Citeste şi


Potrivit art 493 alin 1 cod proc civ creditorii personali a unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietatea comuna , ci vor trebui sa ceara mai intai imparteala acestora


Instanta

Prin cererea adresata Judecatoriei Pascani  contestatoarea x  , în contradictoriu cu: Bej  x si x în temeiul art. 399 şi următoarele Cod procedură civilă, a formulat contestatie la executare  solicitând ca prin hotărârea ce urmeaza a se pronunţa în baza probatoriilor administrate în contradictoriu, să se dispuna:

1.anularea  Procesului verbal de încetare a executării silite adresat de intimatul Bej x  la data de 29.06.2012 ( comunicat în data de 04/07/2012) în dosarul de executare nr. x;

2.obligărea  intimatului Bej x  la continuarea executării silite în dosarul de executare nr. x

In motivarea cererii arata contestatoarea ca a  înaintat intimatului – executor judecătoresc – la data de 27.01.2011 (data predării către oficiile poştale a cererii) – cererea de executare silită a titlului deţinut împotriva intimatului-debitor x , formandu se  dosarul de executare nr. x .

S a mai aratat ca urmare a demersurilor efectuate de către intimatul-executor judecătoresc în vederea aflării de informaţii cu privire la starea materială a debitorului , executorul judecătoresc a identificat un bun imobil în proprietatea debitorului,respectiv imobilul de la adresa sa de domiciliu, imobil deţinut de către acesta în coproprietate cu soţia sa Bogza Angela.

La  data de 04/07/2012 le-a fost comunicat de către intimatul executor judecătoresc Procesul verbal de încetare a executării silite motivat de insolvabilitatea debitorului.

Procesul verbal de încetare a executării silite nu a fost însoţit de niciunul dintre actele de executare efectuate de către organul de execuare, acte pe baza cărora  intimatul organ de executare a constatat starea de insolvabilitate a debitorului nostru.

Insolvabilitatea presupune inexistenţa unor venituri urmăribile ale debitorului, inexistenţa unor bunuri mobile şi imobile deţinute de către către acesta în proprietate iar împrejurarea că debitorul deţine în proprietate devălmaşă un imobil, nu echivalează cu inexistenţa unui bun imobil în proprietatea debitorului ci poate cel mult cu inexistenţa unei cote-părţi determinată care ar aparţine debitorului din respectivul imobil, însă acest aspect urmează a fi clarificat prin hotărârea ce urmează a fi pronunţată în acţiunea de partajare a imobilului proprietatea debitotului şi a soţiei sale.

In aceste conditii  procesul verbal prin care s-a dispus încetarea executării silite ca efect al constatării insolvabilităţii este nelegal, informaţiile „ deţinute” de executor fiind absolut nereale pentru a concluziona în sensul insolvabilităţii debitorului.

La cerere s au anexat

a.copia procesului verbal din 29/06/2012 şi dovada transmiterii acestuia

b.împuternicire avocaţială a apărătorului ales;

c.timbru judiciar.

In dovedirea cererii s a solicitat  ataşarea dosarului de executare nr. x/2011 al Bej x.

 Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

În fapt , prin cererea adresată intimatului Bej x , contestatoarea a solicitat executarea silită a sentintei civile nr x/2009 pron de Judecatoria Constanta si a incheierii din data de 5 02 2010 privind pe debitorul x  . Cererii i-a fost anexat titlul executoriu, copia cartii  de identitate al debitoruluia, adeverinta nr x din 10 01 2006 emisa de Primaria Com Miroslovesti, Jud Iasi .

S a format dosarul de executare nr x/2011 iar la data de 2 02 2011 Bej x  a solicitat Judecatoriei Pascani incuviintarea executarii silite solicitate de contestatoare, cererea fiind admisa prin incheierea nr x din 9 02 2011 pron in dosarul nr x/866/2011

 La data de 17 06 2011 s a incheiat procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de judecata  si a fost emisa somatia catre debitor prin care i s a adus acestuia la cunostinta  obligatia de plata a sumei de 5960,39 lei  conform titlului executoriu si 921,81 lei  cu titlu de onorariu si cheltuieli de executare.

 Tot la data de 17 06 2011 Bej x a emis o adresa catre Primaria Com Miroslovesti, Jud Iasi prin care s au solicitat informatii privind  bunurile mobile si imobile impozabile, proprietatea  debitorului

 Prin adresele nr  x  din 18 07 2011 respectiv x din 2 05 2012 Primaria Com Miroslovesti, Jud Iasi a comunicat Bej x  ca debitorul figureaza inscris in evidente cu o casa de locuit si suprafata de teren aferenta de 387,83 mp precum si cu o suprafata de teren de 584,23 mp teren , aceste bunuri fiind detinute de debitor in coproprietate cu sotia sa x

 La data de 20 06 2012 Beja x  a emis adresa catre Casa Judeteana de Pensii Iasi  solicitand relatii cu privire la veniturile realizate de debitor, prin adresa Casa Judeteana de Pensii Iasi comunicand faptul ca debitorul x  nu figureaza cu drepturi de pensie in plata

La data de 29 06 2012 Beja x a incheiat  un proces verbal de incetare a executarii silite  motivat de faptul ca asa cum rezulta din actele si lucrarile dosarului de executare silita  debitorul x nu figureaza in evidentele fiscale  cu bunuri mobile urmaribile in proprietate, nu realizeaza venituri iar cu privire la bunurile imobile pe care le detine in coproprietate cu sotia sa  x  nu poate fi urmarit potrivit art 493 alin 1 cod proc civ .

La  data de 04/07/2012 i-a fost comunicat contestatoarei  de către intimatul executor judecătoresc Procesul verbal de încetare a executării silite motivat de insolvabilitatea debitorului.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine ca cererea contestatoarei este neintemeiata avand in vedere urmatoarele :

 Potrivit art 493 alin 1 cod proc civ  creditorii personali a unui debitor  coproprietar  sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca  partea acestuia din imobilele aflate in proprietatea comuna , ci vor trbui sa ceara mai intai imparteala  acestora

 Potrivit art 371 indice 5  lit b cod proc civ – executarea silita inceteaza daca- nu mai poate fi efectuata  ori continuata  din cauza lipsei de bunuri  urmaribile ori a imposibilitatii  de valorificare a unor astfel de bunuri ; In acest caz executorul  va remite personal  creditorului sau reprezentantului acestuia  titlul executoriu , mentionand pe acesta cauza restituirii  si partea de obligatie ce a fost executata

Potrivit art 371 indice 6 cod proc civ  in cazurile prev de art 371 indice 5  lit b cod proc civ  se poate cerere reluarea executarii silite  inauntrul termenului de prescriptie  a dreptului de  a cere executarea silita

Avand in vedere dispozitiile legale mai sus enuntate  si ca asa cum rezulta din actele si lucrarile dosarului de executare silita  debitorul x nu figureaza in evidentele fiscale  cu bunuri mobile urmaribile in proprietate, nu realizeaza venituri iar cu privire la bunurile imobile accestea  le detine in coproprietate cu sotia sa  x ,  instanta va respinge ca neintemeiata cererea contestatoarei

Vazand si disp. art 274 cod proc civ