CIVIL.Constatarea nulităţii absolute a contractului de arendare


Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile promovată de reclamantul G. E., în contradictoriu cu pârâta S. C. C. A. S.R.L., prin reprezentant  D. V., având ca obiect constatarea nulităţii absolute a  contractului de  arendare nr.1054/15.02.2015.

Dezbaterile în cauza de faţă, au avut loc la data de 12.10.2015, când reclamantul şi pârâta au pus concluzii pe fond , consemnate în încheierea de şedinţă din acea data, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa pentru revederea materialului probator  şi pentru ca avocaţii părţilor să formuleze şi să depună concluzii scrise , a amânat pronunţarea la data de 23.10.2015, când, în urma deliberării, a pronunţat această hotărâre.

J U D E C A T A

1. Obiectul acţiunii.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei  la data de 13.05.2015  reclamantul G. E.  a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâta  S. C. C. A. SRL, prin reprezentant legal V. D., solicitând constatarea nulităţii absolute a contractului de arendare nr. 1054 încheiat la data de 15.02.2015.

 2.Motivarea în fapt şi în drept a acţiunii.

În motivarea acţiunii  reclamantul a învederat că la data de 15.02.2015 a încheiat, în comuna G. S., cu pârâta,prin E. G., contractul de arendare nr. 1054  pentru suprafaţa de 1,35 ha teren,conform actului de partaj voluntar nr. 09/29.01.2015 şi că în ziua menţionată  a fost interpelat de numitul E. G. care a precizat că se ocupă de încheierea contractelor de arendă  ale societăţii  şi i-a indicat să îl însoţească la biroul său  pentru a–i arăta  că are evidenţa suprafeţelor de teren  arendate din patrimoniul pârâtei .

A mai învederat reclamantul  că a mers împreună cu numitul E. G. la biroul acestuia şi că i s-a precizat că societatea pârâtă s-a unificat cu societatea aparţinând domnului M. G.- F. cu care  avea încheiat anterior contract de arendă  înregistrat sub nr. 25/24.01.2013, cu termen de încetare la data de 24.01.2023, precizându-se totodată că încheierea acestui contract este o formalitate ca urmare a unificării societăţilor şi că  îl are ca arendaş pe M. G. F.

Tot acesta a precizat că, având în vedere cele ce i-au fost menţionate, a consimţit să reînnoiască contractul crezând în buna credinţă  a numitului E. G. şi că ulterior a aflat că a fost indus în eroare şi determinat să încheie acest contract fără să aibă reprezentarea că arendaşul este pârâta şi nu are legătură  cu arendaşul M. G. F.

 In drept, au fost invocate temeiuri art. 1246 şi urm. Din Cod Civil şi art. 1179 Cod Civil.

 3.Înscrisuri ataşate în dovedirea acţiunii/alte probe solicitate.

S-au depus în copie  actul de paratj voluntar  nr. 9/29.01.2015, contractul de arendare nr. 25/24.01.2013, contract de arendare nr. 1054/15.02.2015-filele 9-14 dosar.

S-a solicitat şi încuviinţarea probei cu martori.

4.Regularizarea cererii

Prin rezoluţia judecătorului din data de 15.05.2015, în temeiul prevederilor art.200 alin.2 cod proc.civilă, s-a dispus regularizarea cererii şi s-a pus în vedere reclamantului să complinească lipsurile acesteia în sensul  precizării valorii obiectului  în vederea stabilirii competenţei şi calculării taxei judiciare de timbru şi să  depună dovada  achitării taxei judiciare de timbru, acesta conformându-se în parte, fila 22 dosar.

5. Poziţia pârâtei faţă de cauza dedusă judecăţii/întâmpinarea.

  Prin rezoluţia judecătorului din data de 03.06.2015 potrivit prevederilor art.201 alin.1 cod proc.civilă, un  exemplar al acţiunii şi al înscrisurilor anexate  s-au comunicat pârâtei şi aceasta,în conformitate cu prevederile art.205 din cod  a depus întâmpinare la data de 30.06.2015-filele 25-28.

