Obligaţie de a face + pretenţii


Dosar nr. xxxxxxxxxxxxxx

JUDECATORIA COSTESTI-JUDETUL ARGES

SENTINTA CIVILA Nr. xxxxxx

Sedinta publica de la xxxxxxxxx

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol se afla  judecarea cauzei civile privind pe reclamantii NM,  C M. A  si pe pârâtii CLFF P,  B M-PC L  F F, având ca obiect  „ obligatie de a face + pretentii”

Dezbaterile si cuvântul pe fond au avut loc la data de 25.01.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data, parte integranta din prezenta sentinta când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 01.02.2010 când a pronuntat urmatoarea solutie:

INSTANTA:

Deliberând asupra cauzei de fata retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 06.05.2004 si precizata la data de 17.06.2004, reclamantii NM si N F au chemat în judecata pe pârâta C L F F P, solicitând obligarea acesteia la plata daunelor-interese cominatorii, în valoare de 200.000.000 lei vechi, conform art 64 alin.2 din Legea nr.18/1991, a daunelor – interese compensatorii în valoare de  20.000.000 lei si la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca  pârâta nu a respectat sentinta civila nr.1036/02.02.2003 si decizia civila nr.1476/07.10.2003 prin care le-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 3,83 ha, respectiv 3,50 ha, C LFFP refuzând nejustificat sa le atribuie aceasta suprafata.

Precizeaza reclamantii ca daca aceasta suprafata ar fi fost însamântata cu grâu ar fi obtinut o productie  pe care o evalueaza la 20.000.000 lei vechi.

În drept, au fost invocate dispozitiile art 64 alin.2 din Legea nr.18/1991.

Cererea a fost legal timbrata.

În sustinerea actiunii au fost depuse , în fotocopie, înscrisuri.

Prin cererile aflate la filele 45 si 60 dosar initial, reclamantii au precizat cuantumul daunelor compensatorii ca fiind 30.000.000 lei, respectiv 56.000.000 lei vechi.

Pârâta nu a depus întâmpinare.

În cauza au fost administrate probele cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei si expertiza tehnica, fiind întocmit raportul de expertiza de catre S I ( filele 126-128).

Prin sentinta civila nr.431/20.06.2005, J C a admis în parte actiunea reclamantilor si a obligat pârâta la plata sumei de 17.500.000 lei vechi,  reprezentând daune-interese pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea deciziei civile nr.1476/07.10.2003 a Ti A.

Aceasta sentinta a fost casata prin decizia civila nr.204/R/15.03.2006 pronuntata de T A, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare J C.

În acest sens, a fost înregistrata din nou pe rolul acestei instante la data de 10.08.2006 sub nr.1562/2006.

În rejudecare a fost pronuntata sentinta civila nr.715/21.11.2006 prin care a fost admisa în parte actiunea formulata de reclamant, a fost obligata pârâta sa-i plateasca acestuia suma de 17.500.000 lei vechi daune-interese si cheltuieli de judecata în suma de 278,06 lei, fiind respinsa cererea privind obligarea pârâtei la plata daunelor-cominatorii.

Prin decizia civila nr.547/R/10.04.2007, T A a admis recursurile formulate de reclamant si de pârâta  împotriva acestei sentinte, a dispus casarea acesteia si trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta de fond.

În vederea rejudecarii, pricina a fost înregistrata pe rolul J C la data de 19.09.2007 sub nr.1537/214/2006.

Prin cererea precizatoare depusa la data de 19.10.2007, (filele 29-30), reclamantul a solicitat conceptarea în cauza în calitate de pârât a numitului BM, presedintele CLFFP.

Urmare  a decesului reclamantei N F (fila 179 – dosar initial), în cauza a fost conceptata în calitate de reclamanta si CMA, fiica defunctei.

Prin încheierea de sedinta din data de 03.12.2007, instanta a dispus efectuarea unei noi expertize, fiind desemnat expert în cauza dl TI.

