Contract de transport


Contract de transport. Actiune formulata de destinatarul marfii transportate,reprezentând despagubiri aferente cantitatilor  de fier  vechi constatat  lipsa  la  transport în cantitate de 103,58 tone, ulterior încarcarii si predarii  marfii catre  caraus .

 Prezumtia de pierdere a marfii, prevazuta de art.29 alin.1 din Conventia internationala privind transportul marfurilor pe calea ferata (CIM),conform caruia persoana în drept,poate sa considere marfa pierduta ,când ea nu a fost livrata destinatarului sau tinuta la dispozitia sa în cele 30 de zile care urmeaza expirarii termenului de livrare.

Art 23,29 -30 din Conventia internationala privind transportul marfurilor pe calea ferata (CIM) ,Art. 425 Cod comercial;

 ( Tribunalul Arad-Sectia comerciala Decizia comerciala nr.510/R din 09 octombrie  2008, Dosar nr. 7179/55/2007)

Prin Sentinta civila nr 2116 din 31 martie 2008, pronuntata de Judecatoria Arad –Sectia civila în dosar nr.7179/55/2007,a fost respinsa actiunea exercitata de  reclamanta  SC,,R,,SRL Arad, în calitate  de mandatar  al  SC,, P R,, SRL Italia  în contradictoriu cu  pârâta  SNTFM „C.F.R.M” S.A Bucuresti, având ca obiect pretentii  reprezentând  echivalentul  în lei  a sumei de  26.994 Euro, fiind totodata respinsa exceptia  lipsei  calitatii procesuale  active  invocata  de  pârâta.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre,prima instanta a retinut ca , SC,,A M,,SRL,a  livrat  în contul  SC R SRL, deseuri de fier vechi, în vagoane  ce apartin CFRM-SA B,având ca destinatara a marfii societatea reclamanta  P R SRL  din Italia , marfa care  s-a  preluat  de la expeditor  la data de 29.01.2007 de catre pârâta, s-a tranzitat  fara  sa  fi  fost  semnalate  nereguli  privitor la  cantitatea de marfa, iar titularul  dreptului  dedus judecatii  este beneficiarul marfurilor transportate- societatea  italiana  P R conform  scrisorilor de trasura, care are astfel  calitate  procesuala  activa,SC R SRL Arad actionând ca mandatara  a acestei firme.

 Prima instanta a mai retinut ca, la efectuarea unui  control al  vagoanelor  în statia L Z din Slovenia , s-au constatat  diferente de  greutate  la cele patru  vagoane : vagonul nr 3153 5483 957-5 data expeditiei  29.01.2007, cantitatea la predare  în România  – 45,10 tone, cantitatea  constatata în Slovenia  conform proceselor  verbale  de constatare  13,92 tone; 2. vagonul 3153 5483 432-9 – data expeditiei 29.01.2007 –  cantitatea la predare  în România  44,30 tone,  cantitatea constatata  în Slovenia  conform proceselor  verbale  de constatare – 25,78 tone; 3. vagonul 3153 5493 554 -8 – data expeditiei 29.01.2007, cantitatea  la predare  în România 44,80 tone, cantitatea  constatata  în Slovenia  conform proceselor verbale  de  constatare  18,28  tone; 4. vagonul  3153 5483 143 -2 – data expeditiei  29.01.2007, cantitatea la predare  în România  43,58  tone , cantitatea constatata  în Slovenia  conform  proceselor – verbale  de  constatare  16,22  tone si  conform  proceselor verbale de constatare  nr.  X CIM CUV CIT 20 –  nr. 00173 ; 00140;  00144  si nr.  00139, traduse  si  legalizate , s-a facut referire la faptul  ca „ nu  sunt  semne  de furt din  trimitere si vagoanele  sunt acoperite  cu  plasa, marfa este  presarata  cu  lapte de var”.

Instanta de fond raportat la faptul ca,  vagoanele  nu  prezinta  semne  de furt,nu a retinut incidenta  art. 23  din Reguli uniforme  CIM privind transportul  international de marfa.

 Împotriva acestei sentinte ,reclamanta a declarat  recurs, în termenul legal, solicitând modificarea în totalitate a hotarârii atacate, admiterea cererii de chemare în judecata asa cum a fost formulata, cu obligarea pârâtei la plata sumei de 92.049,54 lei, reprezentând echivalentul sumei de 26.994 Euro, reprezentând despagubiri aferente cantitatilor de fier  vechi constatat  lipsa  la  transport, cu cheltuieli de judecata.

