Civil. Constatare nulitate absolută a Hotărârii Adunării generale


Prin cererea introdusă la această instanţă la data de …. şi înregistrată sub nr. …, reclamantul X a chemat în judecată pe pârâta Y, solicitând instanţei ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a Hotărârii adunării generale din …. .

În motivarea acţiunii reclamantul arată că în data de …. s-a ţinut Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Y , care a avut 7 puncte la ordinea de zi  şi la care au participat 67 membri din totalul de 102 membrii delegaţi.

Din cei 67 membrii prezenţi, reclamantul arată că 35 membrii sunt salariaţi ai Y, fapt pentru care  învederează că adunarea generală nu a fost constituită statutar. Pe de altă reclamantul arată că între aceşti 35 membrii participanţi la  adunarea generală şi ordinea de zi a Adunării Generale există un conflict de interese privind fixarea salariilor, întrucât aceştia ajung să-şi voteze singuri nivelul salariilor, bugetul de salarii fiind constituit din cotizaţiile membrilor asociaţiei.

Un alt motiv al nulităţii absolute a hotărârii adunării generale invocat de reclamant,  este şi a acela că atribuţiile Consiliului Administraţiei au fost preluate de directorul Y care a condus efectiv lucrările Adunării Generale şi a propus spre adoptare o  serie de măsuri ce nu sunt în competenţa Adm. Gen., ci a Consiliului de Administraţie, printre care şi stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al asociaţiei .

Mai arată reclamantul, că un alt motiv pentru care hotărârea este lovită de nulitate este şi acela că după 4 ani de mandat, Consiliul de Administraţie a obţinut propunerea de prelungire a mandatelor până la maxim …., ceea ce apreciază reclamantul că este nestatutar potrivit art. ….. din statut.

Un alt motiv pentru care reclamantul solicită constatarea nulităţii absolute a Hotărârea Adunării Generale este şi acela că personalul salariat al pârâtei Y şi-a votat propriul buget, în cauză existând conflictul de interese.

Reclamantul apreciază că în cauză există un interes al actualului Consiliu de Administraţie de a-şi prelungi mandatul, întrucât urmează a se împărţi patrimoniul de vânătoare.

Hotărârea este nelegală şi pentru faptul că nu s-a publicat convocarea Adunării Generale pentru data de …, cu ordinea de zi într-un ziar local, că, după dezbateri, şi înainte de propunerea la vot, cea mai mare parte din delegaţi: au părăsit sala de şedinţă precum şi pentru că nu a fost stabilită modalitatea de votare (vot deschis sau secret) şi nu s-au numărat voturile, mergându-se după o apreciere aproximativă ( câţi sunt pentru şi prin analogie, restul sunt împotrivă ).

În drept reclamantul, îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile OG …., statutul Z şi statutul Y .

În dovedirea acţiunii reclamantul a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri şi testimonială, depunând la dosar Statutul Z şi Y, obiectivele – program pe anul … şi Ghidul de desfăşurare a lucrărilor Adunării Generale din …….

La data de …. , pârâta Y depune la dosar o întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii reclamantului întrucât este nelegală în conformitate cu disp. art. ….. şi netemeinică întrucât, potrivit Statului de funcţii şi organigramei, din numărul total de participanţi ( 69 prezenţi ) doar 12 participanţi au avut şi calitatea de delegaţi ai grupelor în A.G.A. .

Pe ordinea de zi a discuţiilor Adunării Generale, din cele 7 capitole ( subiecte ), nici unul nu a avut ca obiectiv fixarea salariilor angajaţilor Y.

Lucrările Adunării Generale au fost conduse, conform art. …. din Statut, de preşedintele Y.

În ceea ce priveşte cuantumul cotizaţiei, pârâta arată că acest aspect intră în atribuţiunea Consiliului Y, iar validarea bugetului de venituri şi cheltuielile cu stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru se face în Adunarea Generală.

În ceea ce priveşte prelungirea mandatului Consiliului şi organelor de conducere al Y, reclamantul arată că acestea s-au datorat unui eveniment neprevăzut şi nedorit (decesul preşedintelui Y în exerciţiul mandatului precedent) ce a determinat alegeri în luna ….. în condiţiile în care alegerile la termen ar fi trebuit să aibă loc în …. şi respectiv ….. .

Pârâta mai arată că patrimoniul Y nu este compus din fonduri de vânătoare, ci acestea aparţin domeniului public al statului .

În  ceea ce priveşte convocarea membrilor la lucrările Adunării Generale pârâta arată că toţii membrii delegaţi la lucrările A.G.A. din … au fost încunoştiinţaţi despre data şi ordinea de zi a Adunării Generale (inclusiv reclamantul X) prin scrisoare recomandată cu confirmare  de primire, convocator de luare la cunoştinţă prin semnătură şi prin afişare la avizierul Y.

În ceea ce priveşte sistemul de votare, pârâta arată că votul deschis prin care au fost luate hotărârile A.G.A. din …… nu contravine cu nimic disp. art. … din statut.