În cadrul probatiunii a fost încuviintata si administrata, la solicitarea reclamantilor, proba cu interogatoriul pârâtului B M (fila 66).

La data de 29.01.2008, s-a depus la dosar raportul de expertiza (filele 61-64), cu privire la care instanta a dispus refacerea, noul  raport de expertiza fiind depus la data de 02.10.2008 ( filele 109-111).

Lucrarea întocmita de expertul T I a fost pusa în discutia partilor la termenul de judecata din data de 13.10.2008, când s-au formulat obiectiuni atât de catre reclamanti, cât si de catre pârâti.

Constatând întemeiate obiectiunile formulate de parti, instanta a solicitat  expertului sa raspunda acestor obiectiuni. Raspunsul expertului se gaseste la filele 133-136, 155-156, respectiv 175-179.

Întrucât dl expert nu a raspuns tuturor obiectivelor stabilite, instanta a dispus înlocuirea sa cu un alt expert care sa raspunda acestor obiective .

În acest sens a fost desemnat expert S G care a depus la dosar  la data de 12.01.2010  raportul întocmit.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin decizia civila nr.1476/17.01.2003 pronuntata de T A (filele 5-8 dosar initial), irevocabila prin decizia civila nr.1880/R/10.11.2003 a C A P (fila 49 dosar initial), pârâta CLFFP a fost obligata sa puna în posesie pe reclamanti pe suprafata de 3,50 ha teren în pct. „Dobru” sat Purcareni, comuna P, judetul A si sa întocmeasca actele necesare în vederea eliberarii titlului de proprietate pentru suprafata de teren aratata.

La filele 11-14 se afla notificarile adresate de reclamanti pârâtei în sensul aducerii  la îndeplinire a acestei hotarâri judecatoresti , notificari datate 22.11.2003, 09.02.2004, 27.02.2004 si 29.03.2004.

Prin raspunsurile la interogatoriu ( fila 66 ultim dosar), pârâtul BM a recunoscut ca a primit aceste notificari, una în luna noiembrie 2003 si restul în anul 2004, sustinând ca nu i-a putut pune în posesie pe reclamanti pe terenul extravilan deoarece acesta era deja atribuit, iar reclamantii au refuzat sa le fie atribuit un alt teren extravilan.

Prin procesul verbal nr.1539/14.12.2004, reclamantul si sotia sa, în prezent decedata, au fost pusi în posesie asupra terenului în suprafata de 3,50 ha, în punctul Valea Dobrului (filele 117-118 dosar initial).

Din ansamblul celor mai sus expuse reiese ca împotriva CLFFP s-a pronuntat o hotarâre de obligare la punerea în posesie a reclamantilor cu suprafata de 3,50 ha, hotarâre datata 07.10.2003.

Argumentul pârâtei, potrivit careia împotriva acestei hotarâri ar fi declarat recurs nu este de natura sa determine concluzia ca  neexecutarea la timp a acestei hotarâri nu-i este imputabila întrucât aceasta hotarâre, chiar daca nu era irevocabila la momentul pronuntarii era totusi executorie.

Atâta timp cât instanta de judecata a stabilit amplasamentul terenului asupra caruia reclamantii urmau sa fie pusi în posesie, CLFF nu poate invoca impedimentul constând în atribuirea terenului mentionat în dispozitivul hotarârii judecatoresti altor persoane, afirmatie care de altfel nu este probata în niciun fel.

Notificarile depuse la dosar au demonstrat ca reclamantii au facut demersuri repetate în vederea executarii obligatiei stabilite în sarcina pârâtei prin decizia civila nr.1476/07.10.2003, Comisia Locala de Fond Funciar putând sa-si execute voluntar obligatia înca de la data pronuntarii acestei decizii. Aceasta a procedat la punerea  în posesie abia la data de 14.12.2004, neputându-se retine ca reclamantii aveau vreo obligatie în sensul punerii în executare a acestei hotarâri judecatoresti.

