Cauta in aceasta categorie:

Interpretarea contractului, conform acordului de voinţă. Clauză de impreviziune. Părţile

Interpretarea contractului, conform acordului de voinţă. Clauză de impreviziune. Părţile au convenit, în cuprinsul contractului de închiriere, asupra recalculării chiriei ,, ori de câte ori este rezultatul unor erori’’. Această clauză urmează a fi interpretată, conform art. 977 cod civil, în sensul unui acord al părţilor de a reevalua cuantumului chiriei, pe...

Citeste mai mult...

Contract de antrepriză. Rezoluţiune.

Contract de antrepriză. Rezoluţiune. Împrejurarea că potrivit clauzelor contractului de antrepriză, beneficiarul lucrării şi-a asumat obligaţia de a suporta integral diferenţa de preţ a locuinţei, astfel cum va rezulta din noile preţuri, tarife şi sisteme de salarizare, în raport de legislaţia în vigoare până la data recepţiei, precum şi eventualele decalări ale termenelor...

Citeste mai mult...

Interpretarea clauzelor contractuale. Obligaţii corelative.

Interpretarea clauzelor contractuale. Obligaţii corelative. Obligaţiile corelative cuprinse în contactul sinalagmatic urmează a fi interpretate în acord cu voinţa părţilor contractante, pentru a determina care obligaţie este prevalentă şi constituie punctul de plecare în executarea celeilalte. Dacă nu au fost îndeplinite cele care determinau derularea normală a contractului şi care reveneau în...

Citeste mai mult...

Contract de antrepriză. Răspundere civilă contractuală pentru executarea necorespunzătoare a lucrărilor.

Contract de antrepriză. Răspundere civilă contractuală pentru executarea necorespunzătoare a lucrărilor. Dacă după recepţionarea lucrării au fost necesare în mod constant reparaţii determinate de infiltrarea apei prin stratul aplicat pe plafon, iar executantul nu a prezentat procesul-verbal de lucrări ascunse, beneficiarul se poate îndrepta împotriva pârâtei cu o acţiune în pretenţii. ...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare comercială. Respectarea clauzelor referitoare la determinarea cantitativă.

Contract de vânzare-cumpărare comercială. Respectarea clauzelor referitoare la determinarea cantitativă. Nerespectarea, de către furnizor, a clauzelor convenţiei referitoare la modalitatea de determinare a caracteristicilor mărfii şi a cantităţii încărcate, exonerează de răspundere pentru neplata cantităţii constatate lipsă la destinaţie, pe beneficiarul care a respectat întru totul prevederile contractului. La 01.10.1997, părţile au...

Citeste mai mult...

Plată nedatorată.Condiţiile invocării ei. Restituirea unei părţi din preţ.

Plată nedatorată.Condiţiile invocării ei. Restituirea unei părţi din preţ. În contractul sinalagmatic, partea care susţine că şi-a îndeplinit obligaţia de plată nu poate pretinde celuilalt restituirea unei părţi din preţ pentru nelivrare integrală a mărfii, pe considerentul existenţei unei plăţi nedatorate, întrucât aceasta din urmă presupune executarea de către o persoană a unei...

Citeste mai mult...

Contract de antrepriză. Daune-interese moratorii. Stabilirea debitului printr-un act de control financiar.

Contract de antrepriză. Daune-interese moratorii. Stabilirea debitului printr-un act de control financiar. Dacă în legătură cu derularea unui contract de antrepriză, Curtea de Conturi a efectuat verificări privind plăţile instituţiei publice beneficiare, iar rezultatul acestor verificări a fost însuşit de părţile contractante, exigibilitatea creanţei datorate antreprenorului curge de la data întocmirii actului de...

Citeste mai mult...

Contract de asigurare. Protocol existent între societăţile de asigurare ale celor doi asiguraţi.

Contract de asigurare. Protocol existent între societăţile de asigurare ale celor doi asiguraţi. Existenţa unui protocol între două societăţi de asigurare, pentru reglementarea situaţiilor de responsabilitate rezultate din accidente auto, exclude chemarea în judecată a asiguraţilor acestora, pentru prejudiciile cauzate. Cel vinovat de producerea accidentului rutier este terţ faţă de raporturile...

Citeste mai mult...

Interpretarea contractului. Clauză privind asumarea unei obligaţii. Distincţie între angajarea unei obligaţii de a face şi o obligaţie de a da, în solidar cu debitorul.

Interpretarea contractului. Clauză privind asumarea unei obligaţii. Distincţie între angajarea unei obligaţii de a face şi o obligaţie de a da, în solidar cu debitorul. Interpretarea clauzelor trebuie să aibă în vedere voinţa reală a părţilor – semnatare ale contractului, în acord cu dispoziţiile art. 977 cod civil. Termenii utilizaţi în contractul...

Citeste mai mult...

Contract de antrepriză. Condiţiile şi momentul restituirii garanţiei de bună execuţie.

Contract de antrepriză. Condiţiile şi momentul restituirii garanţiei de bună execuţie. Restituirea garanţiei de bună execuţie depinde de condiţiile de derulare a contractului de execuţie de lucrări şi de îndeplinirea corespunzătoare, în acord cu obligaţiile statuate prin contract, a sarcinilor asumate de antreprenor. Reclamanta S.C. Pătrat S.R.L. a chemat în judecată pe...