În susţinerea întâmpinării şi combaterea acţiunii reclamantului, pârâta a înţeles să se folosească de proba cu interogatoriu reclamantului, testimonială şi cu înscrisuri , sens în care a depus la dosar următoarele acte: statutul Y, statutul din Z, ordinea de zi a Adunării Generale din …, anunţul adresat membrilor delegaţi ai grupului de vânători şi pescari privind convocarea Adunării Generale a Y din ….. şi a comunicării ordinii de zi, raportul comisiei de validare, tabelul cu delegaţii grupelor la Adunarea Generală a Y cuprinzând grupa, numele şi prenumele şi semnăturile acestora, procesul-verbal al Adunării Generale din …., statul de funcţii şi grila de salarizare a Consiliului Y, invitaţia adresată Preşedintelui executiv pentru a participa la Adunarea Generală din …, adresa nr. …. din …. adresată pârâtei prin care i se solicită să nu organizeze adunare generală de alegeri, iar în ceea ce priveşte neparticiparea la lucrările Adunării Generale se comunică, că Z a fost reprezentată de d-nul W care este membru l Consiliului Z din România, borderoul pentru trimiterea scrisorilor recomandate din ….., ştampilat de oficiul poştal.

În şedinţa de judecată din ….. pârâta a învederat că este înfiinţată ca asociaţie şi nu ca o societate comercială, că nu emite hotărâri propriu-zise dar există procesul-verbal de şedinţă în care sunt consemnate toate discuţiile şi dezbaterile şi că în speţă este vorba despre o hotărâre a adunării  generale ordinare.

În şedinţa camerei de consiliu din ….., pârâta, prin avocat ales, depune la dosar adresa din care rezultă că în cadrul asociaţiei sunt înscrişi 2079 membrii vânători şi pescari ( printre care şi reclamantul X ) organizaţi în 16 grupe, iar în şedinţa camerei de consiliu din … sunt enunţate probele.

În şedinţa camerei de consiliu din …. după audierea primului martor al reclamantului, d-nul avocat, pentru pârâta Y solicită să i se ia interogatoriul reclamantului, dar instanţa respinge motivat această cerere, întrucât reclamantul Y a stat în sală la luarea interogatoriului primului martor şi nu a depus delegaţiile necesare depunerii interogatoriului reclamantului.

Interogatoriul scris, este depus la dosar, după audierea tuturor martorilor, de către pârât pentru a dovedi că avea interogatoriul pregătit, în aceeaşi şedinţă sunt audiaţi la propunerea reclamantului d-nii ….. şi ….. , iar la propunerea pârâtei sunt audiaţi martorii ….. şi ……

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de întregul material probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele situaţie de fapt.

În data de ….. a avut loc Adunarea Generală a membrilor Y la care au participat, conform semnăturilor de participare, un număr de 69  delegaţi printre care şi reclamantul, din numărul total de 102 delegaţi ai grupelor, fapt pentru care comisia de validare a declarat statutară Adunarea Generală a Y din data de …..

S-a mai reţinut că s-a procedat la convocarea delegaţilor pentru participare la A.G.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi că la aceeaşi adunare generală a fost invitat să participe şi preşedintele executiv al Z, prin adresa …. care însă în data de ….., conform adresei nr…. a Z din România, explică neparticiparea la lucrările A.G.A. din motive independente de voinţa preşedintelui executiv şi justifică reprezentarea prin persoana domnului …, membru al Consiliului Z din România.

Din procesul-verbal al A.G.A. încheiat în data de … instanţa a reţinut  că lucrările au fost conduse de preşedintele pârâtei – d-nul …, că reclamantul a solicitat ca la punctul propuneri să fie înscrisă pe ordinea de zi şi propunerea sa ca ,, Adunarea Generală de alegeri să se facă la expirarea mandatului actualului Consiliu, că această propunerea nu a fost adoptată, deşi reclamantul a solicitat A.G.A. să respingă propunerea de prelungire a mandatului actualului Consiliu şi că reclamantul nu a solicitat ca votul său negativ (de împotrivă) de prelungirea mandatului actualului Consiliu al pârâtei, să fie consemnat în procesul-verbal al A.G.A. De asemenea s-a mai reţinut că această propunere de prelungire a mandatului Consiliului a fost temeinic justificată, fapt pentru care, propunerea a fost aprobată cu 65 voturi ,, pentru”  3 voturi ,, împotrivă şi o ,,abţinere” .

Tot din procesul-verbal al A.G.A., instanţa a mai reţinut că nu au fost aprobate salariile angajaţilor Y şi că au fost discuţii legate de diminuarea cotizaţiei cu 12% , faţă de propunerile pentru anul …., aşa încât aceste cotizaţii să fie la nivelul anului …, propunere ce a fost respinsă.

De asemenea s-a reţinut că a fost adoptat bugetul de venituri şi cheltuieli cu 63 voturi ,,pentru „, 5 voturi ,,împotrivă” şi un delegat absent  (care a părăsit sala).