Potrivit art. 34 alin.5 din HG nr 890/2005 ,în vederea punerii în posesie autoritatile comunale si orasenesti vor încunostinta în scris,cu confirmare de primire persoanele carora li s-a restabilit dreptul de proprietate asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Din interpretarea acestui text rezulta ca beneficiarii obligatiei de punere în posesie nu trebuie sa aiba vreo initiativa în vederea aducerii la îndeplinire a acesteia de catre debitor. Asadar,nu s-ar putea  pretinde ca acestia ar fi îndreptatiti sa primeasca doar contravaloarea  prejudiciului  care ar rezultat daca însamântarea se facea dupa data de 19.11.2003, data primei  notificari.

Atitudinea culpabila a pârâtei, care a procedat la punerea în posesie a reclamantilor, beneficiarii unei hotarâri judecatoresti  în acest sens  la data de 14.12.2004, în conditiile în care  aceasta a fost  pronuntata la data de 07.10.2003 a cauzat reclamantilor un prejudiciu constând în imposibilitatea  exploatarii terenului de 3,50 ha.

Pentru determinarea acestui prejudiciu, în cauza s-a dispus efectuarea unei expertize, proba care a stabilit cuantumul acestui prejudiciu în trei variante, luându-se în considerare cheltuieli diferite de înfiintare a culturii de grâu (fila 110) si de recoltare a productiei.

În ceea ce priveste productia de grâu si pretul pe kilogram, se constata ca pârâta si-a însusit cantitatea si pretul specificate în adresa nr.3954/02.12.2004 a D A D  R  A  (fila 93 dosar initial), la baza celor reiesite din aceasta adresa stând datele raportate de catre CLFFP (fila  110 dosar rejudecare).

Desi în raportul de expertiza întocmit de expert T Is-a aratat ca vor fi avute în vedere cantitatea de 3952 ha si pretul de 0,41 lei/kg, totusi la calculul profitului brut, expertul a avut în vedere o cantitate de 3784 kg/ha. Aceasta productie a fost stabilita de expert ca o medie între productia maxima de 3952 kg/ha si productia de 3616 kg/ha ce s-ar fi putut obtine daca însamântarea se facea pe data de 30.10. A precizat expertul în cuprinsul raportului de expertiza, depus initial (fila 63) – ca  în eventualitatea în care decizia civila nr.1476 ar fi fost pusa în practica la timp însamântarea se putea face aproximativ în perioada optima cuprinsa între 21 si 30 octombrie.

În aceasta situatie, retinându-se ca ar fi putut fi respectata perioada optima de însamântare daca pârâta comisie ar fi procedat la punerea în posesie imediat dupa pronuntarea deciziei Tribunalului  nu se justifica diminuarea productiei de 3952 kg/ha, productie ce reiese  din actul oficial emis  de  DADR.

Fata de aceste aspecte, pentru determinarea venitului brut ce ar fi putut fi obtinut de reclamanti din exploatarea terenului de 3,50 ha, instanta va avea în vedere cantitatea de 3952 kg/ha si pretul de 0,41 lei/kg rezultând un venit brut de 1620, 32 lei, în total 5671,12 lei (1620,32 x 3,5 ha).

Din aceasta suma se vor scadea cheltuielile de înfiintare  si recoltare a grâului ,cheltuieli care sunt în sarcina proprietarului.. Aceste cheltuieli au fost evaluate de expert ( fila 111) în trei modalitati, dupa cum s-au avut în vedere datele raportate de Servagromec Izvoru, Statiunea A si facându-se media între cifrele comunicate de cele doua unitati..

