Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Posibilitatea comunicării titlului executoriu prin afişare; sarcina probei; respingerea contestaţiei


La data de 29.09.2009, intimata Primăria Drobeta Turnu Severin-Direcţia Impozite şi Taxe Locale a emis somaţia de plată nr. 9635 pe baza titlului executoriu nr. 96351/29.09.2009 în dosarul de executare nr. 79381/30.09.2009, debitul reprezentând amenda contravenţională în cuantum de 200 lei conform procesului-verbal nr. 2612690.

Potrivit art. 14 din OG nr. 2/2001, executarea sancţiunii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.

Potrivit art. 27 din OG nr. 2/2001 comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Potrivit art. 31 alin. 1 din OG nr. 2/2001 plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei trebuie introdusă în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Aşadar, textul legal anterior menţionat stabileşte, alternativ, două date de la care termenul de 15 zile începe să curgă, respectiv, de la data înmânării sau de la data comunicării acestuia, comunicare făcută prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul petentului.

Analizând înscrisurile depuse la dosar, înscrisuri reprezentând dosarul de executare silită al intimatei, respectiv procesul-verbal de îndeplinire a procedurii din data de 03.06.2009, aflat la dosar la fila 5 şi procesul-verbal de sancţionare contravenţională nr. 2612690/11.05.2009, instanţa constată că procesul-verbal de sancţionare contravenţională a fost comunicat petentului contestatar în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia, prin afişare la domiciliul acestuia potrivit procesului-verbal de îndeplinire a procedurii din data de 03.06.2009 semnat de către martora V.L..

Deşi martora V. L. a declarat că nu a semnat procesul-verbal de îndeplinire a procedurii din data de 03.06.2009, instanţa constată că semnătura martorei existentă pe acest înscris şi cea de pe declaraţia dată în faţa instanţei corespund.

De asemenea, prin sentinţa civilă nr. 5733 din data de 10.12.2009 pronunţată de Judecătoria Drobeta Turnu Severin în dosarul nr. 10808/225/2009, petentului contestatar i-a fost respinsă plângerea contravenţională ca tardiv formulată împotriva procesului-verbal seria CC nr. 2612690 din data de 11.05.2009 emis de către I.P.J Mehedinţi, hotărâre judecătorească irevocabilă prin nerecurare, motiv pentru care instanţa constată că titlul executoriu în baza căruia s-au emis actele de executare în dosarul nr. 79381/30.09.2009 de către intimată a rămas în fiinţă.

Având în vedere cele expuse mai sus, ţinând cont şi de disp. art. 172 alin. 3 şi art. 174 din OG nr. 92/2003, instanţa va respinge contestaţia la executare formulată de contestatar ca neîntemeiată.