Contencios administrativ. consecinţa edificării unui imobil după anularea autorizaţiei de construire pentru vicii de formă. intrarea în legalitate.


CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CONSECINŢA

EDIFICĂRII UNUI IMOBIL DUPĂ ANULAREA

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU VICII DE

FORMĂ. INTRAREA ÎN LEGALITATE.

-art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind

autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

— art. 56 alin. 3 din Ordinul nr. 1430/2005

pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 50/1991

În situaţia în care imobilul a fost realizat în baza unei

autorizaţii de construire anulată pentru vicii de formă, autoritatea

administrativă competentă poate proceda la emiterea unei autorizaţii de

construire în vederea intrării în legalitate, dacă imobilul corespunde

cerinţelor de calitate, în temeiul dispoziţiilor  art. 28 din Legea nr.

50/1991 şi art. 56 alin. 3 din Ordinul nr. 1430/2005.

( Curtea de Apel Piteşti – s.c.c.a.f., decizia nr. 1062/R-C/14

noiembrie 2008)

Prin sentinţa civilă nr.410/CA din 7 iulie 2008, Tribunalul

Argeş a admis în parte acţiunea reclamantului M.D., a anulat certificatul

de urbanism şi autorizaţia de construire emise de pârâtul primarul

comunei B., a obligat pe pârâţii Primarul şi Primăria B. să nu mai emită

altă autorizaţie de construire şi alt certificat de urbanism până la

reglementarea raporturilor dintre reclamant şi pârâtul T.M., a Mihai, a

obligat pe pârâtul primarul comunei la 5000 lei daune morale, a respins

capătul de cerere privitor la daune materiale şi a obligat pe pârâţi la 1000

lei cheltuieli de judecată către reclamant.

Pentru a se pronunţa în sensul celor de mai sus, instanţa a

reţinut că excepţia lipsei de interes a reclamantului în promovarea acţiunii

este nefondată, având în vedere că reclamantul, în mod constant, a

susţinut şi dovedit că autorizaţia a fost emisă pentru  un imobil ce a fost

edificat pe  o parte din terenul proprietatea sa.

Pe fondul pricinii, instanţa  a reţinut că prima autorizaţie de

construire a fost anulată judecătoreşte,  cu motivarea că lipsesc

semnăturile legale pe aceasta, fără a fi antamat fondul cauzei.

Primarul comunei a emis alt certificat de urbanism  şi

autorizaţie de construire, în baza aceleiaşi documentaţii ce a stat la baza

emiterii autorizaţiei de construire iniţiale, fără a se ţine cont de acestea şi

de faptul că, în mod irevocabil, s-a stabilit că o parte de imobil a fost

edificat pe terenul reclamantului.

Prima instanţă a apreciat că ilegalitatea edificării unei

construcţii nu poate fi acoperită prin emiterea autorizaţiei de construire şi

a certificatului de urbanism, deoarece  se încalcă dreptul de proprietate al

reclamantul, stabilit irevocabil prin hotărâre irevocabilă, precum şi

hotărârea însăşi, ce i-a fost adusă la cunoştinţă de către reclamant, situaţie

ce ar putea atrage şi răspunderea penală.

Împotriva sentinţei, în termen legal au formulat recurs pârâţii

Primăria comunei B. şi Primarul comunei B. cât şi T.M.,  ca şi

reclamantul M.D.

Examinând sentinţa prin  prisma criticilor formulate,  ce se

încadrează în disp.art.304 pct.7 şi 9 Cod pr.civilă, cât şi sub toate

aspectele, în temeiul art.3041 Cod pr.civilă, Curtea a constatat că

recursurile pârâţilor sunt fondate, spre deosebire de cel al reclamantului.

Pentru o mai bună clarificare a situaţiei părţilor, au fost

analizate cu prioritate recursurile pârâţilor, ce au fost admise, pentru

următoarele argumente:

Critica pârâţilor referitoare la greşita anulare a actelor este

întemeiată,  cât timp dispoziţiile legale reţinute de prima instanţă nu sunt

incidente în speţă, situaţia de fapt şi de drept constând în intrarea în

legalitate a unei construcţii deja edificată în baza unei autorizaţii existente

la momentul edificării construcţiei,  ce a fost anulată pentru vicii de

formă,  situaţie reglementată de dispoziţiile art.28 din Legea nr.50/1991,

coroborate cu art.56 alin.3 din ordinul nr.1430/2005 prin care au fost

aprobate Normele Metodologice privind aplicarea Legii nr.50/1991.

Potrivit textelor de lege sus menţionate, dacă există un imobil

realizat chiar în absenţa autorizaţiei de construcţie, dacă acesta întruneşte

condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent,

autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la

emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în

coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, dacă acesta

corespunde cerinţelor de calitate.

Cu atât mai mult, emiterea autorizaţiei de construcţie pentru

intrarea în legalitate se impunea pentru situaţia concretă din speţă, în care

imobilul a fost edificat în baza  unei autorizaţii preexistente, care a fost

anulată pentru vicii de formă, legate de lipsa unor semnături.