Citeste mai mult...

Contract sinalagmatic.Act sub semnătură privată. Cerinţa multiplului exemplar.

Contract sinalagmatic.Act sub semnătură privată. Cerinţa multiplului exemplar. Art. 1179 cod civil stabileşte că actele sub semnătură privată, care cuprind convenţii sinalagmatice, nu sunt valabile dacă nu s-au făcut în atâtea exemplare originale câte părţi cu interes contrar sunt. Textul menţionat se referă la nevalabilitatea actelor sub semnătură privată ,,care cuprind...

Citeste mai mult...

Contract de asociere în participaţiune. Reziliere. Aprecierea culpei contractuale.

Contract de asociere în participaţiune. Reziliere. Aprecierea culpei contractuale. Într-o acţiune în reziliere, aprecierea culpei contractuale pentru neexecutarea obligaţiilor asumate se poate raporta la obţinerea de către reclamant a unei hotărâri judecătoreşti, definitive, privind plata de către societatea pârâtă a contravalorii utilităţilor, a cotei de participaţie şi a penalităţilor de întârziere statuate convenţional....

Citeste mai mult...

Contract de asociere în participaţiune.Clauză leonină. Nulitate.

Contract de asociere în participaţiune.Clauză leonină. Nulitate. Dispoziţiile art. 1513 cod civil interzic contractul prin care un asociat îşi stipulează totalitatea câştigurilor, după cum şi acea convenţie prin care se hotărăşte scutirea unora dintre asociaţi de la participarea la pierdere. Sancţiunea prevăzută de text pentru încălcarea dispoziţiilor imperative este nulitatea convenţiei. Nu...

Citeste mai mult...

Contract de leasing. Cerere de evacuare a terţului deţinător a bunului.

Bunul deţinut în baza unui contract de leasing  nu poate fi închiriat fără acordul finanţatorului, câtă vreme părţile au stipulat o astfel de clauză. Finanţatorul poate solicita evacuarea spaţiului deţinut de terţ cu încălcarea contractului. Reclamanta CNI C. SA a chemat în judecată pe pârâta D.M., subdobânditor al spaţiului, pentru a fi evacuată...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. Valabilitate.

Invocarea unui drept de proprietate asupra unui bun imobil individualizat, din patrimoniul societăţii comerciale, nu afectează valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni, încheiat în cadrul procesului de privatizare a societăţii deţinătoare a imobilului. Reclamanţii F.S. F.N. şi D.M. au chemat în judecată pe pârâţii APAPS , SIF Oltenia , Asociaţia P.L. şi SC L...

Citeste mai mult...

Nulitatea contractului de ipotecă

Principiul specializării ipotecii - sub aspectul determinării sumei pentru care este constituită, prevăzut de art. 1776 C.civ. este respectat şi atunci când suma înscrisă în  contractul de ipotecă nu este aceeaşi cu suma acordată prin contractul de credit  garantat, executarea făcându-se în limita  cuantumului  obligaţiei principale garantate. Reclamanţii A.M.şi A.C. au chemat în...

Citeste mai mult...

Contract de împrumut. Nulitatea clauzei penale prin care se prevede, pe lângă dobândă, şi plata de penalităţi de întârziere.

Temeiul nulităţii clauzei penale prin care banca populară a prevăzut şi perceperea de penalităţi de întârziere până la achitarea împrumutului este cel prevăzut de art.968 din Codul civil. Astfel, prevederile clauzei penale sunt contrare bunelor moravuri şi prin aceasta nelicite, deoarece  au la bază încălcarea bunei credinţe a persoanelor fizice care au...

Citeste mai mult...

Refuz calitativ. Îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale. Raport de cauzalitatea între neîndeplinirea corespunzătoare a calităţii de control a producţiei şi prejudiciul suferit prin suportarea contravalorii lucrărilor de remediere.

Refuz calitativ. Îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale. Raport  de cauzalitatea între neîndeplinirea corespunzătoare a calităţii de control a producţiei şi prejudiciul suferit prin suportarea contravalorii lucrărilor de remediere. Obligaţiile prestatorului au fost determinate prin contract, preţul prestaţiilor fiind stabilit la 100 euro/zi, iar stipularea efectuării controlului pe bază de mostre nu este de...

Citeste mai mult...

Nerespecatarea obligaţiilor contractuale. Consecinţe.

Prin decizia comercială nr. 436/06.10.2004 a Curţii de Apel Iaşi s-a admis recursul declarat de pârâta Şcoala generală nr. 42 „Nicolae Iorga” Iaşi împotriva sentinţei civile nr. 2443/E/14.10.2003 care a fost modificată în sensul că s-a admis în parte acţiunea reclamantei S.C. „INSTALATORUL” SRL Iaşi, obligând-o pe pârâtă să-i plătească reclamantei 17 874 000...

Citeste mai mult...

Penalităţi de întrârziere.

Plata penalităţilor de întârziere datorate de către distribuitorul de energie termică, furnizorului, pentru neplata la timp a facturilor, nu este condiţionată de plata acestor penalităţi de către asociaţiile de locatari, către distribuitor, neexistând o convenţie în acest sens. Prin  sentinţa nr.3434/27 mai 2003, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr.  235/COM/2002 a fost...

Citeste mai mult...