A mentionat expertul ca atât la Statiunea de Cercetare si Productie de Cereale si Plante Tehnice P – A, cât si la P este acelasi teren si deci lucrarile se executa cu acelasi grad de dificultate, preturile practicate potrivit Servagromec I. fiind exagerate. În raport de punctul de vedere exprimat de expert, astfel cum a fost argumentat, instanta va tine seama de cheltuielile ce reies din evidentele Statiunii A, indicate de expert ca fiind de 712,76 lei/ha , respectiv 2494,66 aferente suprafetei de 3,5 ha.

Deducând aceasta suma din valoarea de 5671,12 lei, rezulta un profit total de 3176,46 lei, suma ce urmeaza a fi imputata pârâtei cu titlu de prejudiciu cauzat reclamantilor prin executarea cu întârziere a obligatiei de punere în posesie a acestora asupra suprafetei de 3,5 ha.

Întrucât în cauza s-a retinut ca sunt îndeplinite elementele raspunderii civile delictuale, facându-se dovada unei fapte ilicite imputabile pârâtei si a unui prejudiciu cauzat reclamantilor prin aceasta fapta,în temeiul art 998-999 Cod civil, instanta va admite capatul de cerere privind obligarea pârâtei CLFFP la plata daunelor interese ,dispunând ca aceasta sa plateasca catre reclamanti cu acest titlu suma de 3176,46 lei.

Sub aspectul capatului  de cerere privind obligarea pârâtului B M în calitate de presedinte al CLFFP , la plata daunelor cominatorii, instanta constata ca acesta a fost chemat în judecata în aplicarea dispozitiilor art 64 alin.2 din Legea nr.18/1991 prin cererea formulata la data de 19.10.2007.,dispozitii ce recunosc calitate procesuala primarului .

Din analiza art 64 din Legea nr.18/1991 rezulta ca acesta este aplicabil doar în cazul în care persoana nemultumita face plângere întrucât comisia locala refuza înmânarea  titlului de proprietate sau punerea efectiva în posesie. Or, în speta de fata, reclamantii nu s-au întemeiat pe acest text de lege, ci pe dispozitiile art 998-999 Cod civil.

Cererea de obligare a pârâtului la plata daunelor cominatorii este neîntemeiata si dintr-un alt punct de vedere, motivat de momentul formularii sale, respectiv 19.10.2007 raportat la momentul îndeplinirii de catre pârâta C LFFP a obligatiei derivate din titlul executoriu, respectiv 14.12.2004. Constatând ca obligatia era îndeplinita înca din data de  14.12.2004, cererea cu privire la daunele cominatorii nu se mai justifica, caci acestea sunt  prevazute  ca un mijloc de constrângere a debitorului la executarea obligatiei,neputând sa mai serveasca scopului pentru care au fost reglementate.

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata, în temeiul art. 274 C.pr.civ., va obliga CLFFP sa plateasca reclamantilor cu acest titlu suma de 1513,3 lei. Aceasta suma reprezinta contravaloarea taxei judiciare de timbru si  a timbrului  judiciar aferente  capatului de cerere admis, calculata conform legii nr.146/1997 în vigoare în anul 2004 (409,5 lei  taxa timbru, .timbru judiciar de 3 lei,130 lei taxa timbru primul recurs –fila 28  si timbru judiciar de 3 lei,în total 545,5 lei),  onorariu expert-501,7 lei  si cheltuieli de deplasare la instanta-466,1 lei potrivit biletelor de transport depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte actiunea reclamantilor N M si C M A formulata împotriva pârâtilor C LF F P, si B M-presedintele CLFFP

Obliga C l f f P sa plateasca reclamantilor cu titlu de daune-interese suma de 3176,46 lei.

Respinge capatul de cerere privind plata daunelor cominatorii ca neîntemeiat.

Obliga ClffP sa plateasca reclamantului N M cheltuieli de judecata în suma de 1513,3 lei.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, xxxx.

Presedinte,

Grefier,

Red.SIT/tehdact.El.D

6 ex/23.02.2010.