Cauta in aceasta categorie:

Contracte comerciale. Contractul de împrumut de consumaţie. Clauze imorale şi abuzive.

Clauzele imorale sau abuzive pot fi cenzurate de instanţele de judecată care le pot declara nule, în temeiul art. 968 Cod pr. civilă. Banca Populară de Credit, reprezentată prin lichidatorul judiciar, a chemat în judecată pe pârâţii Z.V.G. în calitate de împrumutat, G.M. şi D.F., în calitate de fidejusori, solicitând să fie obligaţi...

Citeste mai mult...

Pretentii comerciale. Facturi acceptate. Semnarea de catre persoane delegate pentru ridicarea marfurilor.

Pretentii comerciale. Facturi acceptate. Semnarea de catre persoane delegate pentru ridicarea marfurilor. Prin sentinţa civilă nr. 3710/18.04.2005 instanta a admis cererea formulată de reclamanta SC G. SA, în contradictoriu cu pârâta SC A. SRL si a obligat pârâta să  plătească reclamantei suma de 88.548.060 lei cu titlu de preţ marfă, şi suma de...

Citeste mai mult...

Emiterea cecului. gir în alb. eroarea obstacol. capacitate procesuală.

3.EMITEREA CECULUI. GIR ÎN ALB. EROAREA OBSTACOL. CAPACITATE PROCESUALĂ. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr. 3717/28.04.2005, reclamantul C.A.a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii – Direcţia Silvică Suceava, S.C.  „P.A.M” S.R.,L. Poiana Teiului, S.C.  G. F. SRL  BACĂU şi Banca  „Ion Tiriac” Piatra Neamţ, constatarea nulităţii filei cec...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a efectua formalităţile cerute de hg 834/1991 pentru terenul aferent activelor înstrăinate.

În temeiul actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare a activului imobiliar, prin care vânzătorul şi-a asumat obligaţia de a transmite ulterior şi proprietatea asupra terenului aferent, după obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate, este admisibilă acţiunea  cumpărătorului activului având ca obiect „obligaţia de a efectua formalităţile cerute de HG 834/1991,...

Citeste mai mult...

Penalităţi de întârziere. Înscrierea unilaterală de către emitentul facturii a penalităţilor de întârziere, în lipsa unui contract între părţi

Între parti s-au derulat relatii comerciale fara sa existe un contract, dovada acestora fiind facuta cu facturile fiscale întocmite de reclamanta  si achitate partial de catre pârâta. Prin urmare, pe baza înscrisurilor de la dosar, în mod corect s-a retinut de catre instanta de fond ca pârâta recurenta nu a achitat integral datoria...

Citeste mai mult...

Admisibilitatea acţiunii în constatarea dreptului de administrare sau de folosinţă, în vederea întocmirii documentaţiei cerute de hg 834/1991, pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi cel care este titularul dreptului afirmat. Dacă  între persoana care a formulat acţiunea şi titularul dreptului pretins există identitate, excepţia lipsei calităţii procesuale active este neîntemeiată. Persoana care pretinde că i s-a încălcat un drept subiectiv sau justifică un interes...

Citeste mai mult...

Obligaţia avas de a întocmi documentaţiile necesare obţinerii înlesnirilor fiscale – obligaţie de diligenţă. Obligaţia avas de garanţie pentru evicţiune, iar nu pentru vicii.

Obligaţiile asumate de AVAS prin contractele de vânzare cumpărare acţiuni, cu privire la obţinerea unor înlesniri bugetare, sunt obligaţii de diligenţă şi nu de rezultat, iar faptul că autoritatea a întocmit documentaţiile necesare şi s-au emis ordinele comune cu ministerele de resort implicate echivalează cu îndeplinirea obligaţiei. Faptul că organele bugetare au...

Citeste mai mult...

Cauza contractului de ipotecă. Specializarea ipotecii.

La momentul încheierii contractului de garanţie cauza juridică a existat, câtă vreme  părţile au prevăzut în mod clar şi detailat scopul, licit, pe care l-au urmărit la încheierea acestuia, şi anume garantarea creditului acordat. Simpla menţionare eronată  a numărului contractului de credit nu poate constitui un motiv de nulitate absolută, atunci...

Citeste mai mult...

Societăţi comerciale. Anularea hotărâre a.g.a. Convocare. Lipsa menţiunii alegerii unui secretariat

. Societăţi comerciale. Anularea hotărâre A.G.A. Convocare. Lipsa menţiunii  alegerii unui secretariat. Prin acţiunea formulată, reclamanta S.I.F. „T” S.A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „S” S.A. solicitând anularea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pârâtei din data de 11.01.2006, referitoare la modificarea denumirii pârâtei din S.C. „S.C.” S.A. în S.C. „A....

Citeste mai mult...

Contract de executare lucrari. Pret Penalitati de întârziere. Culpa comuna neexecutare contract.

