Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la 16.11.2006 sub nr. 21932/301/2006, reclamantul municipiul bucureşti a chemat în judecată pe paratul popa nicolae, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligare…


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la 16.11.2006 sub nr. 21932/301/2006,  reclamantul MUNICIPIUL BUCURESTI a chemat în judecata pe paratul POPA NICOLAE, solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea paratului la restituirea sumei de 15947, 39 Ron din care 11094,28 Ron reprezentand debit neachitat – taxa de concesiune aferenta perioadei 2003- 2005, iar 4853,12 RON reprezentand majorari si penalitati de intarziere actualizate pana la 31.05.2006.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la 12.05.1995, sub nr. 42, între CLMB si BRD s-a încheiat un contract de asociere pentru terminarea executiei lucrarilor de constructii, punerea în functiune si exploatarea distincta a blocului K4 din ansamblul Labirint, situat in Bucuresti, sector 3. Potrivit art. 10.4 din acest contract, BRD se obliga sa achite taxa de concesionare a terenului în valoare de 63.568.880 lei/an, pe toata durata de existenta a constructiei. Aceeasi obligatie a fost stabilita în sarcina BRD si prin art. 2 din actul aditional nr. 1 la contractul de asociere, concesionându-se acesteia terenul de 7.940 mp, aferent apartamentelor care îi reveneau conform cotei de asociere, iar cuantumul  taxei a fost stabilit la 49.863.429 lei.

A mai aratat reclamantul ca spatiile dobândite în baza contractului de asociere au fost transmise catre persoane fizice, paratul dobândind proprietatea apartamentului nr. 60 printr-un contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1964/15.10.1999 de BNP Ciuhan Aurora Braila, în cuprinsul caruia s-a stipulat obligatia cumparatorului de a achita Primariei Municipiului Bucuresti taxa de concesiune stabilita proportional cu suprafata locativa atribuita.

A sustinut totodata reclamantul ca, potrivit art. 40 alin. 2 din Legea 50/1991, „o data cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, în situatia celor realizate în cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândeste si o cota parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale”. În consecinta, o data cu dreptul  de proprietate asupra apartamentului nr. 6o din blocul K4, pârâtul a dobândit dreptul de concesiune asupra terenului aferent apartamentului si, bineînteles, obligatia corelativa de achitare a taxei de concesionare.

În drept, reclamantul a invocat dispoz. art. 966 si 969 C.civ., art. 1091 si urm. C.civ.

În dovedirea actiunii sale, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.