locaţiune cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după anumite împrejurări, cum ar fi natura bunului, destinaţia sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul îl foloseşte....

Citeste mai mult...

Art. 2085 Noul cod civil Dreptul la comision Contractul de agenţie

Art. 2085 Dreptul la comision (1) Dacă părţile nu convin altfel, dreptul la comision se naşte la data la care este îndeplinită una dintre condiţiile următoare: a) comitentul şi-a executat obligaţiile contractuale faţă de terţa persoană; b) comitentul ar fi trebuit să îşi execute obligaţiile contractuale potrivit convenţiei sale cu terţul; c) terţul şi-a executat obligaţiile contractuale. (2) Comisionul se...

Citeste mai mult...