Din declaraţiile martorilor audiaţi la propunerea reclamantului, instanţa a reţinut că acesta (reclamantul) a învederat că punctul de ordine al adunării generale privind prelungirea mandatului consiliului Y nu este statutar, că pe ordinea de zi a adunării generale nu era trecut şi acest punct, că votarea propunerilor s-a făcut prin vot deschis, că la primele puncte ale ordinii de zi s-au numărat întâi voturile ,, pentru” , ,, împotrivă” şi ,, abţinerile „, iar în punctele următoare, în care s-a trecut la votarea bugetului şi a prelungirii mandatului membrilor Y , unele persoane au ieşit afară din sală, iar la numărarea voturilor s-a procedat prin diferenţă , în sensul că dacă au fost 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri, preşedintele ….. a precizat că se subînţelege că restul voturilor este ,, pentru” şi nu mai este necesară numărarea voturilor.

Martorii reclamantului nu-şi amintesc ca acesta să fi solicitat consemnarea votului său negativ în procesul-verbal al Adunării generale la vreunul din punctele ordinii de zi discutate , dar că acesta a votat negativ la prelungirea mandatelor membrilor consiliului Y.

S-a mai reţinut că preşedintele pârâtei Y a dat citire ordinii de zi a adunării generale care nu corespundea cu cea comunicată prin scrisoarea recomandată cu confirmare de primire şi că în sală au fost obiecţiuni întrucât la ordinea de zi s-a pus în discuţie şi prelungirea mandatului consiliului Y.

De asemenea tot din declaraţiile acestor martorii s-a mai reţinut că punctele ,,sensibile” ale discuţiilor au fost în ceea ce priveşte cuantumul cotizaţiilor şi prelungirea mandatelor consiliului Y şi că într-adevăr în adunarea generală nu au fost discuţii despre salarizarea angajaţilor Y .

Martorii audiaţi la propunerea pârâtei Y, au declarat că adunarea generală a fost constituită statutar, că într-adevăr nu s-a hotărât fixarea salariilor angajaţilor Y că lucrările adunării generale au fost conduse de preşedintele asociaţiei – d-nul ….. , că d-nul ….. răspundea la întrebările ce se puneau de participanţi, că reclamantul nu a solicitat consemnarea votului său negativ faţă de vreuna din problemele discutate în adunarea generală, că participarea la adunarea generală a fost făcută prin convocare cu scrisoare  recomandată cu confirmare de primire, că într-adevăr reclamantul s-a opus prelungirii mandatului membrilor consiliului Y , că nu s-au discutat probleme de salarizarea angajaţilor Y.

În raport de situaţia de fapt reţinută şi în temeiul disp. art. … din O.G. … privind asociaţiile şi fundaţiile, instanţa urmează a respinge acţiunea formulată de reclamant întrucât acesta nu a făcut dovada că în adunarea generală din … a solicitat înscrierea în procesul-verbal a votului său negativ la vreun punct al ordinii de zi, deşi conf. art. 1169 C.civ. avea această obligaţia, în raport de prevederile art. … din O.G. … potrivit căruia ,, hotărârilor adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală ( iar reclamantul conform poz. 17 de la fila 52 din dosar a luat parte la adunarea generală ) sau care au votat împotrivă şi au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă .

Pe de altă parte, dar nu în ultimul rând reclamantul nu a făcut în nici un fel dovada interesului promovării acţiunii şi a susţinerilor sale privind faptul că lucrările adunării generale au fost conduse nestatutar, că există un interes în prelungirea mandatului actualului Consiliu de Administraţie, că participanţii la adunarea generală şi-au votat salariile în calitate de angajaţi ai Y şi că validarea bugetului echivalează cu stabilirea cuantumului cotizaţiilor membrilor asociaţiei.

În ceea ce priveşte lipsa publicării  convocării adunării generale printr-un ziar local, acesta ar fi avut ca urmarea neîntrunirea forumului necesar pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale, fapt ce nu s-a întâmplat, lipsa fiind îndeplinită prin convocarea cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi invitarea preşedintelui executiv al Z din România.

Dacă publicarea convocării datei Adunării Generale a Z ar fi fost de importanţă naţională sau ar fi atras în vreun fel nulitatea hotărârilor, legiuitorul ar fi dispus îndeplinirea acestei proceduri printr-un ziar de circulaţie naţională şi nu printr-un ziar local şi ar fi specificat acest motiv de nulitate.

În ceea ce priveşte susţinerea reclamantului că o parte din membrii adunării generale au părăsit sala, şi deci adunarea generală este nelegală, reclamantul nu a făcut nici această dovadă, martorii audiaţi la propunerea sa, fie nu au putut preciza câţi membrii au plecat din sală, declarând că ,,la sfârşitul şedinţei erau scaune goale”, fie că au declarat că afară erau 6 persoane.

Faptul că nu s-a stabilit modalitatea de votare  ( vot deschis sau secret ) şi s-a votat prin vot deschis, nu contravine dispoziţiilor art. …. din statutul Y.

În temeiul art. 274 C.p.civ. urmează a obliga reclamantul către pârât la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de …. lei.