Calitatea de constructor de bună credinţă a pârâtului T.M. a

făcut obiectul cercetării judecătoreşti, respingându-se capătul de cerere

privind obligaţia la demolarea construcţiei aflată pe terenul proprietatea

reclamantului, pe 6,61 m.p.( filele 37-39).

Mai mult, prin sentinţa nr.2132/7 aprilie 2008 a Judecătoriei

Piteşti au fost obligaţi aceeaşi pârâţi să efectueze  anumite modificări

constructive la casă şi să plătească reclamantului suma de 28.500,06 lei

reprezentând lipsa de folosinţă a terenului de 238,71 m.p., actualizată de

la data de 28.11.2005 (momentul pronunţării deciziei nr.1218/2005 a

Tribunalului Argeş) până la data plăţii efective, sumă stabilită de către

instanţă în raport de preţul de circulaţie de 35 EURO/mp. practicat în

zonă.

Drept urmare, eliberarea actelor ce fac obiectul prezentei

cauze s-a făcut în vederea intrării în legalitate,  fiind deja stabilit

judecătoreşte că nu se impune demolarea porţiunii de construcţie

edificată pe terenul proprietatea reclamantului, pârâţii fiind obligaţi la

anumite modificări ale propriei construcţii, tocmai la cererea

reclamantului.

Dacă s-ar primi acţiunea de faţă,  s-ar ajunge practic la 

înlăturarea efectelor hotărârilor judecătoreşti anterioare,  iar anularea

celor două acte, dincolo de faptul că ar fi lipsite de finalitate, pentru că

autoritatea locală nu ar putea dispune demolarea, dată fiind soluţionarea

irevocabilă a cererii având un asemenea obiect, stabilindu-se

judecătoreşte că reclamantul este îndreptăţit să primească o sumă

echivalentă preţului de circulaţie a terenului, nici nu s-ar putea dispune în

sensul celor solicitate de reclamant,  cât timp emiterea lor s-a făcut în

temeiul art.28 din Legea nr.50/1991 şi art.56 din Normele Metodologice

de aplicare a acestei legi, care condiţionează eliberarea lor doar de

întrunirea cerinţelor de calitate.

Consimţământul eventual al reclamantului, reţinut de către

prima instanţă ca fiind necesar pentru eliberarea actelor, nu are relevanţă,

în raport de dispoziţiile legale care stau la baza emiterii acestora şi de

situaţia concretă în care se află părţile, diferendul dintre ele fiind deja

tranşat judecătoreşte prin stabilirea despăgubirilor şi efectuarea

modificărilor la construcţia pârâtului T.M..

Prima instanţă, de altfel, nu a analizat aceste apărări, deşi

pârâtul a susţinut constant acest lucru, sub acest aspect acţiunea

reclamantului fiind practic lipsită de finalitate şi, corelativ, de interes.

În ceea ce priveşte temeiurile de drept reţinute de prima

instanţă, se constată că art.11 alin. 1 lit.c din Norme nu există, art.16

alin.1, art.30 alin. 1 şi art. 41 alin.1 din Norme se referă la documentaţia

ce trebuie depusă şi la verificările din partea compartimentelor de

specialitate ale emitentului (cerinţe respectat, documentele fiind depuse,

în copie, şi la dosarul de fond), iar art.46 lit. b, care se referă la protejarea

proprietăţii vecinilor are în vedere alte aspecte decât cele pretinse de

reclamant.

În concluzie, în baza art.312 alin.1 Cod pr.civilă, recursurile

pârâţilor vor fi admise, iar sentinţa va fi modificată în sensul respingerii

în tot a acţiunii, reţinându-se că odată ce nu există temeiuri pentru

anularea celor două acte, nu pot fi acordate daune morale şi nici păstrată

dispoziţia interdicţiei de eliberare a altei autorizaţii de construire sau

certificat de urbanism.

Pe cale de consecinţă, recursul reclamantului care viza

acordarea daunelor materiale şi morale în cuantumul solicitat va fi respins

ca nefondat, pentru temeiurile ce au stat la baza soluţionării celorlalte

recursuri.

Odată ce actele contestate au fost emise pentru intrarea în

legalitate, reţinându-se imposibilitatea desfiinţării construcţiei prin

hotărâri intrate în puterea lucrului judecat, este evident că reclamantul nu

este îndreptăţit să primească vreo sumă de bani cu titlu de daune morale

sau materiale. Se va reţine, în plus, şi că nu s-a făcut dovada existenţei

unui asemenea prejudiciu; dimpotrivă atunci când a solicitat i s-a eliberat

propria autorizaţie de construcţie (filele 55-57), fără a se dovedi că i s-ar

fi refuzat acest lucru, potrivit susţinerilor personale, doar în această

ipoteză putând pretinde că a fost prejudiciat.

În concluzie, acest recurs a fost respins ca nefondat, în temeiul art.312

alin.1 Cod pr.civilă.