Citeste şi


În cadrul procedurii de atribuire a unei lucrări de construcţie, ce intră sub incidenţa dispoziţiilor o.u.g. nr. 34/2006 ofertantul ce prezintă o ofertă cuprinzând valoarea propunerii financiare situate sub cuantumul de 85%, din valoarea estimată a c…


În cadrul procedurii de atribuire a unei lucrări de construcţie, ce intră sub incidenţa dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006 ofertantul ce prezintă o ofertă cuprinzând valoarea propunerii financiare situate sub cuantumul de 85%, din valoarea estimată a contractului, trebuie să detalieze modul de formare a preţului ofertei.

Dacă ofertantul declarat câştigător a detaliat modul de formare a preţului, autoritatea contractantă nu mai avea obligaţia să solicite ofertantului justificarea preţului ofertei

Decizia nr.880 din data de  19 mai  2010, pronunţată de Curtea de Apel 

 Ploieşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal

Prin decizia nr. 1266/C3/894 din 19 martie 2010, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost respinsă contestaţia formulată de SC A. S. SRL Cluj Napoca şi s-a dispus continuarea procedurii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism pentru Oraşul Sinaia, prin care a fost declarată câştigătoare oferta depusă  de SC M M Com SRL.

Pentru a hotărî astfel, CNSC a reţinut că prin invitaţia de participare nr. 238362/30 decembrie 2009, Primăria Or. Sinaia a iniţiat procedura cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism pentru Oraşul Sinaia şi cu ocazia deschiderii ofertelor s-a încheiat procesul verbal nr. 1066 din 14 ianuarie 2010 în care s-a consemnat depunerea a trei oferte, întocmindu-se raportul procedurii de atribuire nr. 4229 din 18 februarie 2010, autoritatea contractantă informând ofertanţii asupra rezultatului acestuia, contestatoarea fiind nemulţumită de rezultatul procedurii de atribuire prin care a fost declarată câştigătoare oferta depusă de SC M M Com SRL.

Se reţine prin decizie că nu este întemeiată contestaţia depusă de către contestatoare întrucât critica contestatoarei împotriva desemnării câştigătoarei a unei oferte care un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport de valoarea estimată a achiziţiei, fără solicitarea de clarificări este neîntemeiată, deoarece cele două oferte, ale contestatoarei şi a SC M M Com SRL,  au valori sub pragul de 85%, respectiv de 198.765 lei, a contestatoarei reprezentând 67,6% din valoarea estimată şi a câştigătoarei reprezentând 59,0% din valoarea estimată.

Se arată în decizie că prin ofertă contestatoarea a prezentat doar formularul de ofertă în care a inclus valoarea propunerii financiare, iar ofertantul desemnat câştigător a prezentat anexat formularului de ofertă detalierea modului de formare a preţului ofertei, prin aplicarea metodologiei de calcul al onorariilor şi preţurilor în proiectarea investiţiilor şi studiilor din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, aprobat prin Ordinul MLPAT nr.11N/1994, în care a precizat utilizarea unui tarif mediu orar de 8,41 Euro, astfel că autoritatea contractantă nu mai avea obligaţia de a solicita ofertanţilor justificarea preţului ofertei potrivit art. 202 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, coroborate cu art. 361 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, ofertantul declarat câştigător detaliind modul de formare a preţului.

Pentru toate aceste considerente CNSC a respins contestaţia ca neîntemeiată şi a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Împotriva deciziei nr. 1266/C3/894 din 19 martie 2010, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în temeiul art. 281 din OUG nr. 34/2006, privind achiziţiile publice şi concesiuni, a formulat plângere petenta SC A S SRL Cluj Napoca, criticând decizia pentru nelegalitate şi netemeinicie, fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 361 alin. 1 din H.G. 925/2006, potrivit cărora autoritatea contractantă este obligată să solicite clarificări şi lămuriri de la toţi ofertanţi ce prezintă oferte financiare situate sub cuantumul de 85% din valoarea estimată a contractului, situaţie în care se impune modificarea deciziei CNSC pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

În mod greşit, arată petenta, CNSC, organul de soluţionare al contestaţiei a reţinut că ofertantul declarat câştigător a prezentat anexat formularului de ofertă detalierea modului de formare a preţului, prin aplicarea metodologiei de calcul al onorariilor şi preţurilor în proiectarea investiţiilor şi studiilor din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 11N/1994, în care a precizat utilizarea unui tarif mediu orar de 8,41 Euro, deşi reţine în cuprinsul deciziei că autoritatea contractantă avea obligaţia potrivit art. 202 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 şi ale art. 361 alin. 1 din H.G. 925/2006, să solicite tuturor ofertanţilor aflaţi în această situaţie justificarea preţului ofertei, consideră greşit că nu trebuia solicitat ofertantului declarat câştigător justificarea preţului ofertei, întrucât acesta detaliase modul de formare a preţului în anexa la formularul de ofertă.

Se solicită admiterea plângerii, anularea deciziei CNSC şi admiterea contestaţiei petentei.

Plângerea formulată de petentă  este nefondată.

Astfel criticile acesteia că prin pronunţarea deciziei CNSC a încălcat dispoziţiile art. art. 202 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 şi ale art. 361 alin. 1 din H.G. 925/2006, sunt nefondate.

Potrivit dispoziţiilor art. 202 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, se prevede că în cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la oferte, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.

Totodată potrivit art. 361 alin. 1 din H.G. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că în sensul dispoziţiilor art. 202 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează să fie furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective.

Cele două oferte considerate admisibile, cea a petentei şi a firmei declarate câştigătoare au avut valori sub pragul de 85%, respectiv a petentei de 67,6 % din valoarea estimată şi a firmei câştigătoare de 59,0% din valoarea estimată, firma câştigătoare având oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, petenta prin ofertă a prezentat doar formularul de ofertă, în care a inclus valoarea propunerii financiare, pe când firma declarată câştigătoare SC M M Com SRL a anexat formularului de ofertă detalierea modului de formare a preţului ofertei prin aplicarea metodologiei de calcul  al onorariilor şi preţurilor în proiectarea investiţiilor şi studiilor din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 11N/1994.

Cum firma declarată câştigătoare a detaliat modul de formare a preţului ofertei în anexa la formularul de ofertă şi cum preţul ofertei acesteia era cel mai avantajos din punct de vedere economic, autoritatea contractantă nu trebuia să procedeze potrivit art. 202 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 în sensul de a solicita clarificări cu privire la ofertă, deoarece aşa cum s-a arătat firma câştigătoare a detaliat modul de formare al preţului ofertei.

Acestea au fost considerentele pentru care Curtea a respins ca nefondată plângerea petentei.