Cauta in aceasta categorie:

Art. 1016 Noul cod civil Întoarcerea convenţională Încheierea contractului Donaţia

Art. 1016 Întoarcerea convenţională (1) Contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite, fie pentru cazul când donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul când atât donatarul, cât şi descendenţii săi ar predeceda donatorului. (2) În cazul în care donaţia are ca obiect bunuri supuse unor formalităţi de publicitate, atât dreptul donatarului, cât şi dreptul de întoarcere sunt...

Citeste mai mult...

Art. 278 Codul muncii Reguli speciale de procedură

Art. 278 (1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile. (2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun şi acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un...

Citeste mai mult...

Art. 1046 Noul cod civil Înregistrarea testamentului autentic Formele testamentului Testamentul

Art. 1046 Înregistrarea testamentului autentic În scop de informare a persoanelor care justifică existenţa unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligaţia să îl înscrie, de îndată, în Registrul naţional notarial ţinut în format electronic, potrivit legii. Informaţii cu privire la existenţa unui testament se pot...

Citeste mai mult...

Art. 277 Codul muncii Reguli speciale de procedură

Art. 277 (1) În sensul prezentului cod, funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului. (2) Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18 şi 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, publicată în...

Citeste mai mult...

Art. 951 Noul cod civil Termenul de exercitare a acţiunii posesorii Acţiunile posesorii

Art. 951 Termenul de exercitare a acţiunii posesorii (1) În caz de tulburare ori de deposedare, paşnică sau violentă, acţiunea se introduce în termenul de prescripţie de un an de la data tulburării sau deposedării. (2) Dacă tulburarea ori deposedarea este violentă, acţiunea poate fi introdusă şi de cel care exercită o posesie viciată, indiferent de durata...

Citeste mai mult...

Art. 279 Codul muncii Reguli speciale de procedură

Art. 279 (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. (2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă,...

Citeste mai mult...

Art. 281 Codul muncii Reguli speciale de procedură

Art. 281 (1) Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 martie 2003. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă: - Codul muncii al R.S.R., Legea 10/1972, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 1/1970 - Legea organizării şi disciplinei muncii...

Citeste mai mult...

Art. 901 Noul cod civil Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular Înscrierea drepturilor tabulare

Art. 901 Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular (1) Sub rezerva unor dispoziţii legale contrare, oricine a dobândit cu bună-credinţă vreun drept real înscris în cartea funciară, în temeiul unui act juridic cu titlu oneros, va fi socotit titularul dreptului înscris în folosul său, chiar dacă, la cererea adevăratului titular, dreptul autorului său este radiat...

Citeste mai mult...

Art. 995 Noul cod civil Efectele cu privire la bunuri Substituţiile fideicomisare Dispoziţii comune

Art. 995 Efectele cu privire la bunuri (1) Sarcina prevăzută la art. 994 produce efecte numai cu privire la bunurile care au constituit obiectul liberalităţii şi care la data decesului instituitului pot fi identificate şi se află în patrimoniul său. (2) Atunci când liberalitatea are ca obiect valori mobiliare, sarcina produce efecte şi asupra valorilor mobiliare care...

Citeste mai mult...

Anexa Codul muncii

Anexa NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. II, III şi IV din Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator: Art. II (1) Contractele colective de muncă şi...

Citeste mai mult...