Contract de antrepriză. Daune-interese moratorii. Stabilirea debitului printr-un act de control financiar.


Contract de antrepriză. Daune-interese moratorii. Stabilirea debitului printr-un act de control financiar.

Dacă în legătură cu derularea unui contract de antrepriză, Curtea de Conturi a efectuat verificări privind plăţile instituţiei publice beneficiare, iar rezultatul acestor verificări a fost însuşit de părţile contractante, exigibilitatea creanţei datorate antreprenorului curge de la data întocmirii actului de control.

În consecinţă, momentul plăţii sumelor datorate şi eventualele daune interese pentru executarea cu întârziere a obligaţiei beneficiarului urmează a fi raportate la data emiterii actului organelor de control.

Reclamanta S.C. M S.R.L. a solicitat obligarea pârâtei Administraţia Taberelor Şcolare Constanţa la plata sumei de 160.000.000 lei daune din devalorizarea monedei naţionale, datorate pentru achitarea tardivă a creanţei exigibile rezultate din contractul de antrepriză.

S-a arătat că în temeiul acestui contract încheiat cu pârâta, au fost efectuate lucrări de reparaţii la o tabără de copii din staţiunea Eforie Nord.

Neplata la scadenţă a valorii contractului, de 205.380.006 lei, a condus la sesizarea instanţei şi pronunţarea unei sentinţe civile, la 09.07.1999.

Creanţa a fost exigibilă la 09.07.1998, iar pârâta a achitat suma datorată abia la 07.07.1999, motiv pentru care beneficiarul lucrărilor trebuie să suporte daunele din devalorizarea monedei naţionale.

Acţiunea este neîntemeiată.

Între părţi au intervenit, cu ocazia finalizării lucrărilor, unele neînţelegeri referitoare la plăţile şi cheltuielile derulate pe parcursul executării contractului.

Devizul final a fost verificat de Curtea de Conturi, fiind operate reduceri datorită nerespectării de către reclamantă a dispoziţiilor legale privind întocmirea situaţiilor de lucrări. Controlul efectuat a evidenţiat, astfel, nesocotirea valorilor stabilite prin ofertă pentru manoperă, a consumurilor specifice de materiale, pe articole de deviz, precum şi a obligaţiilor privitoare la aplicarea cotei de cheltuieli indirecte, faţă de devizul acceptat.

Ca urmare a recalculării situaţiilor de lucrări prezentate de reclamantă, valoarea lucrărilor s-a diminuat de la 699.231.869 lei la 608.116.551 lei.

Din această sumă a fost scăzută valoarea materialelor puse la dispoziţie de beneficiar, în cuantum de 215.956.038 lei, precum şi plăţile efectuate până la data controlului. Efectuarea acestor operaţiuni a reflectat în final o diferenţă de 205.380.086 lei.

Acţiunea civilă deschisă faţă de pârâtă a avut în vedere această sumă, însă prin hotărârea judecătorească pronunţată la 09.07.1999 de Tribunalul Constanţa s-a constatat achitarea creanţei pe parcursul procesului.

Această situaţie de fapt nu confirmă susţinerile reclamantei, întrucât exigibilitatea creanţei reprezentând valoarea lucrărilor s-a născut la momentul finalizării controlului Curţii de Conturi, respectiv la data încheierii procesului-verbal din data de 29.04.1999.

În cauză nu s-a probat culpa pârâtei în achitarea cu întârziere a sumei rezultate din contract. Mai mult, una din clauzele contractuale prevedea efectuarea plăţilor rezultate din devizele aprobate în limita alocaţiilor bugetare.

Faţă de aceste considerente, acţiunea reclamantei urmează a fi respinsă ca nefondată.

(sentinţa civilă nr. 497 COM/ 06.03.2001, definitivă conform deciziei civile nr. 693/2001 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială, irevocabilă conform deciziei civile nr.1010/2003 a C.S.J.- secţia comercială)