 În motivare se arata ca, hotarârea a fost pronuntata cu aplicarea gresita a art. 23 al.1 si 2 din CIM, iar existenta uneia dintre cauzele de exonerare de raspundere trebuie dovedite în conditiile art. 24 al. 1 din CIM, transportatorul nefacând dovada în speta a existentei vreunei cauze de exonerare de raspundere.

 Recurenta mai arata ca, intimata nu a facut nici o rezerva la data încarcarii si luarii în primire a marfii iar masurile de aplicare a varului si acoperire cu plasa sunt efectuate de caraus, care poate actiona pe tot parcursul drumului în orice statie la repararea acestora, în cazul în care se constata deficiente ori alte semne, în scopul exonerarii de raspundere, în plus invocând art. 29 al. 1 din CIM respectiv prezumtia de pierdere a marfii care opereaza în favoarea sa si care nu au fost combatute de intimata.

 Recurenta mai arata ca nu stie daca marfa a fost pierduta ori furata, însa ,în speta, s-a probat ca din statia de expeditie,transportatorul a preluat o cantitate de marfa, iar în statia de pe parcurs, în care s-a facut o noua cântarire a marfii, s-a constatat un deficit de aproape jumatate din marfa, în drept invocându-se art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, art. 6, 12, 23 – 24 si 29 din CIM .

 Intimata,prin întâmpinare,a  solicitat respingerea  recursului si  mentinerea în  tot  a sentintei atacate , invocând art. 8 si 23 paragraful 3 lit. c din CIM, în sensul ca raspunzator pentru mentiunile din scrisoarea de trasura este expeditorul, art. 43 al. 12 din Regulamentul de Transport pe Caile Ferate în sensul ca obligatia de a marca marfa revine expeditorului si nu carausului.

 Intimata mai arata ca nu poate fi retinuta culpa sa pentru diferenta de marfa ajunsa la destinatie, atât timp cât vagoanele cu marfa au tranzitat frontiera fara nereguli comerciale si cu greutatea înscrisa în scrisoarea de trasura, neavând loc sustrageri de marfa pe parcursul transportului.

 Intimata a invocat art. 30 din CIM în sensul ca, reclamanta ar fi trebuit sa ia în calcul, în eventualitatea unei despagubiri acordate de caraus, pretul înscris în facturile fiscale emise de expeditor, respectiv de SC,,A.M,,SRL si anume 576,35 Ron / tona, si nu de 191,50 Euro / tona, iar conform art. 160 Cod fiscal fierul vechi nu este purtator de TVA, în drept invocându-se art. 308 al. 1 Cod procedura civila.

 Examinând hotarârea atacata prin prisma motivelor de recurs invocate si a Conventiei internationale privind transportul marfurilor pe calea ferata – CIM, se constata ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente: 

 Este indubitabil ca, SC,,A M,,SRL,a  livrat  în contul  SC R SRL, deseuri de fier vechi,în vagoanele CFR Marfa SA, având ca destinatara a marfii societatea reclamanta  P R  din  Italia, marfa fiind  preluata  de la expeditor  la data de 29.01.2007 de catre pârâta,sens în care s-au  încheiat scrisorile de trasura – CIM,astfel ca în speta sunt incidente dispozitiile Conventiei internationale privind transportul marfurilor pe calea ferata.

Instanta de recurs, din procesele verbale de la filele 69-76 dosar prima instanta, retine ca, la efectuarea unui  control al celor 4 vagoane,  în statia L Zdin Slovenia,s-au constatat  diferente de  greutate ,rezultând un  minus de 103,58 tone.

  Din cele patru procese verbale de constatare  nr.  X CIM CUV CIT 20 –  nr. 00173; 00140; 00144 si nr. 00139, traduse  si  legalizate , pe doua dintre ele s-a mentionat într-adevar ca,nu  sunt  semne  de furt, marfa fiind presarata cu lapte de var  si acoperita  cu  plasa.

 Conform art. 23 al.1 din CIM, transportatorul  este  raspunzator , printre altele,  pentru  paguba  care rezulta  din pierderea totala  sau  partiala  a marfii  survenite din momentul luarii în primire a marfii si pâna la livrare, paragraful 2 al acestui articol, iar conform paragrafului 3 lit.c din acest articol, transportatorul este exonerat de raspundere, în masura în care pierderea marfii rezulta din încarcarea marfurilor de catre expeditor sau descarcarea de catre destinatar.

 În speta, nu este incident art. 23 paragraful 3 lit. c din CIM, întrucât nu s-a facut dovada ca, în speta pierderea marfii s-a datorat faptei de încarcare a fierului de catre expeditor, transportatorul nefacând dovada existentei cauzei de exonerare de raspundere.

