Excepţia autorităţii lucrului judecat este îndeplinită atunci când potrivit art.1201 cod civil, există triplă identitate de părţi, obiect şi cauză.


Excepţia  autorităţii lucrului judecat este îndeplinită atunci când potrivit art.1201 cod civil, există triplă identitate de părţi, obiect şi cauză.

Decizia nr. 220/10 februarie 2010  pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti- Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal

Prin sentinţa nr. 1666 din 25.11.2009, Tribunalul Buzău – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, a admis excepţia autorităţii lucrului judecat invocată de pârâtul Municipiul Buzău şi a respins acţiunea promovată de reclamanta G.A.M. în contradictoriu cu pârâţii  Comisia Locală Municipală Buzău de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, Municipiul Buzău – prin Primar respingând şi cererea formulată de pârâta Comisia Locală Municipală Buzău de Aplicare a legilor Fondului Funciar, de sancţionare a reclamantei în baza art.108 ind.1 Cod procedură civilă.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că excepţia invocată de către pârâta Comisia locală municipală Buzău de aplicare a legii fondului funciar, este întemeiată, deoarece , pe rolul Tribunalului Buzău s-a aflat dosarul nr.1664/114/2009 în care reclamantă a fost G.A.M., pârâţi fiind Comisia municipală pentru aplicarea fondului funciar, Comisia Judeţeană Buzău pentru aplicarea legilor fondului funciar si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară, având ca obiect obligarea pârâţilor la comunicarea unor relaţii referitoare la titlurile de proprietate şi titularii acestora privind  suprafeţele de 24,66 ha si respectiv 3,3 ha identificate de expert C.S. într-un raport de expertiză extrajudiciară, întocmit de către acesta şi în care s-a pronunţat sentinţa nr. 1128 din 6.10.2009, astfel încât există autoritate de lucru judecat, considerente pentru care instanţa a admis excepţia şi a respins acţiunea ca inadmisibilă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta G.A.M., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătând în esenţă că prima instanţă a considerat greşit că sunt aplicabile disp. art. 166 c.pr.civ. şi art. 1201 c.civil,  admiţând excepţia autorităţii de lucru judecat, deoarece nu era îndeplinită tripla identitate de obiect, părţi şi cauză, cererea iniţială în raport de care s-a reţinut autoritatea de lucru judecat, a fost formulată în contradictoriu cu Comisia Locală de aplicarea legii 18/1991 Buzău, Comisia Judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău, iar pe parcursul judecării cererii, a renunţat la judecarea acestei cereri în contradictoriu cu Comisia judeţeană şi Oficiul OCPI Buzău, astfel încât nu era îndeplinită tripla identitate de părţi.

Arată recurenta că  soluţia pronunţată  în cererea iniţială şi anume sentinţa nr. 1128/6.10.2009,  nu a rezolvat fondul litigiului, întrucât acţiunea ce a fost formulată a fost respinsă ca tardivă, pe motiv că nu a fost respectat termenul de 30 de zile prevăzut de art. 22 alin 1 din Legea 544/2001 şi art. 36 al. 1 din HG nr. 123/2002, astfel încât  nu era întemeiată excepţia autorităţii de lucru judecat, pe motiv că cererea iniţială  nu s-a soluţionat în contradictoriu cu aceleaşi părţi ca cele din cererea soluţionată prin sentinţa recurată şi nu s-a soluţionat  fondul litigiului, nefiind examinate aspectele legate de fondul litigiului, care se refereau la obligarea pârâţilor privind comunicarea unor informaţii de interes public.

S-a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, cu trimiterea cauzei la aceeaşi instanţe pentru soluţionarea pe fond a cauzei.

Recursul este fondat.

Pentru ca să existe autoritatea de lucru judecat, trebuia ca potrivit art. 1201 Cod civil, să existe tripla identitate de părţi, obiect şi de cauză.

Este însă necesar ca prima hotărâre rămasă definitivă, ori devenită irevocabilă, să fi rezolvat în fond procesul dintre părţi.

Atunci când, prin prima hotărâre, acţiunea a fost respinsă pentru consideraţii procedurale, fără a se fi discutat temeinicia motivelor invocate, este evident că existenţa unei asemenea hotărâri nu poate constitui un impediment pentru introducerea unei noi acţiuni, din moment ce în primul proces fondul raporturilor juridice dintre părţi nu fusese soluţionat.

În speţă, nu a existat tripla identitate de părţi, în cererea iniţială în care s-a pronunţat sentinţa nr. 1128/6.10.2009, de către Tribunalul Buzău, recurenta reclamantă G.A.M., a renunţat la judecată faţă de pârâţii Comisia Judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău, soluţionându-se cauza numai în contradictoriu cu Comisia municipală Buzău de aplicarea Fondului Funciar, iar în cererea soluţionată prin sentinţa recurată,  acţiunea formulată de recurentă s-a soluţionat în contradictoriu cu Comisia locală municipală Buzău de aplicare a legii fondului funciar şi Municipiul Buzău, prin Primar,  neexistând tripla identitate de părţi, deci aceleaşi părţi în aceeaşi calitate.

Totodată, prin sentinţa nr. 1128/6.10.2009, cauza nu a fost soluţionată pe fond, deci nu s-a analizat temeinicia motivelor invocate de recurenta reclamantă şi nu s-a dispus obligarea pârâţilor să-i comunice informaţiile solicitate, ci acţiunea formulată de recurentă a fost respinsă ca tardiv introdusă, pe motiv că nu s-a respectat termenul de 30 de zile prev. de art. 22 alin. 1 din Legea 544/2001 şi art. 36 al. 1 din HG nr. 123/2002, deci nu a fost soluţionată pe fond,  astfel că  nu sânt îndeplinite condiţiile excepţiei autorităţii lucrului judecat.

Acestea au fost considerentele pentru care Curtea a admis recursul reclamantei G.A.M. a casat sentinţa nr. 1666/25.11.2009 a Tribunalului Buzău şi a trimis cauza spre rejudecare pe fond, la aceeaşi instanţă.