Condiţii de admisibilitate pentru emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată. Obligaţie de plată a unei sume de bani asumată printr-un contract scris, însuşit prin semnătură.


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea S.C. A. R. A. V.I.G. S.A. a chemat în judecată pe debitoarea P. L., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acesteia, pentru suma de 581 lei, actualizată în raport de rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin angajamentul de plată nr. 1xxxx din 1x.xx.2007, debitoarea a recunoscut că datorează suma de 631 lei reprezentând despăgubiri achitate de creditoare în dosarul nr. 3xx/1576/2007 şi s-a obligat la plata sumei în mod eşalonat. Totodată, a mai arătat creditoarea că în aceeaşi zi, debitoarea a achitat suma de 50 lei prin chitanţa nr. 1623166, restul debitului rămânând neachitat.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile O.G. nr. 5/2001 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 22 din Legea nr. 136/1995.

În susţinerea acţiunii au fost depuse la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: angajament de plată nr. 1xxxx/2007, BI seria xx nr. xxxxxx, dosarul de daună nr. 3xx/1576/2007.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 39 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

Deşi legal citată, debitoarea nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a formula apărări.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin angajamentul de plată nr. 1xxxx/1x.xx.2007 încheiat între creditoarea S.C. A. R. A. V.I.G. S.A. şi debitoarea  P. L., aceasta din urmă s-a obligat a plăti creditoarei suma de 631 lei, din care 50 lei au fost plătiţi la data încheierii contractului, iar restul sumei, adică 581 lei, urma să fie achitat în rate lunare de câte 50 lei. Suma la care debitoarea s-a obligat reprezintă despăgubirea pentru paguba cauzată din culpa acesteia la data de 17.08.2007 şi stabilită pe baza dosarului de daună nr. 3xx/1576/2007 întocmit de creditoare. Prin chitanţa nr. 1xxxxxx/1x.xx.2007, debitoarea a achitat suma de 50 lei, rămânând un rest de plată de 581 lei.

În drept, instanţa are în vedere împrejurarea că potrivit dispoziţiilor art. 1 alin.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Instanţa constată că creditoarea deţine o creanţă certă, existenţa ei rezultând din înscrisul constatator al creanţei, însuşit de părţi prin semnătură, intitulat „angajament” şi depus în copie la dosarul cauzei, lichidă întrucât cuantumul acesteia este prevăzut cu exactitate, exigibilă deoarece termenul prevăzut în favoarea debitoarei pentru achitarea facturii şi acceptat de aceasta prin contract este scadent.

Totodată, instanţa reţine că debitoarea nu şi-a onorat până în prezent obligaţiile contractuale asumate, precum şi că aceasta nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare pentru a combate justeţea cererii creditoarei şi nu s-a prezentat la judecată pentru a face dovada plăţii debitului.

În consecinţă, faţă de probele administrate în cauză, instanţa apreciază ca întemeiată cererea creditoarei, astfel încât, în temeiul art. 969 C. civ. coroborat cu art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001, va soma debitoarea, prin prezenta ordonanţă, să achite creditoarei, în termenul prevăzut de art. 6 alin.3 din O.G. nr. 5/2001(30 de zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri), suma de 581 lei reprezentând despăgubire achitată de creditoare în dosarul nr. 315/1576/2007.

Având în vedere şi dispoziţiile art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001 care prevăd ca suma ce reprezintă debitul, precum şi dobânzile, majorările sau penalităţile datorate se actualizează în raport de rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective, instanţa va dispune actualizarea acestor sume.

Ordonanţa va fi comunicată părţilor, de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, potrivit art.6 alin. 4 din O.G. nr.5/2001.