Felul nulităţii atrase de nesemnarea unor încheieri de şedinţă de către grefier, în cursul judecăţii, şi momentul până la care poate fi invocată.


Felul nulităţii atrase de nesemnarea unor încheieri de şedinţă de către grefier, în cursul judecăţii, şi momentul până la care poate fi invocată.

La termenul din 05.05.2006, cu ocazia cuvântului în fond, recurentul a invocat două excepţii, respectiv nulitatea încheierilor din 10 şi 17 mai 2005 din dosarul Judecătoriei Braşov, având în vedere că acestea nu au fost semnate de către grefier, ceea ce duce şi la nulitatea întregii judecăţi ulterioare şi nulitatea expertizei întocmite de expertul Pătraşcu, care a fost efectuată fără ca acesta să fi depus jurământul prevăzut de dispoziţiile art. 206 Cod procedură civilă, în vigoare la acea dată.

În temeiul art. 137 Cod procedură civilă instanţa va analiza cu prioritate excepţiile invocate.

Potrivit art. 147 Cod procedură civilă încheierea de şedinţă, întocmită ca urmare a dezbaterilor se semnează de judecători şi grefieri. Acest text, neprevăzând expres o sancţiune distinctă în cazul în care este încălcat, trebuie coroborat cu norma generală de nulitate înscrisă în art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă.  Astfel, actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale vor fi declarate nule numai dacă prin acestea s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea lor. Fiind aşadar o nulitate relativă partea este datoare pe de o parte să indice în ce mod a fost vătămată, iar pe de altă parte invocarea acestei nulităţi se poate face numai într-un anumit termen, respectiv la termenul imediat ulterior celui la care s-a produs vătămarea. Or, recurentul pârât nu a arătat ce drept i s-a vătămat prin nesemnarea acestor încheieri de către grefieră nici la termenele ulterioare şi nici în motivele de apel, ci direct în recurs a invocat nulitatea absolută fără a arătat nici de această dată ce drept îi este vătămat. Nefiind o nulitate absolută, aşa cum susţine recurentul, ea putea fi invocată la termenul din 17 mai 2005 pentru încheierea din 10 mai 2005 şi la 14 iunie 2005 pentru încheierea din 17 mai 2005, ceea ce recurentul pârât nu a făcut. În consecinţă urmează ca această excepţie să fie respinsă.

În ceea ce priveşte a doua excepţie ce vizează încălcarea dispoziţiilor art. 206 Cod procedură civilă prin faptul că expertul Pătraşcu nu a depus jurământul aceasta nu este confirmată de actele de la dosar, la fila 163 din dosarul Judecătoriei Braşov aflându-se  încheierea Camerei de Consiliu din 17.03.2005 prin care s-a luat act de îndeplinirea acestei obligaţii legale. Aşa fiind şi această excepţie va fi respinsă.

(Decizia civilă nr. 144/02.03.2006)