Domeniu asociat - Contract de executare lucrari. Pret Penalitati de întârziere. Culpa comuna neexecutare contract. Potrivit art. 1073 Cod civil „ Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a obligatiei, si în caz contrar are dreptul la dezdaunare ". Potrivit art. 1082 Cod civil „Debitorul este osândit, de se cuvine,...

Citeste mai mult...

Compensaţie legală. Constatarea operării în cadrul unei contestaţii la executare. Inadmisibilitatea constatării în cadrul unei acţiuni în constatare.

Constatarea operării compensaţiei legale  între două sau mai multe datorii reciproce stabilite prin hotărâri judecătoreşti irevocabile nu se poate face în cadrul unei acţiuni în constatare de sine stătătoare ci numai în cadrul unei contestaţii la executare. Curtea de Apel Craiova. Secţia comercială. Reclamanta  SC M. SA CRAIOVA  a chemat în...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare de mărfuri. Cecul -instrument de plată. Consecinţa emiterii unor file cec de către bancă pentru o societate aflată în Centrala incidentelor de plată.

Contract de vânzare-cumpărare de mărfuri. Cecul -instrument de plată. Consecinţa emiterii unor file CEC de către bancă pentru o societate aflată în Centrala incidentelor de plată. Răspunderea civilă delictuală a băncii, în calitate de comitent, pentru fapta angajatei sale, în calitate de prepus. Proba elementelor răspunderii civile delictuale. Atragerea raspunderii civile delictuale presupune,...

Citeste mai mult...

Bilet la ordin.novaţie

TRIBUNALUL DOLJ SECŢIA COMERCIALĂ BILET LA ORDIN. NOVAŢIE Biletul la ordin este un titlu de credit formal şi complet care încorporează o obligaţie abstractă, autonomă, necondiţionată de plată a unei sume de bani. Potrivit art. 1130 Cod Civil, novaţiunea nu se prezumă, iar voinţa de a o  face trebuie să...

Citeste mai mult...

Act juridic.obiect-condiţie esenţială pentru validitatea convenţiei.

ACT JURIDIC.OBIECT – CONDIŢIE ESENŢIALĂ PENTRU VALIDITATEA CONVENŢIEI. Obiectul convenţiilor este acela la care părţile sau numai una din părţi se obligă, respectiv acţiunea ori inacţiunea la care părţile sunt îndreptăţite sau de care sunt ţinute. Obiectul reprezintă una dintre condiţiile esenţiale cerute de art. 948 Cod Civil pentru validitatea convenţiilor. Acesta...

Citeste mai mult...

Distincţia dintre activitatea imputabilă vechiului administrator judiciar şi cel actual (după cesionarea acţiunilor) de natură a antrena sau nu răspunderea

Distincţia dintre activitatea imputabilă vechiului administrator judiciar şi cel actual (după cesionarea acţiunilor) de natură a antrena sau nu răspunderea. Cum prima instanţă nu a făcut această distincţie, se impune casarea sentinţei instanţei de fond şi trimiterea spre rejudecare la aceeaşi instanţă Distincţia dintre activitatea vechiului administrator şi actualul administrator este obligatorie, altfel...

Citeste mai mult...

Somaţia de plată. Noţiunea de creanţă certă, lichidă şi exigibilă

Prin cererea legal timbrată  înregistrată la această instanţă sub nr. 365/228/10.04.2007 creditoarea SC Vodafone Romania SA –Bucuresti  a solicitat emiterea unei ordonanţe prin care  debitorul MG să fie somat  să-i achite suma de 183,55 USD în echivalent lei la data plăţii reprezentănd preţ al serviciilor de telefonie mobilă prestate  în baza unui contract,1275,01 lei,...

Citeste mai mult...

Calitate procesuală activă în introducerea unei acţiuni privind constatarea nulităţii absolute a contractului de împrumut. Deosebire între nulitate şi anulabilitate. Interes

Calitate procesuală activă în introducerea unei acţiuni privind constatarea nulităţii absolute a contractului de împrumut. Deosebire între nulitate şi anulabilitate. Interes. Reclamantul justificându-şi calitatea procesuală activă şi interesul în constatarea nulităţii clauzei din contractul de împrumut, se impune casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare Acţiunea în constatarea nulităţii absolute aparţine persoanei cu...

Citeste mai mult...

Regimul nulităţilor în materie societară. Aplicarea Directivei nr.68/151/CEE – Secţiunea a III-a.

 Regimul  nulităţilor în materie societară.  Aplicarea Directivei nr.68/151/CEE – Secţiunea a III-a.      Prin sentinţa civilă nr.2249/C/2007, Tribunalul Braşov a admis excepţia lipsei de interes şi a lipsei calităţii procesuale active a reclamantei S.C. P.B. S.A. şi a intervenientei B.I. Ltd.  A respins cererea reclamantei şi cererea de...

Citeste mai mult...