Pe calea întâmpinării pârâta a solicitat respingerea acţiunii cu motivarea că contractul de arendă este legal încheiat,că în ziua de 15.02.2015 au fost încheiat mai multe contracte de arendare  nu mai cel cu reclamantul, că cel încheiat cu SC E. A. SRL are ca obiect suprafaţa de 3,49 ha teren conform titlului de proprietate nr.2499/27/18.03.1999 ,titular N. S.,socrul reclamantului,că la pct.2.1.din contract sunt înscrise suprafeţe de 2,224 şi 1,25 ha care corespund aproape în totalitate cu suprafaţa din titlu,că ulterior apar înscrise suprafeţe de 1,82 ha în t.17 ,0,35 ha în t.81, o,75 ha în t.81 şi 0,50 ha în t.84,în continuare înscriindu-se că s-a primit suprafaţa de 3,49 ha,acesta făcându-se însă printr-un alt înscris depus la Primăria G.S. la 12.06.2015 şi, drept urmare,reclamantul nu putea arenda suprafaţa de 3,49 ha din t.17,81 şi 84 din titlul de proprietate nr.54749/27/23.04.1993 întrucât nu era proprietar, dreptul de proprietate fiind indiviz.

De asemenea,pârâta a mai arătat că pe rolul instanţei au fost şi dosarele nr.620 şi 621/282/2015 promovate de A. V., S. M.-C. şi M. F. despre care aceştia nu au avut cunoştinţă.

S-a solicitat încuviinţarea probei cu martorii mai sus arătaţi.

S-a mai solicitat sancţionarea reclamantului cu amenda judiciară prev.de art.187 pct.1 lit.a cod proc.civilă,apreciind că acesta a introdus cererea cu rea credinţă.

 6.Situaţia de fapt şi de drept reţinută de instanţă.

6.1.La data de 15.02.2015 părţile în proces au încheiat contractul de arendare nr.1054 prin care reclamantul a arendat pârâtei suprafaţa de 1,35 ha teren arabil situat în comuna G. S.,teren amplasat în tarlalele 16-0,50 ha, 81-0,35 ha şi 84- 0,50 ha, înscrisul fiind înregistrat la primărie sub nr.11667/19.02.2015-filele 13-14.

Contractul a fost încheiat în comuna G. S.,la domiciliul numitului E. G. care a acţionat în numele pârâtei  .

Reclamantul şi-a dovedit dreptul de proprietate prin contractul de partaj voluntar autentic nr.9/29.01.2015-filele 9-10.

Pentru terenul ce a făcut obiectul actului de partaj voluntar dreptul de proprietate a fost reconstituit, în temeiul prevederilor legilor fondului funciar, pe numele moştenitorilor def.C. G.I.,printre care şi reclamantul,aşa cum reiese din titlul de proprietate nr.54749/27/23.04.1993-fila 30.

 În aceeaşi zi ,pentru terenurile ce le-au revenit prin acelaşi contract de partaj voluntar,copartajantele M. F. şi A. V. au încheiat la rândul lor contracte de arendare nr.1053 şi 1055, înregistrate la primărie sub nr.11666 şi 11668/19.02.2015-filele 31-34.

6.2.La data de 24.01.2013 reclamantul a încheiat un contract de arendare cu S. C. E. A. SRL G. S. ,înregistrat sub nr.25,iar la primărie sub nr.9974/28.01.2013, fiind arendată suprafaţa totală de 3,49 ha teren, 2,24 ha în t.11 şi 1,25 ha în t.14, din copia exemplarului depus la filele 11-12 dosar reieşind că pe înscris s-au efectuat unele modificări, înscrisul fiind retras de reclamant urmare depunerii la dosar,de către Primăria comunei G. S., a 2 exemplare din acelaşi contract,cel iniţial pentru cele două suprafeţe de teren mai sus arătate,şi cel depus la data de 12.06.2015 cuprinzând alte modificări decât cele din copia de la filele 11-12,modificări care sunt însă atestate prin semnătură şi ştampila arendaşului,respectiv la suprafaţa arendată fiind înscrise alte două suprafeţe de teren- 0,75 ha în t.17/123/12/10 şi 2,74 ha în t.14/79/12/4-filele 57-60.

Terenul arendat prin acest contract este  o parte din cel pentru care dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele N. I.S.,conform titlului de proprietate nr.2499/27/18.03.1993,persoană care a fost socrul reclamantului,aşa după  a susţinut pârâta iar reclamantul nu a contestat,susţinere coroborată cu înscrisul ataşat de primărie contractului de arendare mai sus arătat-fila 61.

Drept urmare,rezultă fără putinţă de tăgadă,că terenurile ce au făcut obiectul celor două contracte nu sunt identice,ele provenind din titluri de proprietate distincte.

6.3.La primul termen  de judecată din data de  14.09.2015 instanţa a solicitat apărătorului reclamantului să precizeze care este motivul de nulitate pe care îl invocă,acesta declarând că se opreşte la dol,conform art.1214 cod civil.