 Art. 425 Cod comercial dispune ca, transportatorul este raspunzator de pierderea sau stricaciunea lucrurilor ce le-au fost încredintate spre transport, din momentul în care le primeste pâna la acela al predarii lor destinatarului, iar Regulamentul de transport al CFR dispune:“calea ferata care a primit la transport marfa cu scrisoarea de trasura este raspunzatoare de executarea transportului si de integritatea marfii pe întreg parcursul pâna la eliberare”.

 Instanta de recurs retine ca, în speta, carausul nu si-a îndeplinit obligatia de conservare a marfii,codul civil asimilându-l pe caraus cu un depozitar, conditii în care  contractul de transport se înfatiseaza ca un depozit necesar.

În plus, în favoarea reclamantei opereaza prezumtia de pierdere a marfii, prevazuta de art. 29 al. 1 din CIM conform caruia persoana în drept, poate sa considere marfa pierduta când ea nu a fost livrata destinatarului sau tinuta la dispozitia sa în cele 30 de zile care urmeaza expirarii termenului de livrare.

Cu privire la art. 30 al. 1 din CIM invocat de intimata, în sensul ca, în caz de pierdere totala sau partiala a marfii, transportatorul trebuie sa plateasca o despagubire calculata dupa cursul la bursa, sau în lipsa acestuia, dupa pretul curent de pe piata, iar în lipsa ambelor, cum e cazul în speta, dupa valoarea uzuala a marfurilor de aceeasi natura în ziua si locul unde marfa a fost luata în primire, instanta de recurs, la calcularea despagubirilor, va avea în vedere pretul înscris în facturile fiscale emise de exportator de 576,35 lei / tona si nu de 191,50 Euro / tona (fila 13), astfel ca, 103.580 kg fier x 576,35 lei rezulta o despagubire în cuantum de  de 59.698,33 lei ,reprezentând despagubiri aferente  cantitatilor  de fier  vechi constatat  lipsa  la  transport.

Pentru considerentele de fapt si de drept expuse, în baza art. 304 pct. 8 Cod procedura civila,raportat la art. 312 al.3 din acelasi cod,a fost  admis recursul formulat de reclamanta SC,,R,,SRL în calitate de mandatar al SC P R din  Italia în contradictoriu cu intimata- pârâta  SNTFM „C.F.R. Marfa” S.A , împotriva Sentintei civile nr 2116 din 31 martie 2008, pronuntata de Judecatoria Arad –Sectia civila în dosar nr.7179/55/2007 si în consecinta a fost  modificata în întregime sentinta atacata,în sensul ca a fost admisa în parte actiunea reclamantei împotriva pârâtei, care a fost obligata la  plata sumei de 59.698,33 lei ,reprezentând despagubiri aferente  cantitatilor  de fier  vechi constatat  lipsa  la  transport în cantitate de 103,58 tone,ulterior încarcarii  si predarii  marfii catre  caraus .

În baza art.274 C.pr.civ ,instanta a obligat intimata sa  plateasca recurentei -reclamanta  suma de 7.446,36 lei reprezentând cheltuieli de judecata ,atât la prima instanta cât si în recurs ,în limita pretentiilor admise.

La stabilirea acestei sume si raportat la despagubirile admise, s-a avut în vedere, atât cheltuielile de la prima instanta constând în timbrajul aferent cererii de 3.088,19 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar, onorariu avocat de 5.169,36 lei precum si cele din recurs, respectiv taxa judiciara de timbru de 1.544,10 lei fila 34, 5 lei timbru judiciar si 2.598,96 lei onorariu avocatial.

Cu privire la natura juridica a contractului de transport,Codul comercial prin art.413 alin.1 scoate în evidenta particularitatile contractului de transport, si anume natura consensuala si autonoma a acestuia, precum si profesionalitatea activitatii carausului.

Contractul de transport este calificat în literatura de specialitate, ca o conventie de prestari servicii,pornind de la calitatea transportatorului de prestator de servicii, carausul îndeplineste obligatiile contractuale “pe propriul sau risc”,în schimbul unei remuneratii,iar raspunderea îi este antrenata numai în masura în care nu intervine un fapt exonerator de raspundere.

Obiectul acestui contract  consta în obligatiile la care se îndatoreaza partile.

 În contractul de transport, principala obligatie a unitatii de transport este de a transporta marfa, pasagerii sau bagajele, iar pentru expeditor sau pasager,obligatia de plata a tarifului de transport.

Cauza  se refera la scopul în vederea caruia s-a încheiat contractul de transport, pentru caraus – obtinerea pretului transportului în care este inclus profitul sau, iar pentru expeditor – deplasarea în spatiu a marfurilor, conform intereselor sale.