Instanţa reaminteşte că potrivit prevederilor 1204 cod civil,consimţământul părţilor trebuie să fie serios,liber şi exprimat în cunoştinţă de cauză,iar potrivit prevederilor art.1206 alin.1,consimţământul este viciat când este dat din eroare,surprins prin dol sau smuls prin violenţă.

Totodată,reaminteşte că,potrivit prevederilor art.1214 ali.1 şi 2 cod civil, consimţământul este viciat prin dol când partea s-a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte  părţi ori când aceasta din urmă a omis,în mod fraudulos,să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie,partea al cărui consimţământ a fost viciat prin dol putând cerere anularea contractului,chiar dacă eroare în care s-a aflat nu a fost esenţială.

Drept urmare,în cauza de faţă reclamantul nu putea cere nulitatea absolută a contractului de arendă ci ,aşa cum legea prevede,anulare actului.

Dolul,aşa după cum este reglementat de lege,este acel viciu de consimţământ care constă în inducerea în eroare a unei persoane,prin mijloace viclene, pentru a o determina să încheie un anumit act juridic,cu alte cuvinte dolul este o eroare provocată.

Ca viciu de consimţământ dolul este alcătui din două elemente,un element obiectiv,material ce constă în utilizarea de mijloace viclene-mijloace frauduloase,şiretenii pentru a induce în eroare şi un element subiectiv,intenţional ce constă în intenţia de a induce în eroare o persoană,pentru a o determina să încheie un anumit act juridic.

Din probatoriile administrate în cauza dedusă judecăţii ne rezultă, sub nici o formă, vicierea consimţământului reclamantului la încheierea actului juridic reprezentat de contractul de arendă încriminat.

Aşa după cum chiar reclamantul a răspuns la interogatoriu, s-a deplasat la locuinţa lui E. G. împreună cu cele două surori ale sale fără a fi obligat în acest sens şi fără ca la încheierea actului reprezentantul pârâtei să fi folosit vreo manoperă frauduloasă pentru a-l determina să-l semneze, susţinerea sa că nu a citat actul,pe când surorile sale au citit propriile contracte încheiate,nefiind credibilă,de vreme ce actul a ajuns ulterior în mâinile sale,fiindu-i înmânat de martorul D. S.-A., el fiind cel care l-a depus personal la primărie spre a fi înregistrat,aşa cum a răspuns la întrebarea nr.5 din interogatoriu-fila 71.

Mai mult decât atât,aşa cum deja am arătat,terenurile ce au făcut obiectul celor două contracte de arendare provin din titluri de proprietate distincte şi ,drept urmare, susţinerile reclamantului că a fost indus în eroare de către E. G. care i-ar fi relatat că cele două societăţi comerciale arendatoare s-au unificat şi că reprezentantul lor legale este aceeaşi persoană,respectiv M. G.-F., sunt lipsite de temei probator şi sunt flagrant contrazise de înscrisurile depuse la dosar.

6.4.Raportat la considerente mai sus arătate,cum acţiunea dedusă judecăţii compare  ca neîntemeiată  va fi respinsă.

 6.5.Va fi respins ca neîntemeiat şi capătul de cerere privitor la aplicarea unei amenzi judiciare pentru depunerea cu rea credinţă a acţiunii,instanţa apreciind că o atare împrejurare de fapt nu există,reclamantul, la rândul său, fiind în eroare asupra obiectului celor două contracte de arendă existente.

7.Cheltuielile de judecată, potrivit prevederilor art.453 cod procedură civilă.

  Ca parte căzută în pretenţii, potrivit prevederilor art.453 alin.1 rap.la art.452 şi la art.451 alin.1 cod proc.civilă, reclamantul  va fi obligat  la plata către pârâtă  a sumei de 1500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând’ onorariu avocat .

8.Comunicarea hotărârii.

Hotărârea se comunică  părţilor, potrivit prevederilor art.427 alin.1 cod procedură civilă.

9.Calea de atac.

Hotărârea este supusă căii de atac a apelului în termen de 30 de zile de la data comunicării, aşa cum prevede art.466  alin.1 şi 468 alin.1 cod proc.civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de reclamantul G. E. în contradictoriu cu pârâta S. C. C. A. SRL prin reprezentant legal  V. D.,.

Respinge ca neîntemeiată cererea pârâtei de sancţionare a reclamantului cu amenda judiciară prevăzută de art.187 alin.1 pct.1 lit.a cod proc.civilă.

Obligă reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 1.500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocatului.

 Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

 Apelul se depune la Judecătoria Pogoanele.

 Pronunţată în şedinţă publică,astăzi 23 octombrie 2015.